+436509272992
Polsce
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Polsce
 • Все группы товаров

Sound Control aparat s?uchowy kupi? w Polscе, Warszawie 50% zni?ki

Information
Check the price
In stock
Description

Sound Control aparat s?uchowy kupi? w Polscе, Warszawie 50% zni?ki
Sound Control aparat s?uchowy kupi? na oficjalnej stronie w Polscе, Warszawie 50% zni?ki

To stanowi?o zagro?enie dla jego ?ycia!
Z dnia na dzie? by?o coraz gorzej. Mówi?em do taty, a on najzwyczajniej mnie nie s?ysza?. Dosz?o nawet do tego, ?e zwyczajnie do niego krzycza?em, a on i tak kilka razy prosi? mnie o powtórzenie jakiego? s?owa. Tata zawsze by? pogodnym, u?miechni?tym m??czyzn?, a teraz jakby usz?o z niego ?ycie… Chodzi? przygn?biony, prawie nie rusza? si? z domu, a jak mama wys?a?a go po zakupy do sklepu, oszukali go na 200 z?! Nie us?ysza? kwoty, któr? mówi?a kasjerka i my?la?, ?e nie musi czeka? na reszt?. Ten czas to by? jaki? istny koszmar dla ca?ej naszej rodziny.

Najgorszy by? dzie?, kiedy to przyjecha?em po tat?, by zabra? go na wizyt? do dentysty. G?uchota prawie go zabi?a… Czeka?em po drugiej stronie ulicy, a tata musia? jedynie przej?? przez pasy. Nie us?ysza? nadje?d?aj?cego samochodu i…gdyby kierowca nie wyhamowa? w ostatniej chwili, to nawet nie chc? my?le?, co by si? sta?o.

Tata nawet nie chcia? s?ysze? o aparacie s?uchowym. Mówi?, ?e nie jest inwalid? i ?e on tego cholerstwa nosi? nie b?dzie. Ja te? do?? sceptycznie podchodzi?em do tego urz?dzenia, poniewa? sam kojarz? wiele przypadków, gdzie ko?czy?o si? to infekcjami uszu. Takie zaka?enia wi??? si? z gro?nymi powik?aniami, które tylko pog??biaj? niedos?uch. Dodatkowo, aparaty piszcz? i trzeszcz?, co powoduje rozdra?nienie i stres.

Jak stworzy?em „remedium na g?uchot?”?
Nie mia?em innego wyj?cia, musia?em pomóc mojemu tacie. Chcia?em, ?eby s?ysza? jak za dawnych lat i móg? cieszy? si? pe?ni? ?ycia. Przecie? ma wnuki, które wprost go ubóstwiaj?. Nie mog?em pozwoli? na to, by straci? najlepsze lata ich dzieci?stwa. Powiedzia?em sobie wtedy: przecie? jeste? naukowcem! Stworzy?e? tyle kuracji na ró?ne dolegliwo?ci, mo?e pora wymy?li? co? na g?uchot?? I wtedy rozpocz??em badania...

Przez 10 miesi?cy wraz z moim zespo?em sp?dzali?my po 12h dziennie w laboratorium. Na moim tacie testowali?my ró?ne po??czenia substancji aktywnych, oczywi?cie wszystkie by?y w 100% naturalne i nie powodowa?y ?adnych skutków ubocznych. Dzi?ki naszej wiedzy naukowej i umiej?tno?ciom stworzyli?my unikaln? formu?? czerpi?c? z zakresu magnetoterapii. Natychmiast zg?osili?my j? do bada? na skal? ?wiatow?. Jej 98% skuteczno?? potwierdzi?y najwi?ksze o?rodki badawcze w Europie i USA! Jeszcze w trakcie testów moja formu?a w naturalny sposób przywróci?a sprawny s?uch tysi?com ochotników.

Mój tata, ju? po 1 zastosowaniu plastrów, zacz?? s?ysze? 3 razy lepiej ni? przed zastosowaniem kuracji. Cieszy? si?, ?e nie s?yszy szumu w uszach. A to by? dopiero pocz?tek. W kolejnym tygodniu stosowania plastrów, zacz?? s?ysze?, co si? do niego mówi. Ca?a rodzina nie mog?a uwierzy? w to, ?e nie prosi ju? o powtarzanie ka?dego s?owa i ?e nie musimy ju? ogl?da? telewizji tak g?o?no, ?e s?siedzi pytali, czy wszystko w porz?dku.

„Mo?ecie mówi? troch? ciszej?” – pyta? nas. A my, zdumieni nie mogli?my przyzwyczai? si? do nie podnoszenia g?osu w jego towarzystwie. Zaledwie po 15 dniach kuracji tata radosny powiedzia? mi: „Synku, teraz s?ysz? jakbym znów mia? 20 lat. Te plastry naprawd? dzia?aj? cuda. Z pewno?ci? pomog? wielu osobom. Jestem Ci tak bardzo wdzi?czny.”
Tata nareszcie odzyska? s?uch, a wraz z nim dobre samopoczucie i rado?? z ?ycia.
Jeszcze do niedawna g?uchota rozwijaj?ca si? wraz z wiekiem by?a nieodwracalna. Teraz, przy pomocy mojej biomagnetycznej formu?y, mo?na nie tylko zahamowa?, ale ca?kowicie odwróci? proces utraty s?uchu.
Pozwól, ?e wyja?ni? Ci w zrozumia?y sposób, dlaczego Twój s?uch s?abnie. To do?? skomplikowany proces, jednak przedstawi? go tak, ?eby zrozumia?a go ka?da osoba, nawet taka, która nie jest naukowcem.
Otó? d?wi?ki docieraj?ce do ucha maj? ró?ne nat??enie dzia?aj?ce na komórki s?uchowe – to s? „decybele”.
Ka?dy decybel mo?e „zabi?” Twoje komórki s?uchowe
Decybele oddzia?uj?ce na komórki s?uchowe, powoduj? ich uszkodzenie. Oznacza to, ?e je?eli w Twoim kanale s?uchowym, pojawi? si? zanieczyszczenia, zaczniesz s?ysze? szumy w uszach. D?wi?ki maj?ce powy?ej 45 decybeli zwyczajnie u?miercaj? komórki s?uchowe. Niestety, nie maj? one zdolno?ci autoregeneracji. Dlatego te? Twój s?uch z dnia na dzie? jest coraz s?abszy.

Nie ma nic dziwnego w tym, ?e z up?ywem lat Twój s?uch jest coraz gorszy, skoro zaledwie 45 decybeli wystarcza, ?eby? s?ysza? coraz mniej. Dla porównania: zwyk?a rozmowa to 50 decybeli, prysznic 60 decybeli, a odg?os silnika ponad 70. Ha?as na ulicy to a? 100-120 decybeli! Oczywi?cie nie b?dziesz ci?gle siedzie? w domu, ?eby nie pogarsza? s?uchu.

Dlatego te? za cel postawi?em sobie opracowanie formu?y o unikalnym dzia?aniu, która udro?ni kana? s?uchowy oraz przywróci ?ycie martwym komórkom s?uchu. Uda?o mi si? to. Stworzy?em kuracj? opart? na dzia?aniu magnetoterapii. Nazwa?em j? SoundCONTROL.
Dlaczego moja kuracja zosta?a nazwana „fenomenalnym remedium na g?uchot?”?
Wykazuje a? 99% SKUTECZNO?CI W REGENERACJI KOMÓREK S?UCHOWYCH
PRZED
Martwe komórki s?uchowe niezdolne do prawid?owego odbierania d?wi?ku
Odbudowane komórki s?uchowe - 100% sprawno?ci s?uchowej
Jeszcze do niedawna wydawa?o si? to ca?kowicie niemo?liwe, jednak przypadek mojego taty oraz 300 tys. Europejczyków potwierdza skuteczno?? mojej metody. Ponadto, jej dzia?anie zosta?o równie? dowiedzione badaniami prowadzonymi przez norweski o?rodek badawczy. Moja formu?a jest odkryciem na mi?dzynarodow? skal?, które zdoby?o uznanie w?ród najbardziej cenionych specjalistów z zakresu foniatrii i laryngologii.
NIE POWODUJE SKUTKÓW UBOCZNYCH I JEST DZIECINNIE PROSTA W STOSOWANIU
Naturalne sk?adniki mog? zdzia?a? cuda, wystarczy je jedynie odpowiednio zestawi?. W?a?nie takie has?o towarzyszy?o mi podczas tworzenia mojej biomagnetycznej formu?y. Materia?, z którego wykonano plastry, jest naturalny, nie powoduje skutków ubocznych takich jak podra?nienia czy odparzenia skóry. Wystarczy je przykleja? dwa razy dziennie za uchem, by odzyska? sprawny s?uch ju? w 30 dni.
Wszyscy, którzy do tej pory w Twojej obecno?ci, musieli mówi? znacznie g?o?niej, b?d? zdziwieni, ?e us?yszysz i zrozumiesz ka?de ich s?owo!