+436509272992
Việt Nam
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Việt Nam
 • Все группы товаров

Germany Gold Care mua ? vi?t nam

Information
Check the price
In stock
Description

Ch? ph?m "Germany Gold Care" ???c s?n xu?t t?i Vi?t Nam theo gi?y phép c?a ??c giúp thanh l?c cholesterol kh?i m?ch máu trong th?i gian t?t thi?u - ch? 14 ngày cho khóa tr? li?u.

Ch? ph?m này bao g?m m?t ch?t ??c bi?t v?i tên g?i là α-tocopherol. Nó có kh? n?ng th?m th?u vào các phân t? cholesterol và phá h?y chúng t? bên trong. Qua ?ó vi?c l?c cholesterol trong m?ch máu ???c th?c hi?n. Ngoài α-tocopherol, nó còn ch?a g?n 50 vitamin và các nguyên t? vi và v? l??ng có l?i cho tim m?ch.

Cao Dây thìa canh

Giúp t?ng bài ti?t hooc môn chuy?n hoá ???ng, ?c ch? h?p thu ???ng ? ru?t, gan, ??ng th?i làm t?ng kh? n?ng s? d?ng Glucose ? mô, nh? ?ó gi?m l??ng ???ng vào máu, ki?m soát ???ng huy?t ? m?c an toàn, ?n ??nh.

Cao M??p ??ng

M??p ??ng thúc ??y chuy?n hóa c?a ch?t charantin, polypeptid-P và vicine trong m???p ???ng giúp ?c ch? s? chuy?n hóa và h?p thu ???ng trong c? th?, ng?n ng?a c?n b?nh ?ái tháo ???ng và ?n ??nh ???ng huy?t ? ng??i ?a?i tha?o ???ng.

Cao N?m Linh Chi

Ch?a germanium, polysaccharides, sterois, axit ganoderic… h? tr? ?i?u tr? hi?u qu? và an toàn b?nh cao huy?t áp, giúp ?i?u hòa và làm ?n ??nh huy?t áp, ng?n ng?a t?o huy?t kh?i làm t?t m?ch máu, gi?m n?ng ?? m? trong máu.

Cao Qu? Nhàu

Ch?a t?i 29 lo?i axit h?u c?, tinh d?u và nhi?u lo?i axit amin, caroten, vitamin C, s??t, Mg, Ca, K, Na v?i công d?ng làm gi?m huy?t áp, l?u thông m?ch máu, ?i?u hòa huy?t áp, tr? chóng m?t, m?t ng?, ?au l?ng nh?c m?i chân tay.

T?o Spirulina

Ch?a protein, s?t, kali, magie và nhi?u khoáng ch?t khác r?t t?t cho s?c kh?e, có tác d?ng h? huy?t áp, h? tr? gi?m cân, h? s?t, ki?m soát b?nh ?ái tháo ???ng.

Beta Glucan

Giúp t?ng c??ng h? mi?n d?ch, ?n ??nh huy?t áp, ki?m soát l??ng cholesterol trong máu, cân b?ng l??ng m? trong máu, h? tr? trong vi?c ki?m soát và ?i?u tr? b?nh ti?u ???ng.

Alpha Lipoic Acid

H? tr? phòng và ?i?u tr? x? v?a ??ng m?ch vành và não, cao huy?t áp, gi?m ???ng huy?t, gi?m các bi?n ch?ng do ti?u ???ng, h? tr? ?i?u tr? ti?u ???ng lo?i 2.