+436509272992
Việt Nam
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Việt Nam
 • Все группы товаров

EcoClean mua ? Vi?t Nam, H? n?i

 • Information
Check the price
In stock
Description

EcoClean mua ? Vi?t Nam, Hà n?i
EcoClean Trang web chính th?c Vi?t Nam
EcoClean mua trên trang web chính th?c t?i Vi?t Nam
T??ng b? ?iên su?t 5 n?m, "té ng?a" khi phát hi?n ra mình b? nhi?m
ký sinh trùng
Ngày c?m trên tay t? gi?y xét nghi?m âm tính c?a b?nh vi?n, anh Linh òa khóc n?c n? vui m?ng không k? xi?t. B?n bè, bà con hàng xóm liên t?c t?i chia vui cùng anh và gia ?ình. Ngôi nhà nh? su?t t? d?o ?y ?ã không còn ti?ng la hét, ch?i b?i, ti?ng ?? ??c v? lo?ng xo?ng mà luôn tràn ng?p ti?ng nói c??i vui v?, h?nh phúc. ?? có ???c ngày hôm nay, v? ch?ng anh ?ã tr?i qua c? ch?ng ???ng dài kh? s?, t?n bi?t bao nhiêu ti?n b?c, công s?c, ch? vì m?t lý do ch?ng ai ng? này...
?? câu chuy?n ???c khách quan, chúng tôi xin phép trích nguyên l?i chia s? c?a anh Linh ?? b?n ??c có th? d? dàng theo dõi trong bài vi?t d??i ?ây.
Chào các b?n, tôi tên là Linh n?m nay 42 tu?i, quê ? B?c Giang. T? th?i tr? tôi ?ã có s? thích ?n các món t??i s?ng nh? nem ch?o, ti?t canh, rau s?ng. Chính vì v?y ?u trùng tr?ng sán ?ã làm t? trong não, th?m chí ?óng thành kén l? ch? trong não mà tôi không h? hay bi?t.
T? nhi?u n?m tr??c tôi hay b? ?au ??u, chóng m?t, m?t ng?, ?n u?ng c?ng m?t c?m giác ngon mi?ng. Nhi?u lúc b? choáng váng, lên c?n co gi?t ??t ng?t. Nh?ng c?n khó ch?u c? kéo dài, không có d?u hi?u thuyên gi?m mà ngày càng t?ng.
Bình th??ng tính tình c?a tôi khá ôn hòa. Nh?ng m?i l?n "lên c?n", tôi không th? ki?m soát ???c c?m xúc c?a mình, c?m th?y ng??i b?c b?i, khó ch?u. H?t m?ng ch?i hai m? con, r?i ??p v? t?i ?? ??c trong nhà. Con gái tôi th?y cha mình nh? v?y nên r?t s? hãi, không dám l?i g?n. Vì v?y, v? tôi quy?t ??nh g?i con v? nhà ngo?i m?t th?i gian.
Lo l?ng cho tình hình s?c kh?e c?a tôi, v? và gia ?ình ??ng viên, khuyên tôi ??n b?nh vi?n ?? khám b?nh. Sau khi làm các xét nghi?m, bác s? ch?n ?oán tôi b? b?nh ??ng kinh. K?t qu? khi?n tôi th?t s? r?t s?c nh?ng bi?t làm sao ???c. Tôi ?ành ? l?i b?nh vi?n tâm th?n ?? các bác s? ?i?u tr?. Kho?ng 2 n?m n?m ? b?nh vi?n ?i?u tr? thu?c thang nh?ng tình hình v?n không ?? h?n chút nào.
V?a không kh?i b?nh l?i ph?i ??i di?n v?i nh?ng ánh m?t k? th?, s?m soi c?a nh?ng ng??i xung quanh, tôi c?m th?y vô cùng chán n?n, b?t l?c. Tôi s?ng khép kín, không giao ti?p v?i ai bên ngoài mà ch? quanh qu?n trong nhà. Ngôi nhà nh? c?a gia ?ình tôi t? lâu thi?u v?ng ti?ng c??i ?ùa, bao trùm trong ?ó là s? ?m ??m, mu?n phi?n.
V?i b?nh tình nh? hi?n t?i, tôi không th? làm ???c vi?c gì n?ng nh?c nh? tr??c. Lúc bình th??ng tôi c?ng ch? ph? v? ???c m?y vi?c l?t v?t trong nhà. Vì v?y gánh n?ng kinh t? ?è lên vai v? tôi. C?ng thêm ti?n thu?c thang theo toa bác s? ?ã kê ?? ?i?u tr? t?i nhà l?i t?n kém không ít…
Nhi?u ng??i b?o b?nh tâm th?n thì ph?i ch?u “s?ng chung” c? ??i v?i nó, nh?ng v? ch?ng tôi không cam tâm b? cu?c, c? g?p ai c?ng h?i han cách ?i?u tr? b?nh. T? thu?c lá nam, thu?c b?c r?i ??n nh?ng bài thu?c dân gian. Bi?t bao nhiêu công s?c, ti?n b?c d?n h?t cho vi?c ch?a tr? b?nh nh?ng k?t qu? b?nh v?n c? ?âu vào ??y.

M