+436509272992
Polsce
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Интимные товары
 • Polsce
 • Все группы товаров

Ketomorin kapsu?ki odchudzaj?ce kupi? w Polscе, Warszawie 50% zni?ki

 • Information
Check the price
In stock
Description

Ketomorin kapsu?ki odchudzaj?ce kupi? w Polscе, Warszawie 50% zni?ki
Ketomorin kapsu?ki odchudzaj?ce kupi? na oficjalnej stronie w Polscе, Warszawie 50% zni?ki

U mnie ci??a – u mamy menopauza
Ci??a zmieni?a mój pogl?d na swoje cia?o. Kiedy urodzi?am dziecko moja waga wskazywa?a 20 kilogramów wi?cej ni? przed ci??? – to ju? by?a przesada! Bola?y mnie kolana i plecy, m?czy?am si?, wchodz?c po schodach, a co najgorsze, nie mia?am si?y zajmowa? si? w?asnym dzieckiem. Cho? m?? akceptowa? mnie tak?, jaka jestem – nawet nasze relacje si? nieco pogorszy?y, mo?e dlatego ?e po prostu zacz??am si? go wstydzi?.
W tym samym czasie mojej mamie zacz??a si? menopauza – skar?y?a mi si? na z?e samopoczucie, wahania nastrojów, zimne poty i... wag?, która nagle zacz??a rosn?? jak oszala?a! Pomy?la?am, ?e razem zawsze ra?niej i zaproponowa?am mamie, ?eby?my zacz??y odchudza? si? wspólnie.

Ci??kie diety pocz?tki
Moja mama nigdy nie by?a na diecie, ja zreszt? te? nie. Nie wiedzia?y?my, jak si? za to zabra?, cho? ograniczy?y?my nieco kalorie i zrezygnowa?y?my z produktów m?cznych (makaron, pizza, pieczywo - do tej pory tak przez nas lubiane!), ca?y czas podjada?y?my. Odstawi?am s?odkie napoje, przesta?am s?odzi? kaw?, ale nawet jak uda?o mi si? schudn?? kilogram, za chwil? wraca?.
Metabolizm mamy te? by? bardzo s?aby bo waga ca?y czas sta?a w miejscu. W?a?ciwie nie mam pewno?ci czy trzyma?a si? diety – my?l?, ?e podjada?a, kiedy nie by?o mnie w pobli?u. Na tej ca?ej „diecie” by?y?my miesi?c. Po czterech pe?nych tygodniach, kiedy nie uda?o nam si? nic schudn??, podda?y?my si? i sko?czy?o si? nasze odchudzanie. Oczywi?cie ca?y czas wspomina?y?my, ?e musimy przej?? na diet?, wi?cej spacerowa? i wzi?? si? za siebie, jednak na tych rozmowach si? zawsze ko?czy?o. Brakowa?o nam wiary i – jak si? potem okaza?o – prawdziwej motywacji, aby pozby? si? zb?dnych kilogramów.

Zawa?
Ci??ko mi o tym opowiada?, ale my?l? ?e to bardzo wa?ne w mojej historii. Pewnego wieczoru dosta?am telefon od mamy. Dowiedzia?am si?, ?e moja ukochana babcia jest w szpitalu, mia?a zawa? i jest w ci??kim stanie. ?wiat mi si? zawali?, zawsze by?y?my blisko, wydawa?o mi si?, ?e nie dam sobie rady bez babci, pragn??am by wyzdrowia?a. Kiedy pojecha?y?my z mam? do szpitala i odby?y?my konsultacj? z lekarzem, nie mia? nam wiele do powiedzenia: zosta? nam tylko czas i modlitwa – rokowania nie by?y najlepsze. To by? najtrudniejszy czas w moim ?yciu, nie wiedzia?am jak poradzi? sobie ze stresem i smutkiem, wi?kszo?? czasu sp?dzi?am na kanapie wtulona w poduszk?, p?aka?am i jad?am. Na szcz??cie po kilku tygodniach babcia wysz?a ze szpitala. Lekarz, który j? wypisywa? poprosi? nas o rozmow? – w jego gabinecie us?ysza?am s?owa, które pami?tam do dzi?:

„Je?eli nie schudniecie, b?dziecie nast?pne! Oty?o?? to prosta droga do zawa?u!”

Te s?owa mnie przerazi?y! Widzia?am, jak wiele przypadków zawa?u ko?czy si? zgonem i jak ci??ko doj?? do siebie po zawale. Nawet moja mama, która nigdy nie zwraca?a szczególnej uwagi na swoje zdrowie, bardzo si? przej??a. Wiedzia?y?my, ?e nie ma wyboru – musia?y?my jak najszybciej wróci? na diet? i schudn?? raz a porz?dnie. Gdyby to by?o takie ?atwe! Nie wiedzia?y?my jak si? za to zabra?, zw?aszcza ?e wszystkie poprzednie próby odchudzania ko?czy?y si? kl?sk?.

Zacz??am szuka? pomocy
Wiedzia?am, ?e na w?asn? r?k? nie uda mi si? zadba? o zdrowie swoje i mamy. Wspólnie dosz?y?my do wniosku, ?e udamy si? do dietetyka – obydwie otrzyma?y?my indywidualnie dobran? diet?, której mia?y?my przestrzega?, kupi?y?my nawet karnet na si?owni?. By?y?my pe?ne nadziei, ale historia si? powtórzy?a – waga ani drgn??a, a ubrania nie robi?y si? nawet odrobin? lu?niejsze. Mimo zapewnie? lekarza, ?e uda nam si? schudn??, by?am przekonana ?e nasze geny nam na to nie pozwol? – ka?da kobieta w tej rodzinie by?a oty?a, a na nas nie dzia?a?y ?adne diety. Zacz??am czyta? o tym w internecie, znalaz?am szereg chorób mog?cych spowolni? metabolizm, zrobi?am wszystkie badania, ale wyniki by?y dobre... Dopiero wtedy natkn??am si? na post dziewczyny, która mia?a podobny problem co my. Tak trafi?am na Ketomorin .

Ketomorin – hit czy kit?
Nie cierpi? tych opinii, które lataj? w Internecie. „Z?oty ?rodek”, „Mój numer 1”, czy „Innowacyjna metoda” - to okre?lenia które nie padn? w moim wpisie, ja powiem prawd?, tak jak by?o.
Kiedy zacz??am czyta? o Ketomorin , tak naprawd? nie wierzy?am w to, ?e mo?e pomóc. Jego g?ównym sk?adnikiem jest aronia, owoc który zna?am z dzieci?stwa. Producent zapewnia?, ?e jedna kapsu?ka preparatu zawiera tak du?? ilo?? ekstraktu z aronii, ?e musia?abym je?? jej kilka kilogramów dziennie, aby dorówna? tej dawce. Nie wierz?c ?lepo w to, co mówi producent, na w?asn? r?k? postanowi?am poszuka? opinii o w?a?ciwo?ciach tego owocu. By?am w szoku, zobaczcie same co uda?o mi si? znale??:

aronia jest naturalnym spalaczem t?uszczu i aktywatorem metabolizmu
ma zbawienny wp?yw na zdrowie, blokuje starzenie si? skóry, pomaga zlikwidowa? zmarszczki i oczy?ci? organizm
wspomaga uk?ad kr??enia, wzmacnia serce i pomaga pozby? si? z?ego cholesterolu
zawiera witaminy: C, B2, B3 oraz kwas foliowy (witamina B9)
jest ?ród?em niezwykle cennych makro i mikro-elementów: wap?, ?elazo, mied?, mangan, jod i bor.
Nasza kuracja
Moja przemiana
Nowa l?ejsza ja
Kiedy zapozna?am si? z w?a?ciwo?ciami aronii by?am przekonana – warto spróbowa?. Dosz?am do wniosku, ?e nawet je?li nie pomo?e nam schudn??, na pewno nie zaszkodzi i wp?ynie pozytywnie na zdrowie. Zamówi?am od razu dwa opakowania – dla siebie i mamy. Ka?dej niedzieli spotykamy si? ca?? rodzin? na obiad, ta tradycja towarzyszy nam od wielu lat. Aby nie demotywowa? si? niepotrzebnie, postanowi?y?my wa?y? si? tylko raz w tygodniu, w?a?nie po wspólnym obiedzie. Obieca?y?my sobie te?, ?e ograniczymy cukier. Nie by?y?my jednak na ?adnej wymy?lnej diecie, bo straci?y?my wiar? w to, ?e zdrowe posi?ki pomog? nam osi?gn?? sukces.

Odk?d zacz??y?my bra? z mam? kapsu?ki, ?y?am od spotkania rodzinnego do spotkania. Za ka?dym razem dzieli?am si? z mam? spostrze?eniami. Pierwszy rodzinny obiad by? dla nas ogromnym zaskoczeniem, obydwie zauwa?y?y?my ?e czujemy si? lepiej. Naprawd? – mia?am wi?cej energii, bardziej si? wysypia?am, nie by?am zm?czona. Martwi?o mnie tylko jedno, dalej nie chud?am, kilogramy sta?y w miejscu jak zaczarowane.

Drugie rodzinne spotkanie by?o prze?omowe, to ono spowodowa?o ?e uwierzy?am w powodzenie kuracji. Gdy stan??y?my na wadze, nasze wyniki by?y identyczne – obydwie by?y?my l?ejsze – ja o 3, a mama o 4 kilogramy! Wiem, ?e to niewiele, jednak my by?y?my w niebo wzi?te! Wcze?niej nic nie dzia?a?o – ani dieta ani ?wiczenia, teraz bra?y?my te kapsu?ki i... chud?y?my!

Niedziela sta?a si? moim ulubionym dniem tygodnia, a waga przesta?a by? znienawidzonym zbieraczem kurzu stoj?cym w ?azience. Za ka?dym razem gdy stawa?am na wadze, pokazywa?a 4-5 kilogramów mniej! Moja mama mia?a podobnie, cho? zazwyczaj chud?a odrobin? wi?cej ni? ja – podejrzewam, ?e to wszystko przez menopauz?. Nie by?y to jednak widoczne ró?nice – dos?ownie chud?y?my w oczach.