+436509272992
Việt Nam
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Việt Nam
 • Все группы товаров

L-carnitine & Green Tea capsules ?? gi?m c?n mua ? Vi?t Nam, H? n?i

 • Information
Check the price
In stock
Description

.

L-carnitine & Green Tea capsules ?? gi?m cân mua ? Vi?t Nam, Hà n?i
L-carnitine & Green Tea capsules Trang web chính th?c mua ? Vi?t Nam, Hà n?i
L-carnitine & Green Tea capsules mua ? Vi?t Nam, Hà n?i
Mua L-carnitine & Green Tea capsules ? Vi?t Nam, Hà n?i
S? k? di?u làm nên ?i?u ??c bi?t c?a L-Carnitine Green Tea Capsule: thành ph?n t? nhiên
Hi?u nh?ng tâm lý chung c?a t?t c? m?i ng??i ??i v?i vi?c s? d?ng th?c ph?m ch?c n?ng, ??c bi?t là ng??i n?i ti?ng, h? vô cùng chú tr?ng và ?? cao t?m quan tr?ng ??c bi?t c?a nh?ng nguyên li?u t? nhiên ??n ch?t l??ng s?n ph?m. Vì th?, bác s? Lee Hwang Won ?ã luôn n? l?c không ng?ng ?? tìm ra m?t s?n ph?m t? t? nhiên. Và L-Carnitine Green Tea Capsule ?ã giúp ông gi?i quy?t ???c mong mu?n ?ó.
Thành ph?n chính c?a L-Carnitine Green Tea Capsule ??n t? 3 ngu?n th?c ph?m:
D?u ??u nành và Levocarnitine (L-Carnitine): Nhanh chóng ??t cháy m? th?a trong c? th?, t?ng s?c b?n, ch?ng lão hóa s?m.
Caffeine và trà xanh: Рhân h?y ch?t béo, kích thích trao ??i ch?t, làm s?ch máu cholesterol và ??c t?.
Riboflavin (Vitamin B2): Chi?n ??u trao ??i ch?t, s?c kh?e và s?c ??p vitamin
???c nghiên c?u t? m?c tiêu ban ??u h??ng t?i ??i t??ng ng??i n?i ti?ng v?i công vi?c b?n r?n, th?i gian làm vi?c liên t?c, vì th? L-Carnitine Green Tea Capsule d?a trên y?u t? d? dàng ti?n l?i, s? d?ng nhanh chóng b?ng cách:
Xé bao bì ??ng s?n ph?m, và ti?n hành ?? b?t cacao L-Carnitine Green Tea Capsule vào ly
U?ng 2 viên v?i m?t ly n??c 2 l?n m?t ngày tr??c khi ?n sáng và ?n t?i
?? h??ng v? thêm h?p d?n, s?n ph?m hoàn toàn có th? s? d?ng cùng m?t ong ho?c không tùy thu?c s? thích và kh?u v? ng??i s? d?ng
L-Carnitine Green Tea Capsule ???c s? d?ng thay cho b?a ?n sang va? ?n tô?i.
Qúa trình s? d?ng s?n ph?m t? nhân v?t tr?i nghi?m
Do s? tò mò, ph?n ch?n sau ch??ng trình c?a ti?n s? Lee Hwang Won, không ít ph? n? Vi?t ?ã ti?n hành tr?i nghi?m s? d?ng L-Carnitine Green Tea Capsule v?i khát khao c?i thi?n vóc dáng. 2 ngày tr??c, m?t chia s? - k?t qu? gi?m cân ???c g?i t?i chúng tôi trong s? h?ng ph?n cùng ni?m vui to l?n
Hành trình tr?i nghi?m c?a Nguy?n Thiên An (B?n Tre) sau 14 ngày
B?t ??u tr? nên n?ng n? và t?ng cân không ki?m soát sau khi sinh nhóc t? th? 2, Thiên An t?ng c?m th?y t? ti c?ng nh? th?t v?ng vì nh?ng s?n ph?m gi?m cân mình s? d?ng, tuy?t v?ng và chán n?n. Không ít l?n, cô t?ng ngh? t?i vi?c tìm ??n nh?ng ph??ng pháp th?m m?, hút m? nguy hi?m. ?ó là lý do sau khi bi?t t?i L-Carnitine Green Tea Capsule, cô ?ã r?t hào h?ng và mu?n t? mình tr?i nghi?m:
Ngày 1: Ngày ??u tiên dùng L-Carnitine Green Tea Capsule thay b?a sáng thông th??ng, th?c s? tôi c?m th?y ng?c nhiên vì nh?ng tác ??ng t?c thì trong c? th?. Không còn c?m giác ??y h?i th??ng th?y, không b? ch?ng r?i lo?n tiêu hóa, c? th? tôi hoàn toàn không còn thèm ?n hay ?ói, và luôn tràn ??y n?ng l??ng.
Ngày 7: quy?t ??nh b??c lên bàn cân sau 1 tu?n tr?i nghi?m, tôi th?c s? không tin vào m?t mình, cân n?ng c?a tôi gi?m t?i 12kg. Vui s??ng ??n t?t cùng, tôi c?m th?y mình ???c "s?ng" l?i thêm 1 l?n n?a và thêm quy?t tâm, t? tin và an tâm h?n v?i hành trình mình ?ang ?i cùng L-Carnitine Green Tea Capsule.
Ngày 14: M?i th? ?ã th?c s? thay ??i, 20 kg m? th?a ???c th?i bay kh?i c? th?. Thay ??i v?i m?t di?n m?o m?i xinh ??p và tr? trung h?n r?t nhi?u, ch?a bao gi? trong ??i, tôi dám hi v?ng v? m?t c? th? hoàn h?o nh? v?y, nh?ng L-Carnitine Green Tea Capsule ?ã giúp tôi làm ???c. M?t hành trình th? nghi?m tuy?t v?i. ?ó là lí do tôi mu?n k? cho t?t c? m?i ng??i mà mong mu?n nh?ng ch? em khác nh? tôi s? có c? h?i bi?t t?i ?i?u tuy?t v?i này cùng L-Carnitine Green Tea Capsule.
V?i L-Carnitine Green Tea Capsule, b?n hoàn toàn có th? gi?m t?i 25kg trong vòng 1 tháng, s?n ph?m gi?m cân này s? giúp tan m? b?ng, xóa b? m?i n?p nh?n, ch?y x? c?a c? th? x? x?.
Còn b?n, b?n có mu?n tr?i nghi?m th? v?i L-Carnitine Green Tea Capsule ?? có c? h?i t?n h??ng nh?ng c?m giác tuy?t v?i gi?ng Thiên An?
Hãy t? mình tr?i nghi?m và k? cho chúng tôi nh?ng thay ??i m?i m? nhé.
N?u b?n ?ang mong mu?n tìm ki?m thông tin và ?? t?n h??ng gi?i pháp gi?m cân này, ngay bây gi? b?n có th? th?c hi?n ngay hôm nay b?i nhà s?n xu?t v?n ?ang khuy?n m?i 50% cho L-Carnitine Green Tea Capsule.
Nguy?n Thanh Trúc - 22 tu?i, ??n t? Th?a Thiên Hu?: Th?t tuy?t v?i, ?ây ?úng là s?n ph?m em ki?m tìm t? r?t lâu r?i. Em ?ã có ???c cân n?ng nh? ý mu?n r?i. Xin c?m ?n L-Carnitine Green Tea Capsule.