+436509272992
Polsce
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Интимные товары
 • Polsce
 • Все группы товаров

KetoGarcinia kapsu?ki odchudzaj?ce kupi? na oficjalnej stronie w Polscе, Warszawie 50% zni?ki

 • Information
Check the price
In stock
Description

KetoGarcinia kapsu?ki odchudzaj?ce kupi? w Polscе, Warszawie
KetoGarcinia kapsu?ki odchudzaj?ce kupi? na oficjalnej stronie w Polscе, Warszawie

KetoGarcinia kapsu?ki kupi? w Polscе, Warszawie
W ubieg?ym miesi?cu Krajowe Zrzeszenie Dietetyków poda?o do s?du na znan? aktork? Dorota za to, ?e po jej wyst?pieniu w telewizji, gdy opowiada?a o tym, jak uda?o si? jej szybko schudn??, liczba osób chc?cych skorzysta? z us?ug dietetyków i klubów fitness ostro spad?a kilka razy. Dos?ownie kilka dni temu sko?czy? si? proces s?dowy. Wybiegaj?c naprzód, powiemy, ?e Dorota wygra?a proces, ale o szczegó?y poprosili?my opowiedzie? j? sam?.
Dorota, prosz? powiedzie? od czego wszystko zacz??o si??
Wszystko zacz??o si? kilka miesi?cy temu, kiedy w jednym z programów telewizyjnych opowiedzia?am, jak uda?o mi si? zrzuci? wag? po urodzeniu dzieci i ?e nigdy nie ucz?szcza?am na si?owni?, nie korzysta?am z us?ug dietetyków i odradza?am zwraca? si? do nich o pomoc, bo jest prostszy i niedrogi sposób na pozbycie si? zb?dnych kilogramów. Po tygodniu od mojego wyst?pienia na wizji otrzyma?am list od Krajowego Zrzeszenia Dietetyków z ??daniem odwo?ania moich wypowiedzi wyg?oszonych wcze?niej w telewizji.
Naturalnie, nie zrobi?am tego, bo przecie? ?adnego oszczerstwa i nieprawdy w moich s?owach nie by?o. То, ?e oni ucierpieli na tym, ?e ludzie dowiedzieli si?, i? maj? radzi? sobie bez lekarzy i osobistych trenerów, a nie traci? bajo?skie pieni?dze na to, by osi?gn?? idealn? sylwetk?, nie s? moim problemem. Przecie? w przyrodzie mnóstwo naturalnych ?rodków podtrzymywania w?asnego organizmu we wspania?ym stanie!
Có? sta?o si? dalej?
Zacz?to mi wydzwania? do pracy. Pisa? w sieciach spo?eczno?ciowych. W jakich? sposób znale?li mój osobisty numer telefonu komórkowego i zacz?li dzwoni? z gro?bami. Musia?am nawet zmieni? numer i przez jaki? czas chodzi? z ochron?. Koszmar, jeszcze d?ugo b?d? pami?ta? ten okres! А potem ni z tego, ni z owego, otrzymuuj? pozew do Konstytucyjnego S?du

By?a Pani zdziwiona?

Nie, by?am rozz?oszczona! Ci ludzie s? gotowi pój?? na wszystko po to, aby nadal rabowa? prostych ludzi! Wezwa?am swego koleg?-adwokata, ale i bez niego wiedzia?am, ?e mog? wygra? spraw?, bo prawda by?a po mojej stronie. Tak te? sta?o si?. Niestety, nie wystarczy?o jedno posiedzenie, i musia?am stawia? si? w s?dzie jeszcze dwukrotnie. Ale w ko?cu s?dzia opowiedzia? si po naszej stronie, а powodowi kazano p?aci? mandat i moralne zado??uczynienie w wysoko?ci 16000 Euro. Pó?niej przekaza?am te pieni?dze na fundusz pomocy dzieciom.

Prosz? powiedzie? w?a?ciwie z czego powsta?o by?o ca?e to zamieszanie?

Z tego powodu, ?e opowiedzia?am na ca?y kraj, ?e schud?am z pomoc? KetoGarcinia . Poleci?a mi go przyjació?ka, mów?c, ?e z jego pomoc? szybko zrzuc? zb?dne kilogramy i oczyszcz? organizm. Z pocz?tku nie uwierzy?am, ale po miesi?cu by?am zaskoczona efektem, schud?am o 12 kg! Oprócz tego polepszy? si?ogólne samopoczucie, pojawi?a si? energia. Nawet znikn?? tr?dzik, który m?czy? mnie przez wiele lat. Po piciu tego zacz??am wygl?da? osza?ami?co! Po prostu nie mog?am nie opowiedzie? o tym wszystkim!

Czy jest to jaki? drogi ?rodek, niedost?pny dla zwyk?ych ludzi?

Nie, i jeszcze raz nie! W porównaniu z tym, ile pieni?dzy oddawa?am osobistemu dietetykowi i osobistemu trenerowi, ten ?rodek kosztuje grosze. Zupe?nie mo?liwy jest jego zakup. Co prawda sprzedawany jest tylko przez Internet, trzeba zamawia? przez oficjaln? stron?. Tak si? maj? sprawy. Og?upiaj? nas, а my chorujemy. Dzi?ki Bogu jest Internet i s? uczciwi dziennikarze gotowi opowiedzie? prawd? i pomóc milionom ludzi, którzy cierpi? wskutek problemów ze stawami. Je?li ten ?rodek pomóg? mi, to pomo?e te? innym.

Dzi?kuj? za interesuj?cy wywiad! Czy chce Pani po?yczy? co? naszym czytelnikom?

I Pani dzi?kuj?! W pierwszej kolejno?ci chc? ?yczy? kobiecej publiczno?ci czasopisma, nie chod?cie przy okazji do pseudo-specjalistów, którzy s? tylko zdolni do wyci?gania pieni?dzy! Diety i ?wiczenia s? odpowiednie wcale nie dla wszystkich, a efekt po nich nie jest wcale d?ugotrwa?y. Teraz istnieje mo?liwo?? chudni?cia bez wysi?ku i szkody dla zdrowia. Zawsze Wasza Dorota!