+436509272992
Việt Nam
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Việt Nam
 • Все группы товаров

EcoClean Trang web ch?nh th?c Vi?t Nam

 • Information
Check the price
In stock
Description

EcoClean mua ? Vi?t Nam, Hà n?i
EcoClean Trang web chính th?c Vi?t Nam
EcoClean mua trên trang web chính th?c t?i Vi?t Nam
S? n? l?c c? g?ng c?a hai v? ch?ng tôi cu?i cùng c?ng xu?t hi?n tia hi v?ng và m?t bí m?t b?t ng? ???c hé l?
M?t l?n tình c? khi m?t ng??i bà con làm bên ngành Y ? thành ph? v? th?m. Sau khi bi?t ???c tình hình s?c kh?e c?a tôi, c?u ?y ?ã m?t m?c khuyên tôi nên ??n vi?n ki?m tra tình tr?ng giun sán. Nghe có v? vô lý nh?ng sau khi nghe c?u ?y gi?i thích v? các bi?u hi?n b?nh khá gi?ng v?i mình, tôi ?ã tìm ??n Vi?n S?t rét – Ký sinh trùng Trung ??ng. T?i ?ây, các bác s? ?ã th?c hi?n các xét nghi?m, ki?m tra, ch?n ?oán. K?t qu? ki?m tra cho th?y: Tôi b? giun sán ?óng t? trong não ch? không ph?i m?c b?nh tâm th?n.
Ch?ng h?ng khi ??c ???c k?t qu? d??ng tính v?i giun sán, tôi b?t ??u c?m th?y kinh hãi v?i nh?ng sinh v?t nh? bé nh?ng ??y ám ?nh này. Ký sinh trùng gây ch?t ng??i ?i vào trong c? th? thông qua các lo?i th?c ?n hàng ngày nh? cá, rau, th?t và hoa qu? mà chúng ta mua ? ch? hay siêu th?. 
Bác s? c?nh báo: tr??ng h?p c?a tôi không hi?m g?p, nh?ng ?a s? b?nh nhân th??ng ch? quan và ch?a ý th?c ???c m?c ?? nguy hi?m và s?c tàn phá c? th? kinh kh?ng c?a ký sinh trùng
Theo th?ng kê t? Vi?n S?t rét Ký sinh trùng Côn trùng Trung ??ng, có t?i 70-80% ng??i Vi?t nhi?m giun sán do ?n rau, th?t tái, s?ng và ti?p xúc v?i ?u trùng giun sán. M?i n?m trên th? gi?i có ??n 15 tri?u ng??i ch?t do ký sinh trùng. Còn ? Vi?t Nam có h?n 850,000 ng??i ch?t v?i nh?ng c?n b?nh nguy hi?m t? ký sinh trùng.
B?nh nhi?m ký sinh trùng ??n t? nhi?u nguyên nhân khác nhau nh? ti?p xúc v?i ngu?n lây nhi?m, ??ng v?t, v?t nuôi, ngu?n n??c nhi?m khu?n, nh?t là do thói quen ?n u?ng c?a ng??i dân.
Nh?ng d?u hi?u c? th? nhi?m ký sinh trùng d? nh?n th?y là c?m th?y ng?a d??i da, ?au ??u, th?m chí là co gi?t. Cùng v?i ?ó là c? th? m?t m?i, chán ?n, thi?u máu, h? mi?n d?ch b? suy gi?m, s?c kh?e gi?m sút. Thông th??ng m?i ng??i s? ngh? ngay ??n các b?nh da li?u, m? ?ay, ??ng kinh, th?m chí là b?nh ung th?. Nh?ng s? th?t ?ây là các d?u hi?u b?nh do ký sinh trùng làm t? trong ng??i gây ra.
Th? nh?ng, h?u h?t các c? s? y t? l?i th??ng b? qua xét nghi?m ký sinh trùng ?? lo?i tr?. Vì v?y vi?c ?i?u tr? không ?úng cách và k?p th?i khi?n cho tình tr?ng b?nh ngày càng tr?m tr?ng và m?t nhi?u th?i gian ?? ?i?u tr?.
T?P CHÍS?C KH?E
Dù sao c?ng khá may m?n cho tôi khi còn có c? h?i ???c c?u ch?a 
Sau khi phân tích v? tình tr?ng b?nh c?a tôi, v? bác s? này ?ã gi?i thi?u tôi s? d?ng m?t ch? ph?m ???c bào ch? t? các d??c li?u t? nhiên có tên Ecoclean. Có g?n 250 nghìn ng??i b? nhi?m ký sinh trùng ?ã ch?a tr? v?i lo?i tân d??c m?i nh?t này và k?t qu? th?t b?t ng? khi ch? trong vòng 2 ngày ?ã lo?i b? g?n 300 lo?i ký sinh trùng khác nhau.
Tôi hoàn toàn b? thuy?t ph?c và mua v? s? d?ng. Ch? sau vài ngày, nh?ng c?n ?au ??u, chóng m?t d??ng nh? bi?n m?t. Tôi ?ã th?y ?n ngon ng? ngon h?n, c?m giác ng??i nh? nhõm, tho?i mái h?n nhi?u l?n. Sau m?t tu?n, c? th? c?m th?y kh?e kho?n lên nhi?u. Tôi nh? ???c h?i sinh v?y.
??n b?nh vi?n tái khám l?n n?a, bác s? b?o không còn d?u v?t nào c?a ký sinh trùng n?a. Th?t k? di?u! Ecoclean ?ã “t?ng kh?” s?ch s? ?ám k? sinh trùng l?n ?u trùng c?a chúng ra kh?i c? th?, giúp c? th? ???c thanh l?c và ph?c h?i m?t cách k? di?u.
???c bi?t Ecoclean ch?a ph?c h?p di?t ký sinh trùng ??c bi?t t? các chi?t xu?t c?a s? quân t?, h?t bí ngô, t?i, atiso, cà gai leo, h?t tiêu ?en… ???c bào ch? theo m?t ph??ng th?c ??c ?áo giúp cho vi?c ng?n ch?n và di?t ký sinh trùng m?nh m?. Chính vì nguyên li?u t? nhiên và hi?u qu? v??t tr?i mà lo?i ch? ph?m này mang l?i mà tôi ?ã quy?t ??nh mua thêm v? cho c? gia ?ình s? d?ng và gi?i thi?u v?i ?ông ??o bà con hàng xóm.
Các b?n nh? ??ng ch? quan mà r?i vào tr??ng h?p d? khóc d? c??i gi?ng nh? tôi. Hãy b?o v? b?n thân mình và ng??i thân, ??t mua Ecoclean ngay khi có nh?ng d?u hi?u ??u tiên và không ??i ??n khi có bi?n ch?ng.