+436509272992
Việt Nam
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Việt Nam
 • Все группы товаров

??c Gold Care - m?t ph??ng thu?c ch?a t?ng huy?t ?p mua ? vi?t nam

Information
Check the price
In stock
Description

V?y chúng tôi có th? tìm "Germany Gold Care" ? ?âu ??

Ch? có m?t ?i?u tôi mu?n báo tr??c là theo tôi ???c bi?t n?m nay H?c vi?n y t? ?ã không trích s? ti?n c?n thi?t ?? ti?p t?c th?c hi?n ch??ng trình mà nh?ng n?m tr??c ?ây s?n ph?m v?n ???c phân phát. Vì th?, hi?n t?i s? l??ng còn l?i t? lô hàng n?m ngoái ?ang ???c ?em ra phân phát. Cho nên ??i v?i t?t c? nh?ng ai mu?n l?c m?ch máu b?ng ch? ph?m này, tôi khuyên b?n nên tham gia vào trò ch?i này càng s?m càng t?t khi còn có c? h?i.

Hi?n t?i m?t cu?c kh?o sát ?ang ???c th?c hi?n trong s? nh?ng ai dùng "Germany Gold Care". Nhà s?n xu?t yêu c?u nh?ng ai nh?n ???c s?n ph?m ph?i tham gia kh?o sát là s?n ph?m giúp h? c?i thi?n s?c kh?e nh? th? nào. S? ng??i tham gia vào cu?c kh?o sát này là g?n 5000 ng??i.

K?t qu? kh?o sát:

???ng huy?t cân b?ng tuy?t ??i (h?t b? huy?t áp) - 98% ng??i kh?o sát
Nh?p tim bình th??ng l?i - 97% ng??i kh?o sát
H?t ?au ??u - 99% ng??i kh?o sát
C?i thi?n th? giác - 74% ng??i kh?o sát
T?ng hi?u qu? ch?a tr? các c?n b?nh mãn tính - 92% ng??i kh?o sát
C?i thi?n s?c kh?e t?ng th? - 99% ng??i kh?o sát
Lê Lâm

Xin c?m ?n bài vi?t thú v?. ?ã tham gia x? s? "Germany Gold Care" và trúng mi?n phí

Germany Gold Care
Nguy?n Th? Ánh

Ch? ph?m tuy?t v?i. Hoàn toàn ??ng ý v?i b?n. Tr??c ?ây hay b? ?m ?? b?nh c?. T? lúc dùng "Germany Gold Care" làm s?ch m?ch máu, b?nh t?t không còn làm tôi lo l?ng n?a. Khuyên các b?n nên dùng!

Germany Gold Care
Tuy?t Lan

Nó c?ng có hi?u qu? v?i tôi. Tôi b? huy?t áp lâu r?i, ?ã h?n 7 n?m tr?i hành h? tôi. Tôi c? ngh? s? u?ng thu?c c? ??i, nh?ng r?t cu?c sau khi dùng "Germany Gold Care" huy?t áp không lên n?a. Khuyên dùng, c?c hi?u qu?!

Germany Gold Care
Khánh Toàn

Tôi thích dùng "Germany Gold Care". Hè tr??c có dùng ?? ch?a tr?. H?t b? huy?t áp! Không còn b?t c? tri?u ch?ng lên xu?ng huy?t áp nào n?a. B?n thân tôi c?ng ng?c nhiên. C?m th?y th?t tuy?t.

Germany Gold Care
B?o Tâm

Tôi c?ng th??ng thông m?ch máu. Tôi ?ã 81 tu?i r?i. V?n c?m th?y kh?e m?nh. Nh?ng ng??i cùng tu?i tôi ?ã qua ??i t? lâu r?i.

Germany Gold Care
?ào Th? Ánh Cúc

Tôi trúng "Germany Gold Care" qua trò ch?i x? s?. Tôi b? huy?t áp di truy?n, c?p ?? 3. R?t hay u?ng thu?c. Hi?m khi huy?t áp th?p h?n 180/110. Còn bây gi? ?ã hoàn toàn bình th??ng l?i sau khi dùng "Germany Gold Care". Qu? là món quà c?u tinh th?c s?!

Germany Gold Care
Tr?n Tr??ng S?n

Hàng xóm tr??c ?ây th??ng hay than phi?n là ?au ?? b?nh. T? d? dày t?i tim. Nh?ng tháng tr??c tôi th?y ?ng vui v? và ??y sinh l?c. ?ng nói là ?ã dùng "Germany Gold Care". 72 tu?i r?i.

Germany Gold Care
Nguy?n Th? Minh

Xin c?m ?n. ?ã ??t mua cho v? ch?ng tôi. Tôi có h?i nhân viên t? v?n là còn nhi?u hàng mi?n phí không. Em ?y nói là d??i 500, nh?ng hi?n t?i thì v?n còn. Ai mu?n trúng thì tôi khuyên nên nhanh tay tham gia ch??ng trình khuy?n mãi này ?i.

Ch? ph?m "Germany Gold Care" ???c s?n xu?t t?i Vi?t Nam theo gi?y phép c?a ??c giúp thanh l?c cholesterol kh?i m?ch máu trong th?i gian t?t thi?u - ch? 14 ngày cho khóa tr? li?u.

Ch? ph?m này bao g?m m?t ch?t ??c bi?t v?i tên g?i là α-tocopherol. Nó có kh? n?ng th?m th?u vào các phân t? cholesterol và phá h?y chúng t? bên trong. Qua ?ó vi?c l?c cholesterol trong m?ch máu ???c th?c hi?n. Ngoài α-tocopherol, nó còn ch?a g?n 50 vitamin và các nguyên t? vi và v? l??ng có l?i cho tim m?ch.

Cao Dây thìa canh

Giúp t?ng bài ti?t hooc môn chuy?n hoá ???ng, ?c ch? h?p thu ???ng ? ru?t, gan, ??ng th?i làm t?ng kh? n?ng s? d?ng Glucose ? mô, nh? ?ó gi?m l??ng ???ng vào máu, ki?m soát ???ng huy?t ? m?c an toàn, ?n ??nh.

Cao M??p ??ng

M??p ??ng thúc ??y chuy?n hóa c?a ch?t charantin, polypeptid-P và vicine trong m???p ???ng giúp ?c ch? s? chuy?n hóa và h?p thu ???ng trong c? th?, ng?n ng?a c?n b?nh ?ái tháo ???ng và ?n ??nh ???ng huy?t ? ng??i ?a?i tha?o ???ng.

Cao N?m Linh Chi

Ch?a germanium, polysaccharides, sterois, axit ganoderic… h? tr? ?i?u tr? hi?u qu? và an toàn b?nh cao huy?t áp, giúp ?i?u hòa và làm ?n ??nh huy?t áp, ng?n ng?a t?o huy?t kh?i làm t?t m?ch máu, gi?m n?ng ?? m? trong máu.

Cao Qu? Nhàu

Ch?a t?i 29 lo?i axit h?u c?, tinh d?u và nhi?u lo?i axit amin, caroten, vitamin C, s??t, Mg, Ca, K, Na v?i công d?ng làm gi?m huy?t áp, l?u thông m?ch máu, ?i?u hòa huy?t áp, tr? chóng m?t, m?t ng?, ?au l?ng nh?c m?i chân tay.

T?o Spirulina

Ch?a protein, s?t, kali, magie và nhi?u khoáng ch?t khác r?t t?t cho s?c kh?e, có tác d?ng h? huy?t áp, h? tr? gi?m cân, h? s?t, ki?m soát b?nh ?ái tháo ???ng.

Beta Glucan

Giúp t?ng c??ng h? mi?n d?ch, ?n ??nh huy?t áp, ki?m soát l??ng cholesterol trong máu, cân b?ng l??ng m? trong máu, h? tr? trong vi?c ki?m soát và ?i?u tr? b?nh ti?u ???ng.

Alpha Lipoic Acid

H? tr? phòng và ?i?u tr? x? v?a ??ng m?ch vành và não, cao huy?t áp, gi?m ???ng huy?t, gi?m các bi?n ch?ng do ti?u ???ng, h? tr? ?i?u tr? ti?u ???ng lo?i 2.