+436509272992

Imunodon Prirodna formula za imunitet kupiti u Srbiji

  • Information
Check the price
In stock
Description

Imunodon za ja?anje imuniteta kupiti u Srbiji
Imunodon ?ajna mešavina za ja?anje imuniteta kupiti u Srbiji
Imunodon ja?anje imuniteta kupiti u Srbiji
Imunodon Prirodna formula za imunitet kupiti u Srbiji
Imunodon SLU?BENA WEB STRANICA kupiti u Srbiji

“Svetska Zdravstvena Organizacija (WHO) kontinuirano vrši kontrolu Virusa.  Kada najpresti?niji svetski stru?njaci nemaju rešenje, znajte da tada morate preuzeti stvari u svoje ruke “ - tvrdi Prof.Dr. Ilija ?okovi?,dipl. biolog, šef odjeljenja za klini?ku imunologiju i  imunogenetiku, ujedno i redovni  profesor imunologije na privatnim i  dr?avnim fakultetima.  
Sa gotovo 23 godine radnog iskustva, Dr.?okovi? potvr?uje da se nikada do sada nije susreo sa sli?nim stvarima.
“Kroz istoriju smo imali mnogo slu?ajeva , nekih se ?ak jako dobro se?am iz li?nog isukstva kao što je ona iz 2010-te godine uzrokovana mutiranim Influenza virusom, odnosno H1N1, kako ga narodno nazivaju. Ovo je nešto potpuno novo. Još uvek nemamo nikakvih zvani?nih informacija osim statisti?kih podataka vode?ih Nema?kih instituta i Svetske Zdravstvene Organizacije, a ti podaci su itekako zabrinjavaju?i.
Zamolili smo Doktora ?okovi?a da pojasni šta zapravo predstavljaju ti podaci i da li ima razloga za brigu.
— “Iako podaci jesu zabrinjavaju?i, razloga za brigu nema. Podaci samo ukazuju na ono što smo svi mogli predpostaviti. Šta to zna?i ? To zna?i da ?e vecina biti zara?ena . Samoizolacija samo odga?a neodgodivo, a nauka još uvek nema odgovor, što zna?i da lek za sada ne postoji. Virus je efektivno prebolovalo više od 110 000 ljudi u sveetu, a preko 72% njih je delovalo preventivno tako što je oja?alo svoj imuni sistem i dozvolilo organizmu da se sam izbori protiv virusa. Razmišljajte logi?ki, ako leka još nema, kako je onda Kina, iz koje je virus krenuo, uspela svesti broj zara?enih na mimum? Odgovor je imunitet.
Nakon što smo saznali da je zaraza neizbe?na, upitali smo dr. ?okovi?a kako se ispravno zaštititi
Ne mo?ete se zaštiti. Ne postoji ni jedan lek ili sredstvo koje vas mo?e zaštiti od zaraze. Ko god da vam je to rekao, la?e. Jedino što mo?ete je oja?ati vaš imuni sistem i pripremiti ga za nalet . Na taj na?in dajete šansu vašem organizmu da se izbori sa virusom. Prema zvani?nim podacima Svetske Zdravstvene organizacije, 72% izle?enih je uzimalo neki vid imunostimulanata (lekova za imunitet) preventivno. To je ujedno i jedini razlog zbog kojeg su preboleli .

Zamolili smo Iskusnog Dr.?okovi?a za par saveta o podizanju imuniteta iz topline svoga doma.
“Budu?i da sam se specijalizovao za Imunologiju, teško me je zavarati. Li?no koristim samo ono što je sertifikovano, provereno, i delotvorno. Vrlo ?esto dobijam slike raznoraznih preparata od kolega i naj?eš?e pitanje koje dobijem je :” valja li ovaj? Ili “jesam dobar uzeo?”, naro?ito sada. Vrlo ?esto im tako znam re?i da ako je lepa ambala?a ne zna?i da je kvalitetan proizvod. Upravo zbog toga, ja li?no uvek uzimam samo klini?ki testirane i svetski prepoznate proizvode. Jedni od takvih su Orthomol Immun i Imunodon. Oba proizvoda su sertifikovana, a klini?ka ispitivanja su sprovedena po najve?im Europskim standardima. Jedina razlika je u tome što je Imunodon jeftiniji, a Orthomol Immun skuplji. Jedno mese?no snabdevanje Orthomol Immun-a košta pribli?no 5700 RSD, dok mese?no snabdevanje za Imunodon-a košta 3290 RSD. Iako li?no koristim oba, smatram da prose?nom ?oveku i nisu baš potrebna oba. Naro?ito ako osoba nije stabilna finansijski.

“Koji bih ste pre preporu?ili?“
Imunodon. Bez razmišljanja. Ima sve što jedan kvalitetan imunostimulans treba da ima. Klini?ki testiran, pristupa?an, prirodan i ono najva?nije, na biljnoj bazi. Prvi put sam se susreo s njim 2016 godine tako što sam ga zatekao u ordinaciji pored svog stola. Privukao mi je pa?nju zbog naziva. Uzeo sam ambala?u, pro?itao sastav, i prvo što mi je palo na pamet bilo je :”Mešavina sa urtikom, jel mogu?e da se ja ovoga nisam setio?”. Ispo?etka nisam znao ?iji je, pa se kasnije ispostavilo da ga je nehotice zaboravio mla?i sta?ista. ?im sam ga sreo sutradan upitao sam ga :” Gde si našao ovo?” , a on se onako uplašeno po?eo izvinjavati i govoriti kako je tu glupost našao na internetu. Probajte zamisliti samo koliko se šokirao kad sam rekao da naru?i i meni isto.”

Pitali smo doktora gde, i kako nabaviti Imunodon, a on nam je pojasnio da je proces vrlo jednostavan.
“Pored što je jedinstven, testiran, i prirodan, Imunodon je tako?e pogodan za samoizolaciju. Ne morate izlaziti nigde. On stigne sam na vašu adresu, sve što je potrebno je naru?iti ga sa zvani?ne stranice proizvo?a?a. Za razliku od Orthomol Immun-a za kojeg dajete puno više novca, a i uz to rizikujete odlaskom do apoteke, Imunodon sti?e na vašu adresu u potpuno sterilnoj ambala?i i to u roku 2 dana od narud?be. Kao što i sami vidite, naru?ujem ve? godinama, pogotovo sada kada je i meni i mojoj porodici najpotrebniji.”

Nakon razgovora sa prof.dr. ?okovi?em odlu?ili smo potra?iti Imunodon i uspeli smo prona?i zvani?nu stranicu proizvo?a?a. Na zvani?noj stranici proizvo?a?a uspeli smo saznati da je svaka narud?ba Imunodon-a na dodatnom trajnom popustu od 50% zbog proglašenja pandemije . Ponuda ?e trajati sve dok pandemija traje a cilj je omogu?iti svakom gra?aninu priliku da zaštiti sebe i svoje najmilije.