+436509272992
Polsce
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Polsce
 • Все группы товаров

Vita hair max kupi? na oficjalnej stronie w Polscе, Warszawie

 • Information
Check the price
In stock
Description

Szwajcarscy naukowcy odkryli bezinwazyjn? metod? zag?szczania w?osów

Naukowiec Mark McCullough
wynalaz? metod?
na zag?szczenie w?osów

Prze?omowe odkrycie ws. problemów ze s?abymi, rzadkimi i wypadaj?cymi w?osami naukowców z Zurychu. Osoby ze s?abymi, zniszczonymi w?osami mog? uzyska? wreszcie bujne i zdrowe fryzury. Czym jest to odkrycie?Dzi?ki nowej metodzie, ka?dy ma szans? na powstrzymanie wypadania w?osów i zag?szczenie fryzury. Koniec z cienkimi, s?abymi i rzadkimi w?osami – stwierdza Mark McCullough – szef badaczy z Instytutu Higieny i Urody w Zurychu.
Zatrzymanie wypadania i zag?szczenie w?osów jest mo?liwe. To nie pobo?ne ?yczenie - to wniosek z naukowych testów. Ka?dy z nich potwierdzi?, ?e stosuj?c ca?kowicie bezbolesn? i bezpieczn? dla zdrowia kuracj? mo?na:

powstrzyma? wypadanie w?osów – efekt w 12 dni lub mniej,
przyspieszy? wzrost nowych w?osów i zag??ci? fryzur?,
od?ywi? i poprawi? kondycj? w?osów, tak by by?y zdrowe, mocne i l?ni?ce,
"Niewa?ne czy problemy z w?osami m?cz? Ci? od 20 lat, czy od wczoraj" - stwierdza Mark McCullough. „Niewa?ne czy chcesz powstrzyma? wypadanie w?osów czy po prostu poprawi? ich wygl?d. Niewa?ne czy os?abienie w?osów wynika z braku witamin w diecie, stresu, choroby, zaburze? hormonalnych czy z innego powodu. Wypadanie i os?abienie w?osów mo?na pokona?!"

Nie wierz tym, którzy karz? Ci z tym ?y?. Je?li chcesz, poka?? Ci sposób, który wzmocni Twoje w?osy, powstrzyma ich wypadanie i przy?pieszy wyrastanie nowych, mocnych w?osów. Efekty tej kuracji brzmi? jak cudowne uzdrowienie, ale...

ka?dy z nich potwierdzaj? zdj?cia i wyniki badania skóry g?owy
"Gdy pokazali?my trychologom (specjalistom ds. piel?gnacji i chorób w?osów) zdj?cia z efektami kuracji – byli w szoku. Przerzedzenia w?osów znikn??y, w ich miejsce pojawi?y si? nowe, mocne pasma w?osów. Wyd?u?y?a si? anagenowa faza wzrostu (w trakcie której w?osy rosn? najintensywniej). A struktura zniszczonych w?osów zosta?a w 100% zregenerowana. Poprawi?a si? te? kondycja otoczki kolagenowej – struktury znajduj?cej si? wokó? ka?dego korzenia w?osa odpowiedzialnej za „zakotwiczenie” w?osa w skórze g?owy – kontynuuje Mark McCullough.

"Trycholodzy przecierali oczy ze zdumienia, gdy zobaczyli zdj?cia z analizy skóry g?owy przed i po kuracji – kontynuuje Mark McCullough." Na tych zdj?ciach by?o dok?adnie wida? jak wzmocni?a si? struktura w?osów. Cebulki w?osów i otoczka kolagenowa zosta?y od?ywione, poprawi? si? stan i ukrwienie skóry g?owy. Ale to nie koniec, badania wykaza?y, ?e znacznie zwi?kszy?a si? zdolno?ci cebulek w?osów do regeneracji i produkcji nowej tkanki co oznacza przy?pieszenie wzrostu nowych w?osów".

PRZEDPO
Lepsza regeneracja i mocniejsze osadzenie cebulek w?osowych hamuje wypadanie w?osów i przy?piesza porost nowych.

Co odkryli naukowcy z Zurychu?
"Natura chce, ?eby Twoje cia?o funkcjonowa?o perfekcyjnie" - wyja?nia McCullough

"Nasz organizm potrafi poradzi? sobie ze zrastaniem ko?ci, gojeniem ran, umie te? zregenerowa? organy, a nawet skutecznie usuwa? komórki nowotworowe. Regeneracja cebulek w?osowych i stymulacja wzrostu w?osów nie jest wyj?tkiem. Pod warunkiem, ?e pozwolimy dzia?a? naturze.

Uwolnij pot?g? natury!
"Najpot??niejsze rozwi?zania zawsze tworzy?a matka natura" - wyja?nia McCullough. "Doskona?ym przyk?adem jest penicylina – ten niesamowity antybiotyk zmniejszy? umieralno?? z powodu zaka?e? bakteryjnych o przesz?o 90%! Nie powsta? w laboratoriach. T? substancj? stworzy? bardzo pospolity grzyb. Znany wszystkim jako ple??. Podobnie jest z wypadaj?cymi w?osami – cz?owiek nie wymy?li sposobu na skuteczne wzmocnienie w?osów. Mo?e go jednak poszuka? w naturze. Tym tropem poszed? mój zespó?.

Po miesi?cach testów odkryli?my niesamowit? mieszank? substancji, która zmienia organizm w maszyn? do regeneracji w?osów. Nie tylko wzmacnia struktur? w?osa, ale zwi?ksza zakotwiczenie korzeni w cebulkach i rozpoczyna proces samoregeneracji w?osów. Dzi?ki temu, usuwa problemy z w?osami tak samo skutecznie jak penicylina bakterie."

Naukowcy umie?cili t? mieszank? w specjalnym od?ywczym preparacie VitaHair Max – Jest to najpot??niejsza bro? przeciw wypadaniu w?osów, jak? stworzy?a matka natura.

Pani Anita Kania
Moje problemy z w?osami pojawi?y si? 2,5 roku temu, 2 miesi?ce po urodzeniu pierwszego dziecka. W tym czasie odwiedzi?am: 3 dermatologów, 2 endokrynologów i niezliczon? ilo?? fryzjerów i kosmetyczek. Zrobi?am badania hormonów i skóry g?owy. Efekt – rok chodzenia po specjalistach, a zalecane zabiegi w NICZYM nie pomog?y...

Po 2 tygodniach stosowania tego preparatu ilo?? moich wypadaj?cych pasm znacznie si? zmniejszy?a i przesta?am o nich bez przerwy my?le?. Czu?am, ?e znów jestem atrakcyjna i wygl?dam na swój wiek, a nie 10 lat starszej. U?miecha?am si?, spotyka?am ze znajomymi i przesta?am do?owa? swoim wygl?dem. Po miesi?cu w?osy ca?kowicie przesta?y wypada?, moja fryzura zrobi?a si? g?sta jak nigdy przedtem. Pozby?am si? problemów z w?osami tak nagle, ?e wiele osób nie chcia?o wierzy?, ?e to moje naturalne w?osy a nie sztucznie zag?szczane. Czuj? si? po prostu niesamowicie!

?eby zatrzyma? wypadanie i wzmocni? w?osy, pacjenci przeszli innowacyjn? terapi? od?ywcz?. Przez ca?y czas jej trwania stosowali preparat VitaHair Max tylko 2 razy dziennie.

McCullough zapewnia, ?e:

"Po zastosowaniu nowej kuracji mo?esz oczekiwa?, ?e Twoje w?osy zaczn? si? wzmacnia? ju? od pierwszego tygodnia. Nie b?dziesz bra? szkodliwej chemii, nie b?dziesz czeka? na wizyty u specjalistów...

Po kilkunastu dniach znikn? problemy z ?amliwymi i wypadaj?cymi w?osami. Nie b?dziesz musia? unika? suszenia, ani stosowa? specjalnych kosmetyków. Przestaniesz ?y? w strachu przed ?ysieniem. Ale to nie koniec – po sko?czonej kuracji zauwa?ysz znacz?cy przyrost nowych w?osów, a Twoja fryzura b?dzie nawet o 67% bardziej g?sta. B?dziesz mie? bujne i g?ste w?osy o zdrowym, l?ni?cym kolorze."

VitaHair Max jest nie tylko popularny w Europie. Stosuj? go tak?e osoby walcz?ce z cienkimi i rzadkimi w?osami w USA i Kanadzie.

Preparat VitaHair Max zosta? dok?adnie przebadany przez niezale?nych ekspertów, a jego skuteczno?? potwierdzono w raporcie opublikowanym na stronach SRIT (Szwajcarski Instytut Bada? Trychologicznych). W Polsce to dopiero nowo??. Mo?na go dosta? tylko przez internet – do??czaj?c do klubu rabatowego. Wi?cej o dzia?aniu preparatu mo?esz przeczyta? tutaj.

Oto wyj?tkowa promocja dla Czytelników naszego portalu: z poni?szego linka mo?na otrzyma? VitaHair Max za udzia? w klubie rabatowym ze zni?k? o 140 z? taniej. Specjalna oferta b?dzie wa?na do ko?ca 09.05.2020