+436509272992
Việt Nam
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Việt Nam
 • Все группы товаров

??t h?ng Vi?n S?i Gi?m C?n Beauty Slim ? Vi?t Nam, H? n?i

 • Information
Check the price
In stock
Description

Beauty Slim CÓ THÀNH PH?N LÀ GÌ? 
- TÁO MÈO: giúp t?ng c??ng tiêu hóa, h?n ch? h?p thu ch?t béo.
- DI?P CÁ: thúc ??y quá trình tiêu hóa, tiêu hao m? th?a, t?o c?m giác nhanh no. Ngoài ra còn bày tr? ch?t ??c, thanh l?c, thanh nhi?t c? th? giúp gi?m m?n nh?t và ??p da.
- LÁ SEN: thanh nhi?t gi?i ??c, lo?i tr? các ch?t ?, m? trong máu giúp h? lipid máu, cholesterol trong máu, giúp gi?m m?, gi?m cân, làm s?n ch?c c? th?.
- L CARNITINE: t?ng c??ng chuy?n hóa ch?t béo trong c? th?, giúp ??t cháy ch?t béo hi?u qu?, ch?ng lão hóa, gi?i ??c gan.
- GLUCOMANNAN: là ch?t x? hòa tan, giúp t?o c?m giác no lâu, h?n ch? thèm ?n.
- COLLAGEN & VITAMIN C: b? sung collagen và vitamin C cho c? th? giúp tái t?o collagen n?i sinh mang l?i làn da s?n ch?c m?n màng.
4. S? d?ng Beauty Slim NH? TH? NÀO?
- Li?u dùng: dùng 1 viên/1 l?n, ngày u?ng 2 l?n, u?ng tr??c b?a ?n 30 phút.
- Hòa tan 1 viên trong 100-200ml n??c ?m ho?c l?nh ch? viên tan h?t m?i u?ng.
- K?t h?p ch? ?? dinh d??ng khoa h?c, t?ng c??ng v?n ??ng, t?p luy?n 30 phút/ ngày.
- S? d?ng cho c? nam và n?.
5. M?t h?p  Beauty Slim có bao nhiêu viên? 
- M?t h?p Beauty Slim có 28 viên.
6. S?n ph?m này không ph?i là thu?c và không có tác d?ng thay th? thu?c ch?a b?nh.

Beauty Slim Viên S?i Gi?m Cân mua ? Vi?t Nam, Hà n?i
Beauty Slim- s?n ph?m gi?m béo mua trên trang web chính th?c t?i Vi?t Nam, Hà n?i
Mua Beauty Slim s?n ph?m gi?m béo ? Vi?t Nam, Hà n?i
Mua Viên S?i Gi?m Cân Beauty Slim ? Vi?t Nam, Hà n?i
??t hàng Viên S?i Gi?m Cân Beauty Slim ? Vi?t Nam, Hà n?i
Mua s?n ph?m gi?m béo Beauty Slim ? Vi?t Nam, Hà n?i
Mua Beauty Slim- s?n ph?m gi?m béo. Trang web chính th?c ? Vi?t Nam, Hà n?i
Mua Beauty Slim. Trang web chính th?c ? Vi?t Nam, Hà n?iBeauty Slim- s?n ph?m gi?m béo mua ? Vi?t Nam, Hà n?i
Viên S?i Gi?m Cân Beauty Slim mua ? Vi?t Nam, Hà n?i
Beauty Slim- s?n ph?m gi?m béo mua trên trang web chính th?c t?i Vi?t Nam, Hà n?i
Viên S?i Gi?m Cân Beauty Slim mua trên trang web chính th?c t?i Vi?t Nam, Hà n?i