+436509272992
Polsce
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Интимные товары
 • Polsce
 • Все группы товаров

Sublex 150 kupi? na oficjalnej stronie w Polscе, Warszawie

 • Information
Check the price
In stock
Description

Sublex 150 - produkt do leczenia stawów kupi? na oficjalnej stronie w Polscе, Warszawie
Sublex 150 kupi? na oficjalnej stronie w Polscе, Warszawie
Oficjalna strona Sublex 150 kupi? w Polsce, Warszawie

Korespondent: Dr Zieli?ski, czy choroba stawów grozi rzeczywi?cie niepe?nosprawno?ci??

Dr Jan Zieli?ski: Oczywi?cie! Oceniajcie sami, wed?ug danych statystycznych WHO, do 2019 r. Oko?o 57% populacji Europy cierpi na artroz?. Spo?ród nich 66% zostanie niepe?nosprawne! Co to znaczy? Oznacza to, ?e 66 osób ze 100, które dzisiaj cierpi? z powodu bólu stawów, stanie si? niepe?nosprawne.

W tym samym czasie co najmniej 50% z nich b?d? zmuszeni do operacji w celu zast?pienia po??czenia. To s? potworne cyfry. I przy tym ludzie, którzy ju? maj? objawy choroby - siedz? i nic nie robi?! S? ju? w pe?nym rozkwicie destrukcji stawów, a oni zachowuj? si? tak, jakby mieli czas do stracenia.

Korespondent: Czy choroba stawów szybko si? rozwija?

Dr Jan Zieli?ski: Szybko?? degradacji stawów jest bardzo wysoka. I obawiam si?, ?e zniszczenie chrz?stki stawowej jest nieodwracalnym. Gdyby? móg? zobaczy?, ilu z tych, którzy jeszcze wczoraj chodzili spokojnie, siedz? teraz na wózku inwalidzkim.

Korespondent: A co si? dzieje? Z jakiego powodu niebezpiecze?stwo?

Dr Jan Zieli?ski: Zmiany wynikaj? z braku sk?adników od?ywczych niezb?dnych do po??czenia, których ilo?? jest zmniejszona z powodu pogorszenia zaopatrzenia w krew. Chrz?stka stawowa kurczy si? i ?ciera si? w proch. E?li stracisz czas, ko?? zostanie ods?oni?ta,i b?dzie dotyka na ?ywo bez smarowania, bez chrz?stki.

Prosz? zrozumie?, zniszczon? chrz?stk? niemo?liwie przywróci?!

Jej zniszczenie prowadzi do nast?puj?cych wyników:

Osteochondroza - zniszczenie chrz?stek kr?gos?upa - prowadzi:
do przesuni?cia kr?gów
przepuklinia mi?dzykr?gowego z ryzykiem parali?u
rwy kulszowej
Zapalenie stawów - zniszczenie chrz?stek du?ych stawów - prowadzi:
do deformacji stawów
do ca?kowitego zniszczenia chrz?stek
do operacji
niezdolno?ci do poruszania si?
Dna grozi zniszczeniem stawów i ko?ci
Osteoporoza nieuchronnie prowadzi do z?ama? ko?ci, które nie ulegaj? koalescencji.
To w?a?nie czeka na tych, którzy beztrosko si? odnosz? do choroby stawów:

niepe?nosprawno??
trudno?? poruszania si?
niezdolno?? do samoobs?ugi, zale?no?? od innych ludzi
ból
wózek inwalidzki
skomplikowane operacje
uszkodzenie narz?dów wewn?trznych
pe?ny bezruch
Korespondent: Co nale?y zrobi?, aby uratowa? staw?

Dr Jan Zieli?ski: Przede wszystkim konieczne jest usuni?cie zapalenia, je?li takie istnieje, i zapewnienie po??czenia z niezb?dnymi sk?adnikami od?ywczymi. W przysz?o?ci - konieczne jest zapewnieniе optymalnego obci??enia fizycznego i systematycznego "zasilania" stawu

Korespondent: I jakim czynem?

Dr Jan Zieli?ski: Konieczne jest zwi?kszenie dostarczania niezb?dnych pierwiastków ?ladowych i sk?adników od?ywczych do stawu. Wraz z wiekiem zmniejsza si? zawarto?? substancji mineralnych w ko?ciach, podstawa stawu staje si? krucha. Z powodu zmniejszonej produkcji glukozaminy zmniejsza si? ilo?? smarowania stawów, chrz?stka stawowa wysycha i zapada si?. Substancje od?ywcze nale?y wprowadza? do stawu bez naruszania jego integralno?ci. Jestem przeciwny przek?uwaniu i utrzymywaniu chemikaliów w stawie. Jest to bolesne i niebezpieczne dla stawu.
Aby zapobiec tragicznym skutkom chorób stawów, aby uruchomi? mechanizmy samoregeneracji tkanek stawowych, ?eby od?ywi? staw, polecam wreszcie u?ycie tabletkiu, który ma dobr? ch?onno?? i jest przewodnikiem, który zwi?ksza penetracj? mikroelementu do stawu.

Korespondent: A taki tabletki istnieje?

Dr Jan Zieli?ski: Tak, w naszej klinice przeszed? badania kliniczne tabletki Sublex-150, który wykaza? si? dobrze z wszelkiego rodzaju chorobami stawów.

Je?li staw jest tak zniszczony, co wymaga operacji, powrót do zdrowia w okresie pooperacyjnym jest znacznie szybszy dzi?ki tabletkiowi Sublex-150. U?ywam tego tabletkiu, w tym do terapii przed- i pooperacyjnej.

Korespondent: Jaki on siebie reprezentuje?

Dr Jan Zieli?ski: Jest to bardzo skuteczny lek o wyj?tkowej formule i wysokich st??eniach sk?adników. Sk?ada si? z 9 aktywnych sk?adników, które wzmacniaj? nawzajem swoje dzia?ania.
Penetracja mikroelementów wewn?trz przegubu promuje innowacyjny sposób otrzymywania st??onego wyci?gi z zió? rzadkich. ?atwo przenikaj? wszystkie tkanki i znajduj? si? w stawie w bardzo krótkim czasie. Ponadto, kamfora bornean zwi?ksza dop?yw krwi. S? to dwa sekrety skutecznego i szybkiego dzia?ania Sublex-150.

Korespondent: Powiedzia? Pan, ?e ten tabletki zawiera rzadkie i drogie zio?a? Jak i przez kogo jest produkowany?

Dr Jan Zieli?ski: Faktem jest, ?e lek jest niezwykle trudny w komponowaniu sk?adników, a niektóre prace wykonywane s? r?cznie, co znacznie spowalnia ekspansj? obj?to?ci wyj?ciowych. Dlatego jest produkowany w ograniczonej serii. Wspiera go mi?dzynarodowy program Freedom OF Motion.

Korespondent: Jak go zdoby??

Dr Jan Zieli?ski: Tylko w ramach mi?dzynarodowego programu Freedom OF Motion, który nadzoruje wprowadzanie tego leku w codziennym ?yciu.

Ale poprosi?em producenta, aby pozwoli? moim czytelnikom dosta? tabletki. Poprosi?em te? o tak? grzeczno?? - ?eby zrobi? zni?k? dla moich czytelników. Otrzyma? równie? zgod?. Uda?o nam si? uzgodni? 50% zni?ki na kolejne dwa tygodnie. Wi?c je?li od tej strony przejdziesz na oficjaln? stron? producenta, otrzymasz Sublex-150 dwa razy taniej ni? przy regularnym zakupie.

Moim pacjentom zalecam skorzysta? z kursów leków, poniewa? w tym przypadku mo?na uzyska? dodatkow? zni?k?.

Niech b?d? zdrowe i nie choruj?.