+436509272992
Việt Nam
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Việt Nam
 • Все группы товаров

Stomax Active tr? vi?m lo?t d? d?y mua ? Vi?t Nam, H? n?i, H? Ch? Minh

 • Information
Check the price
In stock
Description

Stomax Active kh?i ?au d? dày mua ? Vi?t Nam, Hà n?i, H? Chí Minh
Stomax Active kh?i ?au d? dày mua trên trang web chính th?c t?i Vi?t Nam, Hà n?i, H? Chí Minh

THÔNG TIN VÊ? PAUL NGUYÊ?N - CHUYÊN GIA ?Â?U NGA?NH VÊ? DA? DA?Y VA? CA?C B?NH LIÊN QUAN TA?I NEW ZEALAND
- Ông la? nha? nghiên c??u, nha? khoa ho?c ta?i tr???ng ?a?i ho?c Y nô?i tiê?ng nhâ?t ta?i U?c va? New Zealand.
- H?n 20 n?m kinh nghiê?m la?m viê?c ta?i bê?nh viên nô?i tiê?ng trên thê? gi??i va? U?c.
- Nghiên c??u tha?nh công ca?c ph??ng pha?p hô? tr?? ?iê?u tri? bênh ?au da? da?y, ?au ta? tra?ng va? ca?c bê?nh liên quan vê? ????ng ruô?t.
- N?m 2017 pha?t hiê?n ung th? da? da?y giai ?oa?n 1. V??i th??i gian ch??a tri? 16 tha?ng, tê? ba?o ung th? ?a? hoa?n toa?n bi? tiêu diê?t.
- N?m 2018 ông nghiên c??u tha?nh công “Viên su?i Stomax Active” - gia?i pha?p hô? tr?? ?iê?u tri? ?au da? da?y. Va? ????c u?ng hô? va? châ?p nhâ?n b??i gi??i chuyên môn ta?i Hô?i Nghi? Y Tê? tô? ch??c th???ng niên.
D???I ?ÂY LA? PHA?T BIÊ?U CU?A ÔNG TA?I HÔ?I NGHI?:
CHUYÊN GIA PAUL NGUYÊ?N cho hay: “Tôi va? nhiê?u ng???i trong gia ?i?nh cu?ng m??c bê?nh ?au da? da?y. Tôi hiê?u ca?m gia?c ?au ???n va? pha?i câ?m c?? b??ng liê?u thuô?c tây, liê?u gia?m ?au no? nh? thê? na?o”

“Tr???c khi pha?t hiê?n ba?n thân không may bi? bê?nh ung th?? da? da?y, tôi cu?ng ?a? tiê?n ha?nh nghiên c??u vê? ph??ng pha?p na?y rô?i. Trong th??i gian ?iê?u tri?, tôi vâ?n tiê?p tu?c nghiên c??u ch?? không bo? qua. Thâ?t may m??n, tôi nghiên c??u tha?nh công, va? ba?n thân tôi cu?ng tiê?n ha?nh th?? nghiê?m. Không co?n nh??ng buô?i sa?ng ?au ???n, không co?n xuâ?t huyê?t da? da?y hay nh??ng lâ?n qu??n qua?i trong khi la?m viê?c. C? thê? tôi tô?t lên t??ng nga?y va? chi?nh th??c kho?i bê?nh t?? tha?ng 2 n?m 2019”
THEO CHUYÊN GIA PAUL NGUYÊ?N: AI CU?NG DÊ? DA?NG M??C BÊ?NH VÊ? DA? DA?Y VA? BÊ?NH RÂ?T DÊ? CHUYÊ?N THA?NH UNG TH?, QUAN TRO?NG HO? CO? BIÊ?T VA? QUAN TÂM T??I S??C KHO?E CU?A MI?NH HAY KHÔNG!
Hiê?n nay, do cuô?c sô?ng bâ?n rô?n, chu?ng ta kho? co? thê? cân b??ng gi??a công viê?c va? th??i gian nghi? ng?i. Bê?nh ?au da? da?y, la?i a?nh h???ng t?? nhiê?u phi?a, th??c tê? ca?c nghiên c??u cu?a tôi trong suô?t nhiê?u n?m ?ê?u cho thâ?y, nguyên nhân ?ê?n t?? ?n uô?ng chi? chiê?m 35 - 42%. Nguyên nhân ?ê?n t?? tâm tra?ng, stress t?? công viê?c m??i la? nguyên nhân chi?nh dâ?n ?ê?n bê?nh ?au, viêm da? da?y va? ?a?i tra?ng!

Nhiê?u ng???i không biê?t ?iê?u này nên vâ?n nghi? kiêng khem ?n uô?ng la? ????c, nh?ng ho? vâ?n th??c khuya, la?m viê?c qua? s??c, nhiê?u ng???i nga?c nhiên khi pha?t hiê?n ung th? nh?ng th??c châ?t chi?nh tho?i quen cu?a ho? ?a? nuôi tê? ba?o ung th? trong ng???i t?? lâu.

Thê? nh?ng, tho?i quen thi? râ?t kho? ?ê? ?iê?u chi?nh, va? vi? cuô?c sô?ng, ?am mê công viê?c nên chu?ng ta se? bi? cuô?n theo guô?ng quay ?o?. Nh? vâ?y, chu?ng ta câ?n mô?t gia?i pha?p ?ê? hô? tr?? ?iê?u tri? va? tôi ?a? la?m ????c ?iê?u ?o?.

“TRÊN THÊ? GI??I ?A? CO? QUA? NHIÊ?U THUÔ?C RÔ?I VA? CHU?NG TA KHÔNG CÂ?N THÊM THUÔ?C N??A!”
Cu?ng trong hô?i nghi?, ông Paul Nguyê?n no?i thêm: Trên Thê? Gi??i co? râ?t nhiê?u loa?i thuô?c ?ê? ?iê?u tri? ca?c loa?i bê?nh vê? ?au da? da?y. Nh?ng ta?i sao c?n bê?nh na?y vâ?n phô? biê?n ?ê?n nh? vâ?y?
“TÔI VA? CA?C CHUYÊN GIA CHI? S?? DU?NG THA?NH PHÂ?N T?? THIÊN NHIÊN!”
?iê?m quan tro?ng cu?a Stomax Active la? 100% t?? thiên nhiên ????c ba?o chê? b??ng công nghê? cao lо?і b? trі?t ?? t?р с??t, ?і? ??і n??n? ?ì tіn? túу n??t t? сáс сâу t?u?с ?uý, ??m b?о không tác d?ng ph?, аn tоàn v?і ѕ?с k??е n???і ?ùn?, t??m t??u t? t? vàо с? t??, ?еm ??і ?і?u ?u? m?t сáс? t? n?іên và b?n v?ng.

D? C?m
Gi?m ?au, trung hòa axit trong d? dày, b?t ? chua, v?t loét se l?i, mang l?i c?m giác khoan khoái nh? nhàng.

Cao B? Công Anh
Cây có tác d?ng thanh nhi?t, gi?i ??c, tiêu viêm, ?c ch? s? phát tri?n c?a ? viêm.

Lá Khôi Tía
Lá Khôi tía là m?t b? ph?n c?a cây Khôi tía có ch?a các thành ph?n chính là tanin và glucosid, có tác d?ng ch?ng viêm, làm se v?t loét, làm li?n s?o và gi?m s? gia t?ng axit d? dày.

M?t Ong
Sát khu?n d? dày, kháng viêm

???C BIÊ?T: MÔ?T B???C TIÊ?N V???T BÂ?C CU?A CHU?NG TÔI LA? ?IÊ?U CHÊ? THA?NH CÔNG NANO CURCUMIN
V?i công ngh? Nano, các phân t? Curcumin ???c c? ??nh trong polymer, t?o thành các h?t Nano Curcumin siêu nh? v?i kích th??c ch? kho?ng 30-100nm giúp làm t?ng kh? n?ng sinh kh? d?ng c?a ho?t ch?t Curcuminoid c?a ngh?.