+436509272992
Việt Nam
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Việt Nam
 • Все группы товаров

Bianlis mua ? Vi?t Nam, H? n?i

Information
Check the price
In stock
Description

BIANLIS S?N PH?M T?NG KÍCH C? D??NG V?T HÀNG ??U TH? GI?I mua ? Vi?t Nam
Có r?t ít ng??i bi?t ???c s? li?u th?ng kê chính th?c vì ph?u thu?t d??ng v?t là m?t v?n ?? th?m kín mà không ???c công khai. Có h?n 10.000 nam gi?i ? Trung ?ông ?ã t?ng kích th??c và chi?u dài d??ng v?t qua ph?u thu?t. Chúng tôi luôn c?nh báo cánh ?àn ông r?ng các cu?c ph?u thu?t này khi?n h? g?p nh?ng nguy c? v? s?c kh?e nghiêm tr?ng, b?i vì có m?t m?ng l??i các dây th?n kinh trong khoang d??ng v?t. Khi các khoang này b? t?n th??ng, s? d?n ??n gia t?ng nguy c?, bao g?m m?t c?m giác, ?au khi c??ng d??ng, và vô sinh.
So v?i ph?u thu?t thì BIANLIS không gây b?t k? tác d?ng ph? nghiêm tr?ng nào. S?n ph?m kích thích c? th?, d?n ??n tích t? mô m? trong d??ng v?t theo cách hoàn toàn t? nhiên.
Ph?n nh?y c?m nh?t c?a âm ??o n?m ? ?? sâu kho?ng 2-3 cm. Vì v?y, kích th??c c?a d??ng v?t ?óng vai trò quan tr?ng trong vi?c ?áp ?ng mong mu?n c?a ng??i n?, ch? không ph?i chi?u dài d??ng v?t nh? m?i ng??i v?n ngh?. D??ng v?t càng l?n thì ng??i ph? n? c?a b?n càng th?a mãn.
Thêm vào ?ó, d??ng v?t l?n d? dàng kích thích âm ??o h?n trong khi giao h?p, do ?ó làm t?ng c?m xúc và c?c khoái thêm nhi?u l?n.
TÔI CH?A KHI NÀO CÓ TH? KHI?N V? TH?A MÃN
và cô ?y luôn kêu ca v? ?i?u ?ó. Cô ?y còn b?t tôi tìm gi?i pháp b?i c?u nh? c?a tôi quá khiêm t?n. Tôi th?y bu?n nên b?t ??u tìm cách. Ph??ng th?c t?t nh?t mà tôi tìm th?y là BIANLIS. ?ã ???c ba tu?n r?i, c?u nh? c?a tôi l?n h?n nhi?u, còn bà xã tôi b?t ??u nh?n ra ?i?u ?ó. Cô ?y còn liên t?c b?t tôi chinh chi?n n?a ch?!
S? KHÁC BI?T LÀ RÕ RÀNG.
Luôn còn ch? ?? c?i thi?n. C?u nh? càng l?n thì càng t?t. Tôi không mu?n gây nguy h?i cho c?u nh? c?a mình nên ?ã th? BIANLIS tr??c b?i ?ây là cách an toàn h?n. V?y mà tôi nh?n ???c k?t qu? tuy?t v?i, kích th??c t?ng thêm 3 cm. V? tôi l?p t?c nh?n th?y s? khác bi?t là r?t l?n.
N?U KHÔNG MAY M?N S? H?U D??NG V?T KH?NG, THÌ QUAN H? TÌNH D?C QU? TH?T VÔ NGH?A VÀ T? NH?T.
Chúng tôi ?ã k?t hôn ???c 8 n?m nay và ??i s?ng tình d?c nh? ki?u tr? bài nhàm chán. H?n n?a, ph? n? th??ng thích d??ng v?t l?n sau khi h? sinh n?. Tôi ?ã dùng BIANLIS ?? làm bà xã hài lòng và th?a mãn h?n khi quan h?. Bà xã nói cu?i cùng cô ?y c?ng c?m nh?n ???c c?u nh? c?a tôi. Gi? ?ây chúng tôi quan h? th??ng xuyên. Tôi ?ã ??t mua thêm s?n ph?m này!
?ÂY LÀ S?N PH?M T?T NH?T XÉT V? TÁC D?NG!
Mình k?t hôn n?m 20 tu?i, khi ?ó v? mình 25. V? mình ?ã có m?t ??i ch?ng r?i, nên mình th??ng s? mình không làm v? th?a mãn. Mình ?ã tìm ki?m thông tin trên m?ng v? nh?ng tr?i nghi?m c?a cánh ?àn ông trong tr??ng h?p này và nhi?u ng??i trong s? h? ?ã dùng BIANLIS. nên mình c?ng ??t mua v? dùng. Qu? th?t, bà xã mình r?t h?nh phúc!