+436509272992
Việt Nam
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Việt Nam
 • Все группы товаров

Slimherbal ?? gi?m c?n mua ? Vi?t Nam, H? Ch? Minh

Information
Check the price
In stock
Description

.

T? b? các món ?n yêu thích.
Ki?m soát kh?u ph?n ?n nghiêm ng?t trong th?i gian dài.
Nguy c? thi?u ch?t dinh d??ng.
?ói b?ng, thèm ?n, c? th? m?t m?i.
T?P TH? D?C TH??NG XUYÊN
V?n ??ng t? 30 – 60 phút m?i ngày nh?ng cu?c s?ng b?n r?n li?u có ?? th?i gian?
Gi?m b?ng, t?p b?ng; gi?m ?ùi, t?p ?ùi => có quá nhi?u bài t?p và ph?i t?p ?úng m?i hi?u qu?.
THAY ??I L?I S?NG, SINH HO?T
Không th?c khuya, ng? ?? gi?c.
Không ?n v?t.
Không lo âu, c?ng th?ng.
95% khách hàng hài lòng v?i s?n ph?m Slimherbal và ch? dùng Slimherbal mà không dùng thêm ph??ng pháp nào khác.
85% c?m th?y t? tin h?n v? vóc dáng c?a mình sau khi s? d?ng Slimherbal 1 tháng.
78% khách hàng gi?m ???c t? 7 – 10kg sau 1 li?u trình s? d?ng.
82% ph? n? gi?m ???c 8-15 cm kích th??c vòng eo nh? s? d?ng Slimherbal ch? sau m?t th?i gian ng?n.
50% khách hàng bi?t ??n Slimherbal là do b?n bè ?ã dùng hi?u qu? và gi?i thi?u cho nhau.
T?t c? khách hàng nam n? ??u tin dùng s?n ph?m gi?m cân an toàn Slimherbal.
SLIMHERBAL – BÍ QUY?T ?? CÓ M?T VÓC DÁNG ??P, AN TOÀN.
Dùng SLIMHERBAL không còn chuy?n ph?i ?n kiêng c?c kh?...
SLIMHERBAL ???c chi?t xu?t t? thành ph?n t? nhiên, an toàn
Dáng ??p cùng SLIMHERBAL không lo ph? thu?c
SLIMHERBAL dùng cho c? nam l?n n?, l?y l?i vóc dáng nh? mong mu?n.
???c bi?t SLIMHERBAL dùng cho c? nam và n?, mình ?ã quy?t ??nh không nên quá ép s?c và t?n nhi?u th?i gian t?p th? hình mà s? d?ng SLIMHERBAL k?t h?p t?p lên c?, ch? sau 4 tu?n k?t qu? ?ã gi?m ???c 9kg.
??ã có l?n mình ngh? t?i vi?c ?i hút m? nh?ng lo ng?i các v?n ?? v? s?c kh?e. Và SLIMHERBAL ?ã giúp tôi lo?i b? ???c m? th?a ch? sau h?n 1 tháng vòng eo t? 80cm ch? còn 68cm, cân n?ng gi?m t? 78 xu?ng 65kg
Ch? Vy 30 tu?i: vòng eo sau khi sinh là n?i ám ?nh c?a nhi?u ph? n?. Nh?ng riêng Vy m?i th? ?ã t?t h?n sau khi bi?t SLIMHERBAL. T?m bi?t vòng eo s? x?, và Vy ?ã d?n l?y l?i vóc dáng nh? x?a ch? sau 5 tu?n s? d?ng.
Các lo?i th?o d??c ???c bào ch? b?ng công ngh? cao lo?i b? tri?t ?? t?p ch?t, gi? l?i nh?ng gì tinh túy nh?t t? các cây thu?c quý, ??m b?o không tác d?ng ph?, an toàn v?i s?c kh?e ng??i dùng, th?m th?u nhanh vào c? th?, ?em l?i hi?u qu? m?t các t? nhiên và b?n v?ng.
Giúp chuy?n hóa ch?t béo, thúc ??y ??t cháy ch?t béo. ?c ch? s? thèm ?n, t?ng c??ng trao ??i ch?t và làm gi?m s? chuy?n hóa carbonhydrate thành ch?t béo trong c? th?. Giúp gi?m m?c cholesterol x?u và làm t?ng m?c cholesterol t?t.
EGCG trong trà xanh ng?n ch?n s? sinh tr??ng c?a các mô m?, kích thích m? th?a chuy?n hóa thành n?ng l??ng. Bên c?nh ?ó Caffein trong trà xanh giúp h?n ch? s? thèm ?n, kích thích ??t cháy m? th?a. Ngoài ra còn giúp tinh th?n s?ng khoái.