+436509272992
Polsce
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Polsce
 • Все группы товаров

Ky?ko Uno korektor palucha ko?lawego kupi? na oficjalnej stronie w Polscе, Warszawie 50% zni?ki

Information
Check the price
In stock
Buy
Description

Kyöko Uno korektor palucha ko?lawego kupi? na oficjalnej stronie w Polscе, Warszawie 50% zni?ki
Kyöko Uno korektor palucha ko?lawego kupi? w Polscе, Warszawie 50% zni?ki
STOP HALUKSOM! Nowatorska metoda prostuje palce u nóg. Blisko 473 ty?. Europejek w zaledwie 28 dni, odzyska?o dawne pi?kno stóp, unikn??o bólu i gro?nej operacji
Zdj?cia RTG ukazuj? efekty uzyskane przez 43-letni? Riko Shimizu po 28-dniach innowacyjnej kuracji.
Strona g?ównaDieta i od?ywianieFitness i sportW SypialniUrodaZdrowie
liczba osób ktore to lubi?: 4224
Godzina po godzinie Na 25 dni
Lubi? to!
Zdeformowane palce, paskudne dla oka haluksy i wywo?uj?ce nieustaj?cy ból obrz?ki – o tym, jak w domowym zaciszu, w prosty i bezbolesny sposób pozby? si? uporczywych schorze? stóp, przekona?o si? ju? prawie pól miliona Europejek. Bez konsultacji z lekarzem, bez zabiegów chirurgicznych, bez horrendalnych pieni?dzy. Ortopedzi ujawniaj?: nowatorska metoda profesor Yoshidy to prawdziwa rewolucja w podologii. Czy kr?puj?ce schorzenia stóp w ko?cu przestan? by? koszmarem Polek?
Koniec z deformacjami – Japonia potentatem na ?wiatowym rynku medycznym, w walce z wi?kszo?ci? zniekszta?ce? stóp
Najnowsze badania nie pozostawiaj? z?udze? – ju? ponad 23 tysi?ce Polek i Polaków odzyska?o zdrowe i estetyczne stopy wykorzystuj?c nietypow?, nowatorsk? metod? zwalczania haluksów. 9/10 z nich jednoznacznie potwierdza, ?e do wyleczenia bolesnych schorze? potrzebowa?y mniej ni? miesi?c. Nikogo ju? nie dziwi, ?e autorska, naturalna formu?a Japo?skiej ortopedki skrada coraz to wi?cej Europejskich serc. Czym jest i gdzie tkwi sekret jej popularno?ci?
Jakie dolegliwo?ci mo?na wyleczy? w ci?gu 2 dni?
To oczywiste, ?e do efektywnej walki ze szpec?cymi znikszta?ceniami stóp potrzeba czego? wi?cej - prawdziwej broni, ktora w ko?cu b?dzie skuteczna niezale?nie od stadium zaawansowania i rodzaju deformacji stóp. Poprawa stanu wizualnego jest istotna, ale tylko aktywna, intensywna rehabilitacja uk?adu kostno-stawowego daje gwarancj? trwa?ej likwidacji haluksów. Eksperyment naukowców z Japo?skiego Centrum walki z bólem i rehabilitacji stóp w Osace udowodni?, ?e ich nowatorska formu?a usuwa ból, stany zapalne, nagoniotki i obrz?ki w zaledwie 48 godzin. Poprawiaj?c ukrwienie tkanek, skutecznie wzmacnia mi??nie - a im lepsze usztywnienie stawów, tym pro?ciej odzyska? pi?kne i zdrowe stopy bez ko?lawych paluchów.
Znaj?c si?? i szybko?? dzia?ania nowoczesnej metody, pro?ciej zrozumie?, dlaczego coraz wi?cej kobiet wybiera domowe sposoby zwalczania haluksów bez konieczno?ci u?ycia skalpela. Operacje s? skuteczne, ale kosztuj? wiele tysi?cy z?otych i nierzadko pozostawiaj? blizny. W przeciwie?stwie do metody Yoshidy, nie daj? tak?e mo?liwo?ci utrwalenia efektów.
Ortopedzi nie maj? z?udze?, ?e za sukcesem innowacyjnej kuracji stoi jeden, niespotykany element. To wysokozaawansowana, autorska szyna ortopedyczna stworzona przez do?wiadczonn? podolo?k? i zarazem rehabilitantantk? wielu zawodowych sportowcow, zdobyców medali olimpijskich – Ky?ko Yokoshim?.
Tajemnica pot??nej broni przeciw haluksom
„ ??cz?c najbardziej zaawansowan? japo?sk? technologi?, do?wiadczenie wielu cenionych lekarzy, najwy?szej jako?ci oddychaj?ce materia?y i niespotykan? jak dot?d konstrukcj? motoryczn?, powsta?o absolutne arcydzie?o medycyny. Specjalistyczna szyna przez ca?? dob? poprawia ukrwienie tkanek i przyspiesza odbudow? uszkodzonych naczy?, wskutek czego b?yskawicznie usuwa stany zapalne, przywraca prawid?owe u?o?enie ko?ci oraz stabilizuje mi??nie i stawy. To jedyne dost?pne na rynku urz?dzenie ortopedyczne o motorycznej konstrukcji, które umo?liwia w sposób ca?kowice bezinwazyjny i trwa?y cofni?cie zniekszta?ce? stóp w warunkach domowych.”Lek. Zbigniew Licavoli-Szyma?ski, polsko-w?oski chirurg ortopeda
Lek. Zbigniew Licavoli-Szyma?ski, polsko-w?oski chirurg ortopeda
Bezprecedensow? prze?omem okaza?a si? biomechaniczna konstrukcja szyny dzi?ki której aparat idealnie dopasowuje si? do ka?dego typu obuwia. Ruchoma konstrukcja pozwala nosi? go wygodnie i bezpiecznie przez ca?y dzie?, znacz?co przyspieszaj?c dzia?anie kuracji.
Nie bez znaczenia jest fakt, ?e wielop?aszczyznowe dzia?anie motorycznej szyny umo?liwia zarówno leczenie powa?nych schorze? stawów i ko?ci, jak i zapobieganie stanom zapalnym. Oznacza to, ?e bez konsultacji z lekarzem mo?na pozby? si? niemal wszystkich dolegliwo?ci stóp – haluksów, obrz?ków, zwyrodnie?, m?otkowato?ci palcy, p?askostopia poprzecznego czy ko?lawych palców. Pomimo rekordowego tempa dzia?ania korektora, warto mie? ?wiadomo??, ?e nie wszyscy pozb?d? si? schorze? w 3, 4 czy nawet 15 dni. Zdarza si?, ?e w niektórych przypadkach osoby czekaj? na likwidacj? haluksów blisko 3-4 tygodnie. Czym to jest wywo?ane?
Warto zapobiega?, ale i leczy?
„Kyöko Uno równie skutecznie eliminuje bolesne obrz?ki czy nagniotki, jak i powa?ne zwyrodnienia stawów oraz ko?ci (haluksy). Aparat wyra?nie zmniejsza ból, ?agodzi stany zapalne i przywraca prawid?owe, pierwotne u?o?enie palców u stóp. Jednak na ostateczny efekt wp?ywa szereg indywidualnych predyspozycji. U osób ze spor? oty?o?ci? czy obci??onych genetycznie kuracja mo?e wyd?u?y? si? nawet o 3-4 tygodnie. Dlatego szybko?? uzyskiwania konkretnych rezultatów cho? mo?e by? ró?na, to ju? sam ostateczny efekt u wszystkich badanych jest zawsze równie satysfakcjonuj?cy i pe?en.”
prof. Ky?ko Yokoshima, ortopedka i rehabilitantka, twórczyni innowacyjnej szyny koryguj?cej
W kraju nad Wis?? wiele kobiet do dzi? nie ma ?wiadomo?ci, ?e walka o zdrowe i pi?kne stopy mo?e odbywa? si? w domowych warunkach, by? prosta i szybka jak nigdy dot?d. Wci?? wzrostaj?ca popularno?? metody Yokoshimy to bez w?tpienie ?wiat?o w tunelu, ?e wkrótce tak?e w Polsce na sta?e b?dziemy ?wiadkami wielkiego prze?omu w dziedzinie ortopedii stóp.
Specjali?ci ostrzegaj?, ?e niestety na rynku pojawia si? coraz wi?cej tanich podróbek, imituj?cych oryginalny korektor prof. Yokoshimy. Aparat Kyöko Uno ortopedzi rekomenduj? m.in ze wzgl?du na unikaln? konstrukcj? motoryczn? wykonan? z najsolidniejszych, trudno dost?pnych materia?ów o w?a?ciwo?ciach ortopedycznych. Mo?esz próbowa? znale?? podobne urz?dzenie, pami?taj jednak, ?e rezultaty mog? wówczas nie spe?ni? Twoich wszystich oczekiwa?.