+436509272992
Polsce
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Polsce
 • Все группы товаров

Keto Slim kapsu?ki odchudzaj?ce kupi? w Polscе, Warszawie 50% zni?ki

Information
Check the price
In stock
Description

Keto Slim kapsu?ki odchudzaj?ce kupi? w Polscе, Warszawie 50% zni?ki
Keto Slim kapsu?ki odchudzaj?ce kupi? na oficjalnej stronie w Polscе, Warszawie 50% zni?ki

Nadwaga jest niebezpieczna dla zdrowia i ?ycia osobistego cz?owieka. Lekarze niestrudzenie to powtarzaj?. Jednak osoby cierpi?ce na nadwag? wiedz?, jak trudno jest sobie z tym poradzi?. Zw?aszcza je?li masz nie kilka dodatkowych kilogramów, ale kilkana?cie lub nawet wi?cej.
Jednak dzi?, nawet w tym przypadku, MO?ESZ SCHUDN??. I do tego – teraz jest to ?atwe! W roku 2016 naukowcy dokonali prze?omu w dietetyce – dowiedzieli si?, co dok?adnie w organizmie powoduje, ?e t?uszcz przekszta?ca si? w mi??nie i energi?, i nauczyli si? wp?ywa? na ten proces. Dzi?ki nowej metodzie nie mo?esz nie schudn??, dlatego walka z t?uszczem podskórnym odbywa si? na poziomie procesów biochemicznych.
Dok?adniej na temat nowej metody odchudzania si?, a mianowicie diety ketonowej, zapytali?my s?ynnego dietetyka, lekarza najwy?szej kategorii, profesor Maja Tordaj
– Co oznacza dieta ketonowa i dlaczego ona pozwala radzi? sobie z dodatkowymi kilogramami?

– Prosz? zobaczy?. Istot? diety ketonowej jest reorganizacja organizmu na lipoliz? (transformacje t?uszczów w energi?) z glikoliz? (rozpadu w?glowodanów). Nasz organizm jest bardzo elastyczny i posiada ogromne mo?liwo?ci adaptacji. Kiedy przestajemy je?? w?glowodany, cia?o zaczyna korzysta? ze zgromadzonych t?uszczy.

Jak to si? dzieje? W w?trobie, w czasie d?ugotrwa?ego braku w?glowodanów w posi?ku (2-3 tygodnie), zaczynaj? wytwarza? si? cia?a ketonowe. Podró?uj?c przez cia?o wraz z krwi?, przekszta?caj? t?uszcze w energi?, której my wszyscy potrzebujemy.

Ten mechanizm przetwarzania przechowywanych t?uszczów zosta? odkryty przez naukowców stosunkowo niedawno. A dzi? jest uwa?any za najbardziej obiecuj?cy w walce ze zb?dnymi kilogramami. Wed?ug statystyk, dziki ketozie, 99 osób ze 100 traci na wadze, niezale?nie od przyczyn powstania nadwagi, wieku, p?ci albo osobistych preferencji ?ywieniowych. Utrata masy cia?a wyst?puje nieodwracalnie na poziomie biochemii.

Dieta ketonowa jest znacznie bardziej skuteczna, ni? wi?kszo?? znanych diet. Na przyk?ad, dieta Dukana czy dieta Atkinsa. Co wi?cej, nie tylko nie szkodzi organizmu cz?owieka, jak te diety, ale tak?e go leczy. To prawdziwy prze?om w dietetyce.

– W?a?nie Pani chwil? przed powiedzia?a, ?e dzi?ki diecie ketonowej osoba mo?e automatycznie schudn??, niezale?nie od preferencji w od?ywianiu si?. Co wi?cej, mówiono wcze?niej, ?e aby rozpocz?? ketoz?, w?glowodany nale?y wykluczy? z diety. Jak to?

– W rzeczywisto?ci tu nie ma ?adnej sprzeczno?ci. Faktem jest to, ?e w?a?nie sama dieta ketonowa jest bardzo z?o?ona i trudna do tolerowania przez organizm. Oznacza to, ?e ca?kowite wyeliminowanie w?glowodanów w celu wywo?ania ketozy w organizmie – jest niezwykle powa?nym testem dla organizmu, którego prawie nikt nie mo?e przej??. Je?li tylko on si? nie znajdzie na bezludnej wyspie, na której nie b?dzie jedzenia. W zwyk?ym ?wiecie to nie jest mo?liwe.

Jednak, naukowcy to przemy?leli. Sednem sprawy jest to, ?e cia?a ketonowe s? wytwarzane nie tylko przez w?trob? cz?owieka. Substancje te, a raczej ich analogi w dzia?aniu, s? obecne w niektórych ro?linach. W roku 2016 ameryka?scy dietetycy dokonali wa?nego odkrycia – uzyskali cia?a ketonowe z malin! To znaczy, chc? powtórzy? jeszcze raz, ?e w przypadku utraty wagi za pomoc? ketozy nie musisz wcale rezygnowa? z w?glowodanów ani zmienia? niczego w swojej zwyk?ej diecie.

Utrata masy cia?a dzi?ki ketozie jest dobra, poniewa? ??czy w sobie wysok? wydajno?? i prostot?. Wszystko, czego wymaga si? od cz?owieka, to dodanie do diety cia? ketonowych. Ale w rzeczywisto?ci, po prostu pobiera? specjaln? kapsu?k?, zawieraj?c? te ketony codziennie. Gdy trafiaj? do we krwi, b?d? pe?ni? t? sam? funkcj?, co cia?a ketonowe wytwarzane prze w?trob? cz?owieka. A mianowicie, w rozk?adaniu tkanki t?uszczowej w ca?ym organizmie.

Im d?u?ej cz?owiek pobiera te ketony, tym bardziej traci wag?. Poniewa?, ketony automatycznie przetwarzaj? t?uszcz. Prosz? sobie wyobrazi?, na przyk?ad, t?uszcz który nagromadzi? si? na talerzu. I do tego t?uszczu doda?e? kropelk? p?ynu do zmywania naczy?. T?uszcz zacz?? rozpuszcza? si?. Oczywi?cie, jest to bardzo przybli?one porównanie. Ale prawie to samo dzieje si? na poziomie organizmu. I to jest nieodwracalne.

Dzieje si? to w trybie w pe?ni automatycznym. Sam cz?owiek nie odczuwa ?adnych negatywnych odczu?, nie musi uprawia? sportu w celu utraty wagi, nie musi te? g?odowa?. Je?li przyzwyczaisz si? codziennie rano wstawa? na wag? pod?ogow?, wtedy, pobieraj?c ketony, ka?dego dnia zauwa?ysz utrat? wagi.

Chc? pokaza? Pani kilka zdj?? moich klientów, którzy schudli dzi?ki ketozie. S? to najtrudniejsze przypadki – bez ketonów ludzie ci nie mogliby wcze?niej schudn??.
Maria, przed – 105 kg, po – 55 kg

I jeszcze chcia?abym doda?, i? ta metoda jest nie tylko ca?kowicie bezpieczn?, ale tak?e korzystn? dla organizmu. Ludzie równie? odzyskuj? zdrowie po utracie wagi.

– Jak przyjmowa? cia?a ketonowe? W jaki preparat zawieraj? te cia?a?

– Jak do tej pory jest znany tylko jeden kompleks, który zawiera cia?a ketonowe pochodzenia ro?linnego. Nazywa si? on KETO SLIM. W dniu dzisiejszym ten kompleks jest u?ywany przez 80% dietetyków, poniewa? zapewnia szybk? i ?atw? utrat? wagi. W wi?kszo?ci przypadków polecaj? w?a?nie jego swoim klientom.
 

Similar products