+436509272992
Polsce
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Интимные товары
 • Polsce
 • Все группы товаров

Smart Sanitizer Pro kup na oficjalnej stronie w Polscе, Warszawie

 • Information
Check the price
In stock
Description

Gdy ?wiat prze?ywa kryzys lub chcesz zachowa? jak najwi?ksz? higien?, SmartSanitizer Pro mo?e uratowa? Ci ?ycie.
Bardziej skuteczny ni? wielu konkurentów, szybko zabija zarazki w smartfonie.
Technologia UV oznacza, ?e ??mo?esz czy?ci? urz?dzenia bez zapachu i chemikaliów
Niezwykle szybki w porównaniu do konkurencji
Zatrzymuje rozprzestrzenianie si? szkodliwych drobnoustrojów i bakterii.
Poniewa? ?wiat zmienia si? tak szybko, higiena nigdy nie by?a wa?niejsza ni? obecnie. Nawet po dok?adnym umyciu r?k smartfon mo?e zawiera? bakterie i bakterie przez wiele godzin. Poniewa? rzadko kto? mo?e sp?dzi? wi?cej ni? dwie godziny poza telefonem, na urz?dzeniu powinno znajdowa? si? rozwi?zanie problemu zabijania zarazków.
W tym miejscu pojawia si? SmartSanitizer Pro. Dzi?ki najnowszej technologii usuwa prawie wszystkie rodzaje bakterii, dzi?ki czemu korzystanie z telefonu jest bezpieczne. Czytaj dalej, aby dowiedzie? si?, dlaczego szybko staje si? jednym z najpopularniejszych produktów.?atwy w u?yciu
Ochrona smartfona przed zarazkami nie mo?e by? ?atwiejsza. U?ywanie SmartSanitizer Pro nie wi??e si? z niepokojami, a tak?e z niebezpiecznymi chemikaliami. Jest to dobre, poniewa? stosowanie zbyt wielu silnych chemikaliów mo?e zaszkodzi? zdrowiu na inne sposoby.
SmartSanitizer Pro wykorzystuje zamiast tego technologi? ultrafioletow?. Przy d?ugo?ci fali 254 nm ?wiat?o przyci?ga organizmy przed zniszczeniem 99,99% szkodliwego DNA. Bez ?adnych zanieczyszcze? i chemikaliów, o które mo?esz si? martwi?, mo?esz u?ywa? ich tyle, ile chcesz, na dowolnej liczbie przedmiotów, które mo?esz sobie wyobrazi?, aby utrzyma? higien? domu i rzeczy.
Wystarczy pod??czy? go przez USB, aby by?o wygodne i ?atwe do czyszczenia bez wzgl?du na to, gdzie jeste?. Do czyszczenia urz?dzenia u?yj baterii, portu USB laptopa lub ?adowarki.
Szybka ochronaCzyszczenie artyku?ów gospodarstwa domowego mo?e zaj?? troch? czasu. Zwykle mo?e by? konieczne pranie na gor?co niektórych rzeczy (oczywi?cie nie na urz?dzeniach inteligentnych) lub ich ci?g?e wycieranie.
Dzi?ki szybkiej obs?udze SmartSanitizer Pro jest niezwykle wygodny. Zabicie 99,99% bakterii na urz?dzeniu zajmuje tylko 6 minut. Jest bezwonny, bezbarwny i szybszy ni? u konkurencji.