+436509272992
Việt Nam
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Việt Nam
 • Все группы товаров

Max Man Cream mua tr?n trang web ch?nh th?c t?i Vi?t Nam

Information
Check the price
In stock
Description

Các tinh ch?t d??ng ho?t c?a gel s? th?m th?u vào sâu bên trong các mô c??ng c?ng c?a d??ng v?t, ph??ng th?c này cho phép d??ng v?t ??t kích c? t?i ?u v? c? chi?u dài l?n ???ng kính.
Trong m?t tháng kích c? d??ng v?t s? t?ng thêm 4-5 cm. Kh? n?ng c??ng c?ng dài lâu và b?n b?, th?i l??ng yêu lên ??n 3 gi? không ng?ng ngh?!
B?n có c? h?i tr?i nghi?m c?m giác th?ng hoa.Th?i l??ng quan h? lâu h?n, c?m giác khoái
c?m m?nh m? h?n!B?n tình s? hoàn toàn th?a mãnCh? trong m?t cu?c yêu cô ?y s? lên
??nh nhi?u l?n!?i?u này chính xác 100%.B?n s? luôn trong t? th? xung
tr?n b?t k? th?i gian và ??a ?i?m nào.
Cánh ?àn ông ??u th?a nh?n MAX MAN ho?t ??ng h?t s?c công hi?u. K?t qu? ??u r?t ?n t??ng.
CÁNH BÁO CHÍ PHÁT NGÔN V? MAX MAN
K?t qu? ?i?u tra cho th?y 87% n? gi?i m? ??c b?n tình s? h?u c?u nh? có kích c? l?n. 94% ??ng ý quan h? ngay t? l?n h?n ??u n?u bi?t b?n tình s? h?u anh b?n nh? có kích c? trên 5 cm! Nghe h?p d?n ??y nh?? V?i nh?ng b??c ti?n th?i gian g?n ?ây, b?t k? chàng trai nào c?ng có th? t?ng kích c? d??ng v?t ch? trong th?i gian m?t tháng cùng s?n ph?m MAX MAN.
Gel kéo dài kích c? d??ng v?t ??c hi?u này không ch? giúp c?u nh? t?ng thêm 4-5 cm mà còn gia t?ng c?m xúc, kéo dài th?i l??ng giao ban c?ng nh? mang ??n cho b?n và ng??i ?y m?t cu?c yêu khó quên!
MAX MAN là ph??ng pháp duy nh?t ?? kéo dài kích c? d??ng v?t ?ã ???c ki?m ch?ng. Không c?n ph?i dùng thu?c, b?m ch?t ??n hay th?m chí là ph?u th?t. D??ng v?t phát tri?n hoàn toàn t? nhiên và ?n ??nh v?nh vi?n.

MAX MAN S?N PH?M HÀNG ??U CHO VI?C GIA T?NG KÍCH C? D??NG V?T
DÙNG M?T L?N M?I NGÀY
T?NG KÍCH C? M?T CÁCH T? NHIÊN
KÉO DÀI TH?I GIAN YÊU TRONG 3 GI?
T?NG C??NG ?? C??NG C?NG
L?A CH?N C?A CÁC SAO PHIM C?P BA
CH? TRONG VÒNG 4 TU?N C? CHI?U DÀI L?N ???NG KÍNH D??NG V?T ??U ???C C?I THI?NBôi gel lên d??ng v?t hàng ngày cùng các ??ng tác mát xa trong su?t m?t tháng. ?? ??m b?o công hi?u t?i ?a nên bôi MAX MAN tr??c cu?c yêu 30 phút.
Kích c? d??ng v?t trung bình khi c??ng c?ng ? m?c 13-15 cm. Nh?ng kích c? ?ó là ch?a ?? ?? tr?i nghi?m m?t cách hoàn h?o nh?ng c?m giác tuy?t v?i mà m?i cu?c yêu mang l?i.