+436509272992
Polsce
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Polsce
 • Все группы товаров

Pumpkin Seed Pro tabletki na nietrzymanie moczu kupi? na oficjalnej stronie w Polscе, Warszawie 50% zni?ki

Information
Check the price
In stock
Buy
Description

Pumpkin Seed Pro tabletki na nietrzymanie moczu kupi? w Polscе, Warszawie 50% zni?ki
Pumpkin Seed Pro tabletki na nietrzymanie moczu kupi? na oficjalnej stronie w Polscе, Warszawie 50% zni?ki

To koniec potwornego uczucia wstydu i dyskomfortu zwi?zanego z nietrzymaniem moczu – bez operacji i ?mudnych ?wicze?! Ju? niemal 48 tys. Europejczyków ca?kowicie pozby?o si? uci??liwego popuszczania i parcia na p?cherz, po zaledwie 2. tygodniach kuracji regeneracyjno-wzmacniaj?cej, odnotowuj?c jej 98,4% skuteczno??.
Kuracja prof. Wallensa bez w?tpienia stanowi spektakularn? innowacj? na rynku urologicznym. Zas?ug? tego niebywa?ego sukcesu jest przede wszystkim jej bezinwazyjno?? i ogromna skuteczno??, udowodniona szeregiem bada? przeprowadzonych przez specjalistów z Urology Center of Ohio. Nikt nie spodziewa? si?, ?e wyniki uzyskane podczas testów klinicznych b?d? a? tak spektakularne. Wykaza?y one bowiem, ?e problemu nietrzymania moczu (nawet tego wieloletniego i zaawansowanego), mo?emy pozby? si? w zaledwie kilka tygodni, co wi?cej, bez konieczno?ci poddawania si? ingerencji chirurgicznej.

Paul Wallens, specjalista ds. urologii, wspó?twórca metody

„Ju? po za?yciu 1 tabletki opracowanego przez nas preparatu, mi??nie wy?cielaj?ce dno miednicy wzmacniaj? si? niemal 2-krotnie, daj?c pacjentom ogromny komfort ju? na samym pocz?tku kuracji. To niespotykane, ?e zaledwie kilka tygodni wystarczy, by ca?kowicie po?egna? si? z problemem nietrzymania moczu, bez konieczno?ci poddawania si? bolesnym i nie zawsze skutecznym zabiegom TVT, laseroterapii czy plastyki okolic intymnych. To prawdziwa innowacja w dziedzinie urologii.”

Ju? nie musz? si? wstydzi?...

Gdyby nie preparat Wallensa, pewnie ju? nigdy nie wysz?abym z domu. Ile ja si? nam?czy?am... Zaryzykowa?am i ju? po dwóch dniach za?ywania poczu?am, ?e jest o niebo lepiej, a po tygodniu mog?am wyj?? z domu bez obawy o niekontrolowane popuszczenie na ?rodku ulicy. Nigdy bym si? nie spodziewa?a, ?e rezultaty b?d? a? tak ogromne! Teraz nie musz? martwi? si?, by by? w pobli?u ?azienki 24h na dob?, bo bez pój?cia do toalety mog? wytrzyma? dobre kilka godzin!

Katarzyna 64l., Police

Badacze z Urology Center of Ohio udowodnili jego 98,4% skuteczno?ci!

8 365 likes

Podejmij walk? z nietrzymaniem moczu

Data publikacji: 07.05.2019

Efekty bada? by?y szokuj?ce!
„Wyniki przeprowadzonych przez nasz sztab naukowców bada?, nie pozostawiaj? z?udze?. Ta metoda ma a? blisko 99% skuteczno?ci, przy jednoczesnej zerowej mo?liwo?ci wyst?pienia jakichkolwiek skutków ubocznych. Co wi?cej, a? 94,7% uczestników badania, zdeklarowa?o ca?kowit? regeneracj? uk?adu moczowego ju? po pierwszych 2. tygodniach kuracji, przy czym reszta definiowa?a ten okres maksymalnie do 1,5 miesi?ca”– zachwala prof. Wallens, twórca i g?ówny kierownik bada? nad preparatem.

„Kluczowym aspektem jest tak?e szerokie dzia?anie opracowanego przez nas preparatu. Jest to bowiem pierwsza metoda na rynku, która odpowiada zarówno za procesy regeneracyjne organizmu, jaki wzmacnianie tkanek mi??niowych oraz komórkowych. To w?a?nie dzi?ki wielozadaniowo?ci preparatu, ma on tak wysokie statystyki dotycz?ce skuteczno?ci, któr? odnotowano na poziomie niemal 99%. Ponadto, mo?na nim stymulowa? nawet te najbardziej zaawansowane stadia schorze? uk?adu moczowego, niezale?nie od przyczyn ich wyst?powania oraz wieku czy p?ci pacjenta. Musimy bowiem pami?ta?, ?e nietrzymanie moczu dotyczy zarówno kobiet, jak i m??czyzn. Po podj?ciu kuracji chory bez obaw mo?e si? ?mia?, kicha? czy wychodzi? z domu nie boj?c si? o niekontrolowane popuszczenie moczu” – podsumowuje prof. Wallens.

Wielozadaniowo?? preparatu kluczem do sukcesu kuracji
Pierwsze efekty pozytywnego dzia?ania preparatu mo?na poczu? ju? w pierwszych 24h od za?ycia jego pierwszej dawki. Wszystko za spraw? innowacyjnej formu?y wzmacniaj?co-regeneracyjnej, która dzi?ki wykorzystaniu oligopeptydów, ju? podczas pierwszej doby od wprowadzenia do organizmu, znacz?co poprawia kondycj? mi??ni wy?cielaj?cych dno miednicy.P?cherz staje si? mniej wra?liwy, dzi?ki czemu ustaje uczucie ci?g?ego parcia na cewk?. Poprzez natychmiastowe pobudzenie procesów naprawczych i regeneracyjnych dochodzi do wzmocnienia mi??ni odpowiedzialnych za trzymanie uryny w p?cherzu– to jest kluczowy etap dzia?ania preparatu Wallensa. Mi??nie, dzi?ki niemal 12-krotnemu wzmocnieniu tkanek ??cznych, gwarantuj? pacjentom nie tylko zmniejszenie ci?g?ych wizyt w toalecie do minimum, ale równie? pozbycie si? ci?g?ego wstydu i dyskomfortu spowodowanego popuszczaniem uryny – nareszcie odzyskujemy pe?n? kontrol? nad naszym schorowanym p?cherzem!

Jakim cudem to dzia?a a? tak dobrze?
Rozpocz?cie kuracji nie wi??e si? z ?adnym ryzykiem – jest ona oparta na najwy?szej jako?ci naturalnych sk?adnikach, w 100% bezpiecznych dla Twojego organizmu! Od teraz wystarczy zaledwie kilkana?cie dni, by pozby? si? dokuczaj?cego od dawna wstydu i ci?g?ych obaw o notorycznie pojawiaj?ce si? krople na Twojej ulubionej bieli?nie. Co wi?cej, KONIEC z pozostaj?cym po nich nieprzyjemnym i powoduj?cym okropny dyskomfort zapachem! Przesta? by? niewolnikiem w?asnego domu i ciesz si? z wolno?ci, któr? zapewni Ci ta innowacyjna, autorska kuracja prof. Wallensa.

Podejmij walk? o komforti wyzb?d? si? wstydu!
To za nie p?acisz!

8-KROTNIE ZMNIEJSZYSZ PARCIE NA CEWK? MOCZOW?, PRZEZ CO ZREDUKUJESZ WIZYTY W TOALECIE NAWET O PO?OW?

JU? PO 14 DNIACH ZNACZ?CO WZMOCNISZ MI??NIE DNA MIEDNICY

WYD?U?YSZ 5-KROTNIE CZAS MI?DZY WIZYTAMI W TOALECIE

OGRANICZYSZ RYZYKO NIEZWYKLE KOSZTOWNYCH I BOLESNYCH ZABIEGÓW

ODZYSKASZ PEWNO?? SIEBIE

OPU?CI CI? STRACH O POPUSZCZENIE W MIEJSCU PUBLICZNYM

NA ZAWSZE POZB?DZIESZ SI? WSTYDLIWYCH I NIEPRZYJEMNIE PACHN?CYCH KROPEL NA BIELI?NIE

Odzyskaj kontrol?

„Jeszcze kilkadziesi?t dni temu moje ?ycie by?o istn? fizyczn? i psychiczn? gehenn?. Wyobra?cie sobie, doros?y facet grubo po 40’stce boi si? wyj?? z domu, bo sika w majtki? Dramat! Po za?yciu 60 tab. naprawd? zapomnia?em, ?e cokolwiek mi dolega. Bolesnego parcia te? nie czuj?, nie biegam co rusz do WC, a plamy na bieli?nie? Po prostu ich nie ma! Picie litrów wody w pe?nym s?o?cu z udr?ki sta?y si? frajd?! Jestem w szoku, bo widzia?em i czyta?em o wielu tab., ale ?adne nie pomog?y mi tak, jak w?a?nie te prof. Dwolaka.”

Stanis?aw Obidzi?ski (63l.), Kraków

Moje ?ycie by?o udr?k?

„Próbowa?am kulek Gejszy, zastrzyków, pomocy wielu lekarzy, proponowano mi plastyk? pochwy, i co? Wielkie nic! By?am bezradna, wi?c spróbowa?am. Zakupi?am 90 tab., min??y 3 mies. odk?d pierwszy raz si?gn??am po ten preparat i… Sukces! Nie czuj? ju? tego okropnego zapachu, nie popuszczam i nie plami? ubra?. Parcie na cewk? zmniejszy?o si? na tyle, ?e w toalecie jestem rzadkim go?ciem. Znów nie czuj? strachu przed podnoszeniem czegokolwiek, ?miechem, piciem napojów czy byciem w du?ej odleg?o?ci od toalety.”

Wcze?niej nocowa?am w toalecie!

Maria Morawska (46l.), L?bork

By pozby? si? nietrzymania moczu, warunkiem koniecznym jest odpowiednio szybka reakcja! To jedyna skuteczna metoda na walk? z nim. Nie da si? jednak tego zrobi? samoistnie. Odkryte przez nas substancje aktywne potrafi? zahamowa? jego proces ju? po ok. 4-8 tyg. terapii, niezale?nie od czasu trwania schorzenia czy jego stadium. Skuteczno?? tej metody to blisko 96%. Bagatelizowanie tego schorzenia z wiekiem b?dzie skutkowa?o pog??bieniem, jak i pogorszeniem stanu, dlatego zawsze powinno si? zapobiega?, zamiast leczy?.

Okiem eksperta

Par? lat temu znalaz?am og?oszenie w Internecie. Znany norweski producent medyczny og?asza?, ?e jest taka sprawdzona kuracja na nietrzymanie moczu dla m??czyzn, a teraz szukaj? równie? kobiet ch?tnych do testowania tego samego preparatu. Zg?osi?am si?, badania odby?y si? pod nadzorem Instytutu Medycznego w Bergen. Jak si? pó?niej okaza?o – to by?a najlepsza decyzja w moim dojrza?ym ?yciu.Ju? po pierwszym tygodniu intensywnego stosowania, odczu?am siln? popraw?. Uwolni?am si? od nadwra?liwo?ci p?cherza do tego stopnia, by zmniejszy? cz?stotliwo?? wizyt w toalecie do zaledwie czterech dziennie. Po trzech tygodniach wyrzuci?am z satysfakcj? wszystkie pieluchomajtki, przerzuci?am si? na ma?e wk?adki, bo zdarza?o mi si? jeszcze par? kropel moczu na bieli?nie. Od lat prowadz? lekcje W-F’u, praca wymaga ode mnie bycia w ci?g?ym ruchu i musz? przyzna?, ?e odk?d zastosowa?am ten biostymuluj?cy preparat, oddawa?am mocz 5-krotnie rzadziej, ni? zaledwie miesi?c wcze?niej. Nawet to najbardziej uci??liwe parcie z dnia na dzie? ust?powa?o. Najwi?kszy problem z popuszczaniem mia?am podczas ogromnego wysi?ku, a teraz? Na bieli?nie nie ma ?adnego ?ladu, nic! Preparat za?ywa?am nieprzerwanie przez 6-tyg, a z ciekawo?ci nawet zacz??am mierzy? sobie czas. Najwidoczniej wzmocni?am mi??nie dna miednicy, skoro dzi? z zegarkiem w r?ku mój pe?en p?cherz wytrzymuje jakie? 11x d?u?ej, ni? potrafi? to wcze?niej. Otwieram oczy ze zdziwienia, jakim cudem preparat wielko?ci po?owy g?ówki od szpilki, sprawi?, ?e w zaledwie 10 tyg. pozby?am si? tych cuchn?cych przez lata kropel!”