+436509272992
Polsce
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Polsce
 • Все группы товаров

Vita hair max kupi? w Polscе, Warszawie

Information
Check the price
In stock
Description

Co trzeci m??czyzna w wieku 40-55 lat zmaga si? z ?ysieniem. M?odsi do lat 30 rzadziej, ale tak?e trac? w?osy. Wielu uwa?a, ?e jedynym wyj?ciem jest transplantacja, jednak?e nie zawsze i nie wszystkim ona pomaga. Jak wi?c przywróci? w?osy? Zadali?my to pytanie osobie, której ju? uda?o si? to zrobi? — pi?karzowi Wayne'owi Rooneyowi.
- Wayne, ludzie mówi?, ?e przeszczepi? Pan w?osy. Jest to prawda?

- Nie, nie i jeszcze raz nie! Nigdy nie by?em u lekarza w takiej sprawie.

- Oczywi?cie wida?, ?e w ci?gle ostatnich lat znacznie przyby?o Panu w?osów. Czy bra? Pan jakie? lekarstwa przeciw ?ysieniu?

- Tak, par? lat temu przez kilka miesi?cy bra?em tabletki. By?y to do?? mocne, drogie i trudno dost?pne pigu?ki. Pomaga?y w walce z ?ysieniem, gdy je bra?em, ale jak tylko przestawa?em, w?osy znowu wypada?y.

- Wi?c jak uda?o si? Panu przywróci? w?osy?

- Wypróbowa?em wiele ró?norodnych preparatów przeciw ?ysieniu. Wszystkie one dzia?a?y na jednej zasadzie: w?osy zaczyna?y rosn??, a wraz z nimi pogarsza? si? stan w?troby lub ?o??dka. A gdy przestawa?em bra? ?rodek, w?osy znowu zaczyna?y wypada?.

- W takim razie jaki ?rodek pomóg? Panu w uzyskaniu obecnego stanu w?osów?

- Po kolejnej konferencji uda?o mi si? spotka? z moimi fanami. Jeden z nich da? mi prezent — jaki? spray. Okaza?o si?, ?e by? to spray przeciw ?ysieniu! Najpierw mia?em do niego nieco sceptyczny stosunek, ale mimo wszystko postanowi?em spróbowa?

- Spray to co? nowego. I spe?ni? swoje zadanie?

- W 200%. W?osy zacz??y rosn??! Nie tak szybko, jak bym chcia?, ale za to w ci?gu miesi?ca znowu wym?odnia?em, bo zakola znik?y! W tym czasie, gdy spray si? sko?czy?, mia?em ju? znaczn? czupryn?.

- Czy spraya tak?e trzeba stale u?ywa?, by w?osy nie wypada?y?

- Nie, pod tym wzgl?dem spray ma przewag? nad wszystkimi tabletkami przeciw ?ysieniu. Jedna kuracja starcza, by pozby? si? problemu ?ysienia na zawsze (tak powiedzia? mi mój lekarz trycholog).

- A co z przeciwwskazaniami? Dla kogo ?rodek ten jest nieodpowiedni?

- Sk?ad VitaHair Max jest w pe?ni naturalny, jest hypoalergiczny i nie ma efektów ubocznych. Wydaje mi si?, ?e w przypadku konieczno?ci mog? z niego korzysta? tak?e kobiety.

- Wayne, czy istnieje jaka? gwarancja, ?e w?osy odrosn??

- Gwarancj? daje oficjalny dystrybutor. Je?li spray nie pomo?e, oni zwróc? pieni?dze. Pod tym wzgl?dem wszystko jest jasne: je?li ?rodek zamówi si? na oficjalnej stronie lub u dystrybutora, mo?na by? pewnym wyniku. W dodatku dwóch moich przyjació? mo?e to potwierdzi?, bo oni te? u?ywali VitaHair Max.

- A czy Pan wie, co sprawia, ?e ten spray jest taki efektywny?

- Tak. Jak powiedzia? mój lekarz - VitaHair Max sk?ada si? z wielu sk?adników, które przyczyniaj? si? do przywracania w?osów. Mam spis tych komponentów. Je?li to konieczne, to prze?l? je e-mailem.

- Oto lista, któr? przes?a? nam Wayne Rooney:

1. Olejek ?opianowy (wzmacnia korzenie w?osów i usuwa ?upie?)
2. Olejek arganowy (aktywuje wzrost w?osów i chroni przez promieniowaniem UV)
3. Witamina E (usuwa zapalenie i sw?dzenie skóry g?owy, odpowiada za przywracanie w?osów)
4. Witamina A (zapobiega wypadaniu w?osów i od?ywia korzenie)
5. Mas?o kokosowe i z awokado (wstrzymuje wypadanie w?osów)
6. Wyci?g z korzenia tataraku, ?opianu, sza?wii i d?bu szypu?kowego (poprawiaj? kr??enie krwi i usuwaj? zapalenia)
7. Mas?o cynamonowe i organiczny ekstrakt z pestek chili (rozbudzaj? u?pione mieszki w?osowe i zapobiegaj? utracie pigmentacji w?osów)
8. Ekstrakty z rumianku pospolitego i pokrzywy (uspokajaj? skór? g?owy i poprawiaj? kr??enie krwi mieszków w?osowych)

- Dzi?kujemy za szczero??! Wierzymy, ?e dzi?ki tej rozmowie pomogli?my wielu m??czyznom.

Przyp. red.: Od niedawna spray VitaHair Max mo?na naby? tak?e w naszym kraju. Mo?na go zamówi? przez Internet i tylko na oficjalnej stronie.