+436509272992
Srbiji
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Интимные товары
 • Srbiji
 • Все группы товаров

Imunodon ja?anje imuniteta kupiti u Srbiji

 • Information
Check the price
In stock
Description

Imunodon za ja?anje imuniteta kupiti u Srbiji
Imunodon ?ajna mešavina za ja?anje imuniteta kupiti u Srbiji
Imunodon ja?anje imuniteta kupiti u Srbiji
Imunodon Prirodna formula za imunitet kupiti u Srbiji
Imunodon SLU?BENA WEB STRANICA kupiti u Srbiji

Imunodon Oja?ajte Vaš organizam
Poma?e Vašem organizmu da prepozna strani agens i da neutrališe njegove toksine i dovede do potpune razgradnje. Oporavlja organizam, stimuliše stvaranje T limfocita, prirodnih ?elija ubica virusa i bakterija. U kombinaciji sa antibioticima i drugim sintetskim lekovima ubla?ava nus pojave nastale usled delovanja lekova i na zdrave organe.
?aj i kapi za ja?anje imuniteta ( ?ajna mešavina sa urtikom, kapi sa urtikom) kao i prah za ja?anje imuno sistema se kao dopunska terapija mogu koristiti kod svih akutnih i hroni?nih infekcija. Ova terapija se koristi i preventivno kod poja?anih psiho-fizi?kih napora, kada se energija organizma crpi. Divlje lekovito bilje stimuliše odbrambene snage organizma. U kombinaciji sa antibioticima i drugim sintetskim lekovima ubla?ava nus pojave nastale usled delovanja lekova i na zdrave organe. Lekovito bilje je bogato biljnim antibioticima - fitoncidima, svaka lekovita biljka sadr?i kombinaciju nekoliko fitoncida u razli?itim koncentracijama koji pored vitamina, minerala i pigmenata imaju izuzetnu ulogu u ja?anju organizma. Zbog ovakve raznovrsnosti i slo?enog sastava jedna biljka mo?e delovati na više bolesti. Isparljivi fitoncidi su etarska ulja koja deluju antisepti?no. Neisparljivi fitoncidi obuhvataju veliku grupu jedinjenja: flavonoidi, tanini, antrahinonski heterozidi. Zbog širokog antibiotskog spektra deluju na veliki broj infekcija u organizmu (urinarne, infekcije disajnih puteva, upalu ?eluda?ne sluznice i sluznice creva). Ni jedan sintetski lek nema tako savršeno delovanje. Sna?an imuni sistem je najja?a odbrana u borbi protiv virusa, bakterija, gljivica koje su u našem okru?enju.
Imunitet je sposobnost našeg organizma da prepozna strani agens, neutrališe njegove toksine i razgradi ga. Bele krvne ?elije (leukociti) razli?itim mehanizmima razaraju bakterije i viruse, razla?u ih enzimima koji razgra?uju njihovu strukturu i komponente neophodne za njihov opstanak. Aktiviranjem jedne grupe leukocita stimuliše se stvaranje T limfocita, NK (natural killer-?elija ubica) koje proizvode interferone - supstance koje uništavaju viruse i maligne ?elije. Jedna od specifi?nosti imunog odgovora je spre?avanje ponovnog pojavljivanja infekcije izazvane mikroorganizmom sa kojim je organizam ve? došao u kontakt. Odre?eni tip virusa ili bakterija po ulasku u organizam aktiviraju T-limfocite, koje stvaraju klonove ?elija koje su osetljive na istu bakteriju (virus) koja je aktivirala njihovo stvaranje. Svaki organ ima svoj specifi?ni imuni sistem. Respiratorni (disajni) sistem ima treplje pomo?u kojih zadr?ava i izbacuje iz organizma ?estice ve?ih dimenzija koje udišemo i makrofage- ?elije koje razgra?uju mikroorganizme. Digestivni sistem se brani od bakterija izuzetno kiselom sredinom ?eluca koja ubija ve?inu bakterija dospelih putem hrane i vode. Ukoliko je broj bakterija ve?i, organizam izbacuje pokvareni sadr?aj stolicom ili povra?anjem unete hrane. Kiseo pH vaginalne sluznice ?ini je otpornom na bakterije i gljivice sa kojima dolazi u kontakt. Me?utim, kada organ oboli ili kada oslabi imuni sistem celokupnog organizma postajemo ranjivi i meta svemu što se nalazi u našoj okolini. Nepravilna ishrana, nedovoljno sna, fizi?ka i mentalna naprezanja iz dana u dan iscrpljuju organizam i on postaje podlo?an infekcijama. Lekovi kod akutnih infekcija su antibiotici koji uništavaju i spre?avaju dalje razmno?avanje bakterija. Me?utim, antibiotici deluju samo na izaziva?e infekcija (bakterije), dok na oslabljen imuni sistem ne deluju uopšte. Zato je, pored pravilne ishrane, fizi?ke aktivnosti, ?uvanja od prehlada..., jedna od bitnih stavki i biljna terapija koja mo?e biti od velike pomo?i u o?uvanju i ponovnom ja?anju imuniteta.
?esto sam bila bolesna, na malu promenu vremena me je uhvatila ili jaka gripa, ili problem sa curenjem nosa pra?en kijanjem i visokom temperaturom. Pokušavala sam da na?em rešenje na svaki mogu?i na?in. Koleginica sa posla mi je preporu?ila Imunodon, i to je bio pun pogodak. Pijem ga ?esto, i više nemam problema sa sezonskim bolestima.
Nisam ni stara, a ni mlada. Dok sam se aktivno bavila sportom, nisam znala šta zna?i biti bolestan. Posao, porodica i obavezei brz tempo ?ivota su uticale na drasti?no pogoršavanje imuniteta. Moja komšinica apotekarka mi je savetovala da poja?am imunitet sa Imunodonom. Preporu?ujem ga svima, zaista je delotvoran.
Moj najve?i probem je zima. Ne mo?e da pro?e ni jedna da se ne razbolim. Morala sam na?i neko rešenje kao prevenciju, i preko jedne poznanice sam došla do Imunodona. Vredi sve pare ovoga sveta. Ima sve što je potrebno za imunitet na jednom mestu.