+436509272992
Việt Nam
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Việt Nam
 • Все группы товаров

Mua Bianlis ?? c?i thi?n ti?m n?ng ? Vi?t Nam, H? n?i

Information
Check the price
In stock
Description

.

- Làm ?n d?ng l?i!
Cô nàng hét lên, rùng mình và si?t ch?t t?m ga tr?i gi??ng. M?t dòng n??c ?m ??t b?n ra ??t ??m ga tr?i gi??ng. ?ó là ?êm th? hai liên ti?p tôi làm cô ?y lên ??nh. Nh?ng tôi ch?a mu?n d?ng l?i và mu?n ti?p t?c mây m?a nhi?u h?n n?a.

- Nàng s? lên ??nh nhi?u l?n theo ý mu?n c?a tôi. Ý ngh? này lóe lên trong ??u. L?n ??u tiên trong ??i tôi t?n h??ng c?m giác nh? m?t th?ng ?àn ông th?c th?.

Tôi xoay ng??i n?m ng?a ?? cô nàng m?n tr?n hôn kh?p ng??i, c?m giác lên ??nh sau 10 phút, dòng tinh trùng x?i x? phun th?ng lên m?t c?a nàng. ?êm ?ó nàng ?ã t?n h??ng c?m giác th?a mãn ??n 4 l?n.

Và bí m?t chính là th?i gian nam gi?i có th? quan h? liên t?c trong th?i gian bao lâu v?i tình tr?ng c?u nh? c??ng c?ng m?nh m?. Tr??c kia, ch? sau 2 phút là tôi ?ã xu?t tinh do không th? ki?m ch? ???c. Tuy nhiên tôi ?ã tìm ???c cách ?? kéo dài th?i gian quan h? lên ??n 1h35' (!) trong vòng 9 ngày, ch? v?i m?t s? tr? giúp nh? t?...

94% nam gi?i Vi?t Nam có th?i gian quan h? lâu h?n 35 phút.

Xu?t tinh s?m là m?t v?n ?? th?c s?. V?y nên, n?u xu?t tinh ch? sau ít phút thì khái ni?m thành công trong các m?i quan h? là hoàn toàn không có. Tr??c ?ó, m?i quan h? c?a tôi ch?m d?t c?ng ch? b?i chuy?n gi??ng chi?u, ?ó qu? là m?t n?i t?i h?. Và tôi quá hi?u cánh ph? n?. Sau khi n?m tr?i c?m giác th?ng hoa v?i nh?ng gã khác v?i th?i gian lên ??n 30-40 phút m?i l?n thì vi?c tôi s? h?u c?u nh? m?m nh? bún và ch? sau 2 phút ?ã cho ra ch? làm trò c??i cho b?n tình hay ph?i ?ón nh?n k?t c?c th?m h?i.

C?m giác xu?t tinh s?m cùng v?i c?u nh? m?m nh? bún khi?n tôi không có c?m giác c?a m?t th?ng ?àn ông ?úng ngh?a.

Tôi cho r?ng có r?t nhi?u nam gi?i cùng c?nh ng? v?i mình: "C?m giác s? th?t tuy?t khi tr?i nghi?m th?i gian quan h? dài h?n". Tuy nhiên vi?c tìm ???c gi?i pháp cho v?n ?? này ??n t?n bây gi? v?n là m?t thách th?c l?n. Tôi b? s?c tr??c nh?ng gi?i pháp nh?m nhí mà m?i ng??i vi?t tr?c tuy?n trên m?ng ?? gi?i quy?t v?n ?? này. "Nh?ng ph??ng pháp hi?u nghi?m th?n k?", thu?c u?ng, bi?t d??c, các bài t?p hành h? b?n thân - t?t c? ??u vô tác d?ng. Chúng không nh?ng không ?em l?i hi?u qu? mà còn gây t?n h?i cho chính b?n. Các ph??ng pháp này hoàn toàn không công hi?u v?i tôi.

Tôi ??c v? BIANLIS trên m?t di?n ?àn y khoa. S?n ph?m ???c gi?i thi?u b?i m?t v? bác s? chính th?ng, m?t chuyên gia v? s?c kh?e nam h?c và là qu?n tr? di?n ?àn.

Tôi ngh? th?m: "B?n thân ch?ng còn gì ?? m?t", và quy?t ??nh dùng th? BIANLIS . Giá c? h?t s?c ph?i ch?ng. Tôi dùng nó kho?ng 3 ngày và k?t qu? là hoàn toàn có th? th?y ???c! Tình tr?ng c??ng d??ng c?i thi?n rõ r?t và c?u nh? thì th?c s? c?ng cáp và t?ng thêm ???c 2,5 cm.

?? ch?c ch?n s?n ph?m công hi?u nh? mong ??i khi bi?n k? th?t b?i thành m?t quý ông th?c th? m?t cách nhanh chóng...Tôi ?ã tìm ??n m?t cô gái nàng ch?i.

2 gi? trôi qua trong ch?c lát!

Tôi th?c s? b? s?c. Tôi ?ã làm tình t? phía sau, và cô nàng rên r? v?i c?m giác th?a mãn, ti?ng rên vang v?ng kh?p c?n nhà. Tôi mây m?a v?i cô ? h?t l?n này ??n l?n khác và ham mu?n m?nh m? ??n n?i không th? lên ??nh ???c. Tôi làm chuy?n ?ó ??y m?nh m? trong su?t 40 phút! Cô nàng lên ??nh hai l?n và tôi v?n có th? ti?p t?c và ham mu?n thêm n?a.