+436509272992
Việt Nam
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Интимные товары
 • Việt Nam
 • Все группы товаров

Smoke Out mua tr?n trang web ch?nh th?c t?i Vi?t Nam, H? n?i, H? Ch? Minh

 • Information
Check the price
In stock
Description

Smoke Out thu?c x?t ch?ng hút thu?c mua ? Vi?t Nam, Hà n?i, H? Chí Minh
Smoke Out mua trên trang web chính th?c t?i Vi?t Nam, Hà n?i, H? Chí Minh
Smoke Out mua ? Vi?t Nam, Hà n?i, H? Chí Minh

Ch? b?ng h?i th?, tôi có th? gi?t con!
?áng ti?c là, s? th?t ph? phàng ?y l?i ???c tôi phát hi?n ra quá mu?n. Giá nh? tôi ???c bi?t ?i?u này s?m h?n ?? gi? ?ây, ??a con trai ??u lòng bé b?ng c?a tôi không ph?i n?m vi?n ?i?u tr? suy hô h?p do nhi?m trùng. Nguyên nhân là do tôi!
Ng??i ?ang n?m ?ó truy?n thu?c, ch?u ??ng ?au ??n ?áng l? ph?i là tôi. Tôi ?ã b?t con mình gánh ch?u l?i l?m c?a chính mình.
Tôi còn nh? giây phút, khi mà bác s? c?p c?u nhìn tôi v?i v? m?t nghiêm tr?ng và h?i: B? b?nh nhi có hút thu?c không nh?? Tôi tr? l?i “Có” không m?t chút phân vân. Th? r?i bác s? nói m?t câu nh? ?âm m?t nhát dao vào tim ng??i b? tr? t? h?i:
“Th? là anh suýt n?a t? tay gi?t con mình r?i ?ó!”

Sau ?ó, qua l?i gi?i thích c?a bác s?, tôi m?i nh?n ra ???c cái ngu c?a mình là ? ?âu. Hóa ra vi?c tôi hút thu?c lá ?ã vô tình là con dao s?c bén mà tôi luôn mang theo mình hàng ngày, ?e d?a s?c kh?e và s? s?ng c?a m?i ng??i xung quanh, trong ?ó có con mình.

Suy ngh? ?u tr? c?a tôi và nhi?u anh ?àn ông khác: r?ng ai hút ng??i ?ó ch?u, ch? c?n không hút tr??c m?t v? con là không v?n ?? gì. Th? nh?ng chính lúc ?ó, khói thu?c ?ã ?i vào trong ph?i c?a tôi và tích tr? t?ng t?ng l?p l?p trong ?ó ??i lúc ph? ra ngoài. V?y là khi ch?i v?i con, hôn hít c?ng n?ng vào m?m mi?ng con thì khói c?ng tranh th? tu?n ra và ch?y th?ng vào h? hô h?p non n?t c?a con m?t r?i.

?au ??n h?n, ng??i hút do ?ã ???c l?c b?t ??c h?i nh? ??u l?c c?a ?i?u thu?c, nh?ng còn nh?ng ng??i hít vào thì ch?ng có gì ?? b?o v? c? - c?c k? ??c. Hút thu?c lá th? ??ng còn nguy hi?m h?n g?p 10 l?n. Bác s? b?o n?u phát hi?n mu?n h?n, con tôi còn có nguy c? b? ??t qu? ho?c ?au tim vì nhi?m ??c khói thu?c.

Ng?i trong phòng ch? khoa Nhi mà lòng tê tái. Lúc ?y tôi có làm quen ???c v?i anh Khoa - c?ng là b? c?a m?t bé gái ?ang ?i?u tr? tích c?c t?i ?ây. Anh Khoa cho bi?t, l?n này vào vi?n cùng con không ??m ???c là l?n th? bao nhiêu r?i. T? ngày b? viêm ph?i mãn tính ??n gi?, bé Châu y?u ?i h?n, s?c ?? kháng kém nên b?nh t?t liên miên. Tâm s? thêm m?i bi?t, bé b? viêm ph?i nguyên c? c?ng là vì ngày tr??c anh Khoa hút thu?c r?t nhi?u.

“Mình ?ã ph?i b? thu?c ??y c?u ?. B? thôi, b? vì con cái, cho chúng nó t?t ??p kh?e m?nh. Không th? ch? vì cái thú nh?t th?i c?a mình mà làm h?i c? ??i con ???c” - anh Khoa th?n th?c.

Sau khi bé Châu vào vi?n, anh Khoa ?ã th? r?t nhi?u cách ?? cai thu?c truy?n th?ng nh?: nhai k?o cao su, súc mi?ng liên t?c v?i n??c súc mi?ng có mùi m?nh. Không xi nhê, anh tìm ??n m?t s? lo?i thu?c u?ng, mi?ng dán ???c qu?ng cáo là có th? cai thu?c nhanh chóng. Nh?ng c?n v?t vã nghi?n thu?c c?a m?t ng??i m?y ch?c n?m hút ngày hai bao thu?c c? hành h?, dày vò khi?n anh l?i ph?i phì phèo ?i?u thu?c trên tay m?i ch?u ???c. Ch?a k?, m?t s? lo?i thu?c còn làm anh b? ng? ??c , có l?n lên c?n co gi?t ph?i ?i c?p c?u.

Anh Khoa chép mi?ng: “?y th? mà mình v?n quy?t tâm vì con l?m. Ph?i b? ???c b?ng m?i giá!” Kiên trì và quy?t tâm nh? v?y, r?i anh c?ng ?ã tìm ???c m?t lo?i thu?c hi?u qu? và cai ???c thu?c lá.

“Lúc dùng mình c?ng không k? v?ng gì ?âu. Hôm ?ó t?t qua hi?u thu?c mua kháng sinh cho con, ???c cô d??c s? gi?i thi?u thì t?c l??i mua dùng th? xem sao. Có b?nh thì vái t? ph??ng. dùng thì c?ng d? thôi, không m?t nhi?u th?i gian. Thu?c là m?t chai x?t nh? g?n , ?i ?âu c?ng ?em ???c, ?út túi qu?n c?ng d?. Ngày hai l?n, l?y ra x?t vào mi?ng, cho thu?c nó th?m vào l??i. Mùi d? ch?u và khá th?m. M?y hôm ??u thì c? quen tay c?m theo bao thu?c, hút vài ?i?u nh?ng l? l?m c? d?n d?n là th?y b?t thèm thu?c ?i. Kho?ng 2-3 tu?n sau thì không thèm tý nào n?a. L? làm sao ?i?u thu?c mình t?ng say mê th? mà mình l?i ch?ng còn c?m giác gì n?a. Th? là mình b? thu?c ??y c?u ? haha. M?ng r?i n??c m?t không di?n t? ???c c?m giác ?y. Mình là th?ng ?àn ông, vi?c gì ?ã nói là s? làm ???c mà.”
Theo h??ng d?n c?a anh Khoa, tôi lên m?ng tìm hi?u thêm v? lo?i thu?c anh ?ã s? d?ng: Smoke Out. ?ây là m?t h?n h?p chi?t su?t t? th?c v?t t? nhiên nh?: r? cây cam th?o b?c, c? x? h??ng, cây mã ??, qu? cây Hòe,... Trong ?ó có ho?t ch?t có kh? n?ng làm gi?m thèm mu?n hút thu?c , gi? cho ???ng hô h?p c? trên và d??i ? tr?ng thái t?t. Lo?i thu?c này có th? giúp gi?m ho, h?t khó th? và lo?i b? m?ng bám tích t? trong ph?i do hút thu?c. Smoke Out c?ng ?em l?i h?i th? th?m mát , lo?i b? mùi thu?c ám trong mi?ng. ?i?u tôi th?y t?t là chai x?t này hoàn toàn vô h?i, không gây ph?n ?ng ph? theo l?i anh Khoa, và có th? dùng cho m?i l?a tu?i.

Th?y giá bán c?a thu?c c?ng không quá cao, l?i ?ang có ch??ng trình gi?m giá còn 690.000 ??ng nên tôi ??t mua luôn hai l? ? trang web chính hãng. Tôi t? tin là mình c?ng s? cai ???c thu?c lá nh? lo?i thu?c này. Tr? thành ng??i ?àn ông vì v? con mình mà dám làm, dám ch?u, dám b? thu?c!