+436509272992
Việt Nam
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Việt Nam
 • Все группы товаров

Mua Ha Khang Duong Vi?t Nam, H? n?i, H? Ch? Minh

Information
Check the price
In stock
Description

Mua Ha Khang Duong Vi?t Nam, Hà n?i, H? Chí Minh
Ha Khang Duong mua ? Vi?t Nam, Hà n?i, H? Chí Minh
Ha Khang Duong mua trên trang web chính th?c t?i Vi?t Nam, Hà n?i, H? Chí Minh

B?nh Nhân NS?T Tr?n ??c b? Ti?u ???ng tuýt 2 chia s?: TÂY Y BÓ TAY V?I TI?U ???NG, NH?NG ?ÔNG Y THÌ KHÔNGTI?U ???NG : B?nh ti?u ???ng, theo y h?c còn g?i là b?nh ?ái tháo ???ng, là m?t b?nh r?i lo?n chuy?n hóa mãn tính r?t ph? bi?n M?c b?nh ti?u ???ng có ngh?a là b?n có l??ng ???ng trong máu quá cao do nhi?u nguyên nhân. Tình tr?ng này có th? gây ra các v?n ?? nghiêm tr?ng cho c? th?, bao g?m c? m?t, th?n, th?n kinh và tim.
NS?T Tr?n ??c chia s? trên sóng VTV v? s?n ph?mBác ??c Nói ti?p : " Tôi là b?nh nhân Ti?u ???ng tuýt 2, S?ng v?i B?nh Ti?u ???ng ?ã lâu nên tôi hi?u rõ v? b?nh r?i, nên tôi s? không nói quá nhi?u n?a. Tôi ?ã h?i ph?c hoàn toàn b?ng th?o m?c t? nhiên k?t h?p v?i chân khí, th?o d??c , thu ho?ch và ph?i s?c và ?óp h?p có tên là H? Khang ???ng 
Tôi ?ã ???c b?n bè gi?i thi?u cho s?n ph?m H? Khang ???ng ,sau ?ó tôi ?ã tìm mua thì ???c các chuyên gia t? v?n nói s?n ph?m ???c ch?t xu?t 1 ph?n t? dây thìa canh nó là d?ng kh?c tinh c?a b?nh ti?u ???ng. T? khi dùng ??n gi? thì tôi không th?y có tác d?ng ph? ,???ng huy?t thì ?n ??nh không còn các tri?u ch?ng th? g?p ,nh?p tim thì ?n ??nh hay là ?au nh?c chân tay nó gi?m ?i. Nên nh?ng ai b? b?nh ti?u ???ng tôi khuyên nên s? d?ng nh?ng s?n ph?m nh? th? này vì nó ???c s?n xu?t t? các d??c li?u t? thiên nhiên r?t t?t cho s?c kh?e mà quan tr?ng h?n n?a là ???c b? y t? c?p phép.
Bác Tr?nh Ng?c V?nh 
??a ch?: C?m S?n, C?m Ph?, Qu?ng Ninh
     N?m 2012 bác phát hi?n mình b? Ti?u ???ng 14.5 mmo/L. Bác u?ng thu?c tây nh?ng ???ng huy?t ch? h? ???c th?i gian ??u r?i l?i lên không ?n ??nh ???c lâu dài. Tình c? Bác bi?t ??n H? Khang ???ng trên m?ng xã h?i, sau khi nghe t? v?n t?n tình c?a các chuyên viên, ch? quy?t ??nh s? d?ng 1 li?u trình H? Khang ???ng g?m 2 h?p ?? h? tr? ?i?u tr? tình tr?ng Ti?u ???ng c?a mình.
      Sau 1 tháng s? d?ng b?ng H? khang ???ng Bác V?nh ?i ki?m tra lai ? b?nh vi?n th?y ???ng Huy?t ?ã gi?m còn 5.8 mmol/L. S?c kh?e bác V?nh t?t h?n, làm vi?c n?ng ??ng h?n.
CAM K?T S?N PH?M???c xác nh?n An toàn th?c ph?m theo s?: 2369/2018/DKSP.Hàng chính hãng, có tem ch?ng hàng gi?.B? Y T? ch?ng nh?n, c?p phép l?u hành.- Nâng cao mi?n d?ch, ch?ng viêm nhi?m m?nh, làm h?t các bi?n ch?ng c?a ti?u ???ng nh? viêm nhi?m, l? loét

- H? tr? ?i?u tr? tuy?n tu?, khi tu? h?i ph?c ???ng s? gi?m, an th?n ng? ngon, thanh l?c c? th?

- T?ng c??ng chuy?n hóa ch?t béo, ?ào th?i m? th?a ra ngoài c? th?

- B? t? v? m?nh, khi u?ng tiêu hoá t?t, h?i ph?c s?c kho? nhanh

- Khi h?t b?nh không ph?i dùng s?n ph?m c?a tôi, ch? c?n ?n u?ng sinh ho?t h?p lý là ???c

- Chúng tôi chú tr?ng ?ánh vào ngu?n g?c c?a b?nh TI?U ???NG, giúp b?nh nhân ti?t ki?m chi phí mà không ?au ??n
NSND Qu?c Anh chia s?: “Tôi làm ngh? thu?t ?ã m?y ch?c n?m nay th??ng xuyên ph?i ?n u?ng th?t th??ng, ti?, liên hoan khó tránh kh?i r??u bia, công vi?c nhi?u khi stress nên có l?n tôi ??n B?nh viên th?m khám thì ???c chu?n ?oán b? Ti?u ???ng. Ban ??u tôi c?ng khá ch? quan nh?ng sau này nhi?u bi?n ch?ng khi?n tôi b? suy gi?m th? l?c, c? th? m?t m?i làm ?nh h??ng r?t nhi?u ??n công vi?c di?n xu?t c?a tôi. Tôi ?ã ?i th?m khám nhi?u c? s?, nhi?u b?nh vi?n và ???c kê ??n s? d?ng nhi?u lo?i thu?c Tây, ban ??u c?ng có d?u hi?u t?t nh?ng v? sau nhi?u tác d?ng ph? khi?n tôi m?t m?i h?n, tôi quy?t ??nh ng?ng s? d?ng thu?c Tây thì ch? s? ???ng huy?t c?a tôi l?i t?ng lên. Tôi r?t phi?n lòng. May sao m?t ??ng nghi?p trong ngh? c?a tôi gi?i thi?u cho dùng th?o d??c Tl?U ???NG gia truy?n này m?t th?i gian ng?n th?y hi?u qu? rõ r?t, ??n nay tôi s? d?ng ?ã 2 tháng th?y hoàn toàn hài lòng và tôi mu?n chia s? bí quy?t này ??n các khán r? c?a tôi và toàn th? nh?ng ng??i ?ang ch?ng tr?i v?i b?nh Tl?U ???NG