+436509272992
Polsce
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Polsce
 • Все группы товаров

Arthro Care kupi? w Polscе, Warszawie

Information
Check the price
In stock
Buy
Description

Nadszed? kres ery bólu kolan, bioder i kr?gos?upa!
Rewolucyjne odkrycie polskiego naukowca b?yskawicznie likwiduje ból, zwalcza uci??liwe trzeszczenie stawów i przywraca 100% sprawno?? ruchow? ju? w 4 tygodnie!products
?wiatowej s?awy rehabilitanci, ortopedzi i reumatolodzy nie maj? w?tpliwo?ci: ta autorska, innowacyjna metoda dos?ownie „pu?ci z torbami” producentów preparatów na bol?ce stawy. Odkrycie przez polskiego profesora metody biomolekularnej bazuj?cej jedynie na naturalnych substancjach aktywnych to prawdziwy prze?om w walce o zdrowe kolana, biodra, kr?gos?up, szyj?, ?okcie i nadgarstki.

Innowacyjna, biomedyczna formu?a dzia?aj?ca ju? na poziomie wewn?trztkankowym, przywróci?a nadziej? na powrót do dawnej sprawno?ci ju? niemal 15 tys. pacjentom, cierpi?cym z powodu zwyrodnie? (m.in. artrozy, osteoporozy czy przepukliny kr?gos?upa), stanów zapalnych, bólu stawów czy dolegliwo?ci po przebytych kontuzjach. W zaledwie 30 dni ponad 96% badanych pozby?o si? bólów kolan, bioder, kr?gos?upa, szyi i towarzysz?cych temu obrz?ków oraz opuchlizny, a 98,7% osób zadeklarowa?o odzyskanie pe?nej sprawno?ci i p?ynno?ci ruchów, takich jak w wieku 20 lat. A to wszystko bez konieczno?ci obci??ania w?troby tabletkami nafaszerowanymi chemi?, d?ugich godzin sp?dzonych w kolejkach do specjalistów czy ryzykownych zabiegów, które nie stanowi? gwarancji poprawy stanu zdrowia.

Prof. Leszek Koz?owski (ekspert ds. in?ynierii biomedycznej, reumatolog i naukowiec z ponad 25 – letnim do?wiadczeniem) nie mog?c ju? d?u?ej patrze? na cierpienie swojej matki Heleny (71l.), postanowi? wykorzysta? wszystkie dost?pne mo?liwo?ci, aby wyleczy? j? z nasilaj?cych si? bólów i zwyrodnie? stawów kolanowych. Chcia?, aby raz na zawsze zapomnia?a czym s?: sztywno?? i strzykanie w kolanach, przewlek?e bóle, obrz?ki, czy uczucie tarcia i trzeszczenia w stawach. Postawi? sobie jeden cel: przywróci? jej pe?n? sprawno?? i swobod? ruchów. Trwaj?ce ponad rok intensywne badania i testy laboratoryjne zako?czy?y si? powstaniem naturalnej i w pe?ni bezpiecznej formu?y biomolekularnej, która b?yskawicznie likwiduje bóle kolan, kr?gos?upa czy bioder, odbudowuje i regeneruje stawy, eliminuje stany zapalne, bóle i sztywno?? mi??ni oraz nawet d?ugoletnie zwyrodnienia. W rezultacie przywraca pe?n? sprawno?? fizyczn? w nieca?e 4 tygodnie. To swoisty prze?om w ?wiatowej ortopedii, który ju? doceniaj? cenieni specjali?ci z wielu o?rodków badawczych.

Bran?owe czasopisma lekarskie nada?y tej metodzie miano „wielkiej rewolucji w walce z bólem stawów kolanowych, biodrowych, szyi oraz kr?gos?upa”. Profesor Koz?owski za swoje osi?gni?cie zosta? nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny.

Powszechnie znane chemiczne preparaty na stawy to strata czasu i „maszynka do robienia pieni?dzy”!
Te s?owa potwierdza ponad 15 720 osób, które po latach trucia si? chemicznymi tabletkami i stosowania nieskutecznych, powoduj?cych reakcje alergiczne klej?cych ma?ci, w ko?cu wypróbowa?y now? biomolekularn? formu?? prof. Koz?owskiego. W przeciwie?stwie do innych metod nie tylko ?agodzi ona ból, ale uderzaj?c w ?ród?o problemu, odbudowuje mechanizm dzia?ania elementów uk?adu kostno-stawowego. Postanowili?my przyjrze? si? bli?ej temu, jak naprawd? oddzia?uj? na nasz organizm tzw. ma?ci i tabletki „przeciwbólowe”. Poni?ej przedstawiamy najwi?ksze wady tych nieskutecznych produktów dost?pnych na rynku:

• Doprowadzaj? organizm do ruiny
Przy produkcji tabletek przeciwbólowych na stawy u?ywa si? ton sztucznych, chemicznych sk?adników, maj?cych katastrofalny wp?yw na nasz organizm. Nie jest on w stanie ich przyswoi?, przez co zamiast dzia?a? leczniczo, powoduj? dysfunkcj? wielu narz?dów, m.in. niszcz? uk?ad trawienny, obci??aj? nerki, w?trob? i ?o??dek oraz podra?niaj? jelita. Mog? ca?kowicie zrujnowa? w?trob? doprowadzaj?c j? do takiego stanu jak u wieloletniego alkoholika. Dzia?aj? „w ukryciu” przez co nawet nie zdajemy sobie sprawy do jakiego stanu doprowadzaj? nasz organizm – o skutkach ubocznych dowiadujemy si?, gdy jest ju? za pó?no.

• Nie lecz?, daj? fa?szywe z?udzenie poczucia ulgi
Tabletki przeciwbólowe nie eliminuj? ?ród?a bólu, a jedynie oszukuj? nasz organizm wywo?uj?c pozory pozbycia si? problemu. Ukojenie przychodzi tylko na chwil? – mija wraz z ko?cem czasu dzia?ania tabletki. Aby pozby? si? bólu na d?u?ej, jeste?my zmuszeni do brania ich prawie bez przerwy, nawet po 8-10 na dob?. Powoduje to ogromne obci??enie dla organizmu, po cichu doprowadzaj?c go do ruiny. Ma?ci natomiast dzia?aj? powierzchownie, nie b?d?c w stanie wnikn?? w g??b tkanek kostnych i jedynie podra?niaj? skór?, doprowadzaj?c do jej oparze? czy reakcji alergicznych. Podsumowuj?c, ?adne ?rodki przeciwbólowe czy ma?ci nie s? w stanie wyeliminowa? schorzenia u ?ród?a, a tym samym przestawi? organizm w tryb walki ze zwyrodnieniem stawów.

• S? bezsensownym wydatkiem
Skoro ogólnodost?pne, chemiczne tabletki i ma?ci s? wyniszczaj?ce dla naszego zdrowia i nie przynosz? ?adnych pozytywnych efektów, to czy warto kupowa? je i wyrzuca? pieni?dze w b?oto? Ka?dego miesi?ca wydajemy horrendalne sumy na nieskuteczne leki, a zamiast tego mogliby?my przeznaczy? zaoszcz?dzone pieni?dze np. na nowy telewizor lub wymarzony urlop. To logiczne, ?e nie ma sensu inwestowa? w co?, co nam nie pomaga, a najcz??ciej nawet szkodzi.

To w?a?nie dlatego autorska formu?a biomolekularna prof. Koz?owskiego to istna rewolucja w ?wiecie ortopedii i reumatologii
W przeciwie?stwie do tabletek wytwarzanych z chemicznych substancji obci??aj?cych nasz organizm, metoda prof. Koz?owskiego jest ca?kowicie bezpieczna i opiera si? w 100% na substancjach aktywnych pochodzenia naturalnego, które dzia?aj? ju? na poziomie nanokomórkowym. Innowacyjna, biomedyczna formu?a nie powoduje ?adnych, nawet najmniejszych skutków ubocznych. Zawarte w niej sk?adniki s? ca?kowicie nieszkodliwe dla zdrowia. Kuracja przynosi natychmiastowe, niespotykane dot?d efekty. Dzi?ki specjalnej syntezie chemicznej, wykazuje nawet 7-krotnie silniejsze dzia?anie regeneracyjne ni? inne metody zwalczania bólów kostno-stawowych. Ta nowatorska formu?a biomolekularna jest po??czeniem najnowszych osi?gni?? z zakresu reumatologii, ortopedii i biologii molekularnej. Regularne stosowanie tej metody gwarantuje powrót do pe?nej sprawno?ci ruchowej wszystkim, niezale?nie od wieku, p?ci i stadium zaawansowania zmian zwyrodnieniowych. Kuracja jest skuteczna nawet w przypadku osób, które cierpi? na przewlek?e reumatoidalne zapalenie stawów, po kontuzjach i przeci??eniach, a tak?e tych, których stawy uleg?y degradacji.

Teraz równie? Ty mo?esz odzyska? 100% sprawno?? ruchow? oraz bezpowrotnie wyeliminowa? nawet chroniczny ból
Substancje aktywne zawarte w mojej autorskiej formule natychmiast wnikaj? w chore tkanki, likwiduj?c ból, opuchlizn? oraz stany zapalne. Badania przeprowadzone przez cenionych ekspertów ze szwedzkiego o?rodka badawczego w Sztokholmie na grupie 612 osób w przedziale wiekowym 21-95 lat wykaza?y, ?e formu?a biomolekularna pozwala na ca?kowit? regeneracj? stawów ju? po kilku dniach stosowania. Biomedyczna kuracja likwiduje bóle reumatyczne, uwalnia si? od bólu i kr?gos?upa, a tak?e usuwa skurcze i dr?twienie mi??ni. Metoda prof. Koz?owskiego jest ca?kowicie naturalna i w 100% bezpieczna dla zdrowia. Pozwala na osi?gni?cie rewelacyjnych rezultatów ju? w nieca?e 4 tygodnie, bez trucia si? niebezpiecznymi substancjami chemicznymi czy stosowania podra?niaj?cych skór? ?elów czy ma?ci. W mgnieniu oka likwiduje ból stawów, eliminuje stany zapalne i zwyrodnienia, odbudowuje tkank? chrz?stn? w kolanach (zwi?kszaj?c produkcj? mazi stawowej nawet o 200%), ?okciach, biodrach, kr?gos?upie, a nawet w nadgarstkach.

Skuteczno?? potwierdzona licznymi badaniami
A? 98,8 % badanych zadeklarowa?o, ?e ju? w pierwszych godzinach stosowania kuracji prof. Koz?owskiego dokuczliwy ból stopniowo mala?, a? do ca?kowitego ust?pienia. 9/10 osób pozby?o si? uci??liwego strzykania i sztywno?ci stawów zaledwie po 3 dniach od 1. zastosowania. Ju? na tym etapie uczestnicy testów odczuli znaczn? popraw? jako?ci ?ycia, a codzienne czynno?ci takie jak wchodzenie po schodach, noszenie ci??kich zakupów czy jazda na rowerze, przesta?y sprawia? im trudno?ci. W kolejnych dniach obrz?ki i opuchlizna stawów ust?pi?y, a chrz?stka stawowa zregenerowa?a si? o 94%. Metoda prof. Koz?owskiego stymuluje proces produkcji mazi stawowej, przyspiesza wytwarzanie si? bia?ka tkanki ??cznej (kolagenu) nawet 4-krotnie, co zwi?ksza si?? mi??ni podporowych nawet o 78%. Dzi?ki temu, osoby bior?ce udzia? w badaniu osi?gn??y spektakularne rezultaty – zwalczy?y ból, zlikwidowa?y obrz?ki, sztywno?? i stany zapalne, a tak?e cofn??y zmiany zwyrodnieniowe oraz zregenerowa?y stawy i kr?gos?up po urazach. Nowatorska formu?a naprawia p?kni?cia, ubytki i uszkodzenia na powierzchni chrz?stki stawowej oraz zwi?ksza po?lizgowo?? p?ynu wype?niaj?cego przestrzenie mi?dzy ko??mi, a dzi?ki temu likwidowa? ból oraz sztywno?? stawów. Ale to jeszcze nie wszystko!

Po 30 dniach kuracji wszyscy badani zgodnie przyznali, ?e powrócili do m?odzie?czej sprawno?ci ruchowej. Teraz znów mog? chodzi?, je?dzi? na rowerze, biega?, schyla? si? i porusza? bez bólu i strzykania w ko?ciach, zupe?nie jakby mieli po 20 lat! Ponadto, formu?a uderza w ?ród?o schorzenia, od?ywia chondrocyty i inicjuje proces samoodbudowy uszkodzonych tkanek.

Efekty stosowania kuracji nie pozostawiaj? w?tpliwo?ci