+436509272992
Việt Nam
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Việt Nam
 • Все группы товаров

Eco Calm - Tr? d?t ?i?m v?y n?n, ch?m, vi?m da ti?p x?c mua ? vi?t nam

Information
Check the price
In stock
Description

Eco Calm - Tr? d?t ?i?m v?y n?n, chàm, viêm da ti?p xúc
Kem Eco Calm v?i thành ph?n 100% t? th?o d??c thiên nhiên nh? T?i, Hoa Cúc, lá Tr?u Không, Trà Xanh… giúp ?i?u tr? b?nh v?y n?n, chàm, viêm da ti?p xúc m?t cách d?t ?i?m, an toàn, không gây kích ?ng và tác d?ng ph?. Các th?o d??c có trong Eco Calm th?m th?u sâu vào t? bào có tác d?ng kháng khu?n, kháng viêm, di?t khu?n, tiêu s?ng, làm d?u da, gi? ?m, ph?c h?i và tái t?o làn da b? t?n th??ng.
VÌ SAO NÊN S? D?NG ECO CALM?
100% thành ph?n thiên nhiên, không tác d?ng ph?
Tác d?ng nhanh chóng, hi?u qu? b?n v?ng, tr? b?nh t?n g?c
K?t h?p công ngh? hi?n ??i v?i các th?o d??c truy?n th?ng
Tr?i qua nhi?u nghiên c?u lâm sàng và thí nghi?m khoa h?c b?n quy?n
???c khuyên dùng b?i các bác s?, chuyên gia y t? ??u ngành
Hàng tr?m nghìn ng??i ?ã s? d?ng s?n ph?m và 100% ph?n h?i tích c?c
Eco Calm v?i k?t c?u d?ng kem giúp th?m th?u sâu vào da, s?a ch?a t? bào t?n th??ng, ph?c h?i và tái t?o t? bào t? trong ra ngoài. V?i các thành ph?n thiên nhiên lành tính, không gây tác d?ng ph?, Eco Calm mang ??n công d?ng:
Tiêu di?t và lo?i b? các nguyên nhân gây b?nh v?y n?n, chàm, viêm da…
Ng?n ch?n tình tr?ng phát tri?n và lây lan c?a b?nh, ng?n ng?a b?nh tái phát
Gi?m kích ?ng, làm d?u, làm m?m da, tránh lây nhi?m, gi?m ng?a
Tiêu s?ng, làm s?ch, làm s?ch nh? nhàng trên da, t?y t? bào ch?t, làm ??u màu da
Tái t?o c?u trúc c?a các t? bào da b? t?n th??ng, ph?c h?i các m?ng da b? b?nh.
Luôn gi? ?m cho da, tr? l?i làn da m?n màng, ?àn h?i, ??u màu.
T?ng c??ng kh? n?ng mi?n d?ch, c?ng c? hàng rào b?o v? da tr??c các tác ??ng t? bên ngoài.
Nh?ng b?nh da li?u th??ng g?p nh? v?y n?n, chàm, viêm da d? ?ng,... th??ng ph?i ?i?u tr? r?t lâu c?ng nh? ?i?u tr? ?úng cách thì m?i có th? d?t ?i?m. B?i l? có nhi?u b?nh t? mi?n, có th? bùng phát khi g?p ?i?u ki?n thu?n l?i. Tôi ?ã dành r?t nhi?u th?i gian ?? nghiên c?u v? các s?n ph?m ?i?u tr? v?y n?n, chàm, viêm da trên th? tr??ng. Trong ?ó tôi nh?n th?y s?n ph?m kem Eco Calm là s?n ph?m có thành ph?n hoàn toàn t? nhiên nên r?t an toàn. Hi?u qu? ?i?u tr? c?a s?n ph?m này tùy thu?c c? ??a, nh?ng thông th??ng ch? 1 tháng là có th? ch?a kh?i. Tôi ?ã khuy?n khích các b?nh nhân c?a mình s? d?ng Eco Calm và 100% b?nh nhân ph?n h?i tích c?c, ch?a kh?i d?t ?i?m b?nh mà không h? b? tái phát. N?u b?n ?ang b? các b?nh lý v? da thì tôi khuyên b?n nên Eco Calm ngay hôm nay!