+436509272992
România
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Интимные товары
 • România
 • Все группы товаров

Dr Parell pentru pierderea ?n greutate cumpara pe site-ul oficial din Rom?nia, Bucure?ti

 • Information
Check the price
In stock
Description
24/7 Call Center

Capsulele Dr Parell Cleanse cump?ra?i pe site-ul oficial din România, Bucure?ti 
Capsulele Dr Parell cumpara in Romania, Bucuresti

Dr Parell Cleanse

Historia Edyty jest oparta o histori? Edyty Brzezickiej

Masz do?? oty?o?ci? Próbujesz wszystkiego, ale nie mo?esz schudn??? Zrzucasz z trudem kilka kilogramów, a po dwóch tygodniach znów wa?ysz tyle co wcze?niej? Nie mie?cisz si? w ubrania, które kupi?a? pó? roku temu? Jeste? tak zrezygnowana, ?e trudno Ci ponownie znale?? motywacj?, ?eby w ogóle zacz???

Nie jeste? jedyna. S? nas tysi?ce. Edyta równie? przechodzi?a ten koszmar dziesi?tki razy.
Tym razem znalaz?a jednak inny sposób.
"Dzi?kuj?, ?e mnie obgadywa?y?cie. Bez tego by mi si? nie uda?o!"
„Dzi?kuj? wszystkim tym, którzy przez lata na?miewali si? z mojej tuszy, gdy my?leli, ?e nie s?ysz?. Kole?ankom obgaduj?cym mnie za plecami. Wszystkim m??czyznom, którzy ukradkiem spogl?dali na ?adniejsze kole?anki, gdy wychodzili?my gdzie? razem. Gdyby nie oni, nadal by?abym gruba!“ mówi Edyta, która schud?a 42 kg. Na swej drodze do atrakcyjnej, szczup?ej sylwetki przetestowa?a wiele ró?nych diet, ale najprostszy sposób okaza? si? tym najskuteczniejszym. Edyta opowiedzia?a o tej metodzie, nie pomijaj?c ?adnych szczegó?ów, np. tego, jak dzi?ki niej zapobieg?a wyst?pieniu efektu jojo. Oto jej niebywale wci?gaj?ca, pe?na emocji historia...

Nigdy nie by?am typem szczup?ej modelki, ale nie odstawa?am za mocno od ?redniej u kole?anek. Nie wygl?da?y?my ?le, ale zawsze w szkole czy w firmie by?o kilka dziewczyn, za którymi wszyscy faceci si? ogl?dali. Nie nale?a?am do nich, dlatego zawsze chcia?am schudn??, ale nigdy nie przy?o?y?am si? do tego porz?dnie. Najcz??ciej po kilku dniach ostrej g?odówki nie mog?am powstrzyma? apetytu i wszystko co zrzuci?am wraca?o. Gdy pozna?am swojego przysz?ego m??a, Micha?a, odpu?ci?am sobie odchudzanie w ogóle (po co, skoro on mnie kocha tak? jaka jestem, my?la?am) Rozs?dek odzyska?am dopiero gdy dosz?o do mnie, ?e zrobi?am si? naprawd? gruba.

Gdy pozna?am Marka, odpu?ci?am sobie, a rozs?dek odzyska?am, dopiero gdy u?wiadomi?am sobie, ?e zrobi?am si? naprawd? gruba.

Jeste?my razem od ponad 8 lat i mamy trójk? pi?knych dzieci. Ale co? zawsze by?o nie w porz?dku. ?yli?my, jak to mówi?, „niby razem, a osobno“. Micha? mieszka? w swojej kawalerce, du?o pracowa?, je?dzi? w delegacj?, zostawa? po godzinach i jedynie odwiedza? mnie od czasu do czasu.
Nie rozumia?a dlaczego ojciec ich dzieci nie chce si? o?wiadczy?
Widzia?am go rzadziej ni? znajomych z osiedla obok. W?a?ciwie od pocz?tku czeka?am, a? mi si? o?wiadczy. Wydawa?o mi si? to naturalne. Nie staj? si? coraz m?odsza, je?li wiecie co mam na my?li.

Kiedy wreszcie si? o?wiadczy? To by?o moje marzenie!

Gdy zasz?am w pierwsz? ci???, my?la?am, ?e teraz to ju? pewne. W?a?ciwie z ka?dymi odwiedzinami spodziewa?am si?, ?e to si? stanie. Micha? nadal tylko mnie odwiedza?, a ja na niego czeka?am...

Gdy urodzi? si? nasz najstarszy syn, byli?my bardzo szcz??liwi. Otoczy? mnie opiek? i pomaga? we wszystkim. ?yli?my niemal jak ma??e?stwo. Czu?am, ?e nas kocha, ale to by? jego w?asny, szczególny rodzaj mi?o?ci. Czu?am, ?e co? jest nie tak, chocia? nie potrafi?am powiedzie? co.

Na trzecie urodziny naszego syna postanowili?my, ?e wyjedziemy na wakacje. Woda, s?o?ce, dobre jedzenie, dobre wino i piasek. Nie pami?tam kiedy ostatni raz by?am na wakacjach.

Wybrali?my 11 dni na greckiej wyspie Kos. ?adny hotel, ciep?? pla?? z drobnym bia?ym piaskiem i pe?ne wy?ywienie, pogoda dopisa?a. By?o idealnie.

Siedzieli?my wtedy w restauracji z widokiem na ruchliw? uliczk? prowadz?c? na pla??. Ja ko?czy?am swój posi?ek. Micha? zjad? wcze?niej i rozgl?da? si? po okolicy z u?miechem.

Nie zwróci?am na to uwagi, dopóki nie zauwa?y?am, ?e przygl?da si? jednej dziewczynie.

Nic nie powiedzia?am, ale postanowi?am obserwowa? dalej. Co? we mnie zadr?a?o. Zakocha? si?? Ale pó?niej zmieni? obiekt swoich obserwacji i zacz?? patrze? na kolejn? przechodz?c? dziewczyn?, a potem kolejn? i kolejn? – bez ko?ca!

By?am w?ciek?a! Próbowa?am zagadywa?, on niby odpowiada?, ale wiedzia?am, ?e jego my?li s? gdzie indziej. Ja i syn mogli?my dla niego nie istnie?.

Nagle dotar?o do mnie, ?e podoba?y mu si? tylko szczup?e dziewczyny!

Nie chcia?am wyj?? na g?upi? zazdro?nic?, wi?c próbowa?am si? uspokoi? zrozumie? sytuacj?. Mo?e kocha si? w blondynkach. Niee, nie wszystkie by?y blondynkami. Mimo szumu w g?owie szybko zrozumia?am, ?e wszystkie te dziewczyny, które obserwowa?, mia?y tylko jedn? wspóln? cech? – by?y dwa razy szczuplejsze ni? ja! Ta my?l trafi?a we mnie, niczym piorun. On po prostu lubi chude dziewczyny! Mo?e w?a?nie dlatego nasz zwi?zek tak wygl?da??
Micha? nigdy nie mówi?, ?e nie podoba mu si? to jak wygl?dam. Nigdy nie prosi?, ?ebym schud?a, nic z tych rzeczy, nawet nie zasugerowa?.

Ale ma??e?stwa te? nie proponowa?, a to w?a?nie tego chcia?am najbardziej.
Przez wakacje przyty?a 11 kg. Zacz??a szuka? sposobu by schudn??
Przez te my?li by?am bardzo zdenerowana, a ze stresem pomaga? mi radzi? sobie bufet – all inclusive, jesz, ile chcesz. Przez te 10 dni które zosta?y jad?am za troje.

Po powrocie z wakacji wesz?am na wag? i by?am w szoku. Wraz z opalenizn? z Grecji przywioz?am 11 kg. Zacz??am wyklina? Micha?a, ?eby naprawi? wag?! By?am na skraju za?amania nerwowego.

Zacz??am szuka? w internecie informacji o odchudzaniu, ale kilka tygodni pó?niej dowiedzia?am si?, ?e znów jestem w ci??y! Moje wakacje by?y owocne pod ka?dym wzgl?dem. Oczywi?cie w tym stanie przesta?am my?le? o odchudzaniu, my?lami by?am gdzie indziej...
Tak czy inaczej podejrzewa?am, ?e Marek nie kocha? mnie jako kobiety.

Nie mog?am przesta? my?l? o tym, ?e Micha? nie kocha? mnie jako kobiety. Omal nie zdecydowa?am si? na aborcj?. Ca?e szcz??cie, ?e Micha? kategorycznie zabroni? mi nawet o tym my?le?.

I tak urodzi?o si? nasze drugie dziecko, kolejny syn. Ta sama historia, tylko kilka lat pó?niej. Micha? uzna? ojcostwo, otoczy? nas opiek?, mi?o?ci? i po?wi?ca? nam uwag?. Ale tylko, gdy by? blisko. W mieszkaniu nie by?o ?adnych jego rzeczy oprócz szczoteczki do z?bów, wi?c ja skupia?am si? na dzieciach, to by? mój sposób na radzenie sobie z sytuacj?. Moja twarz zacz??a robi? si? czerwona, r?ce by?y napuchni?te, brzuch – by?am pewna, ?e ju? nigdy nie zobacz? jak wygl?daj? moje mi??nie na nim.

Wa?y?a 95 kg. Wtedy spotka?a kole?ank?. Rok temu by?a od niej grubsza. Teraz natomiast....
Gdy przesta?am karmi? piersi?, my?li o nadwadze zacz??y mnie na nowo torturowa?. Nie mog?am zapomnie? o tych wakacjach, ci?gle widzia?am pe?ne podziwu oczy Micha?a, kr???ce po cia?ach wychudzonych pi?kno?ci. Wci?? te? nie mia?am obr?czki na palcu. Nadal wa?y?am 95 kg (w swojej g?owie wci?? mia?am wag? z pocz?tku studiów, 62 kg! Kiedy to si? sta?o?!)

Wtedy wa?y?am 95 kg. No i postanowi?am!
Postanowi?am, ?e czas na zmian?! Wpad?am w obsesj?. Próbowa?am wszystkiego: diet, co najmniej kilkana?cie, ró?nych programów fitness, Jakich? plastrów, specjalnych masa?y itp. itd. Niestety albo nie pomaga?y wcale albo jedynie tymczasowo – jak tylko kilogramy znikn??y, zaraz wraca?y jak bumerang. Zacz??am traci? nadziej?. Ci??ko mi si? spa?o nocami. Czu?am, ?e przegrywam ?ycie.

Pewnego dnia spotka?am Mart? w piekarni. Pozna?am j? gdy rodzi?a mojego drugiego syna. Ona by?a wtedy w ci??y z pierwszym dzieckiem.  Na pocz?tku my?la?am, ?e to jaka? wariatka chce si? przywita?. W ogóle jej nie rozpozna?am, bo wtedy by?a nawet ci??sza ode mnie a teraz zrobi?a si? niemal 3 razy mniejsza ni? po porodzie!!!

„Niemo?liwe!“ – wykrzykn??am, zamiast si? z ni? przywita?. Gard?o ?cisn??a mi...chyba zazdro??. „Wow, co si? sta?o?“ W g??bi duszy liczy?am na to, ?e jest na co? chora (d?ugo zastanawia?am si?, czy to napisa?)

„Hehe, no có?, przesta?am s?odzi? herbat? i popatrz“ – odpowiedzia?a ?miej?c si?. Nie wiedzia?am, czy ?artuje czy mówi powa?nie. Ekspedientka zapakowa?a jej dwa p?czki.

„Jezu wszystko OK? Ja próbowa?am sportu, g?odówek, sauny i innych g?upot, próbowa?am ju? wszystkiego! W tydzie? lub dwa mog?am schudn?? maks 3 kg, a potem przybywa?o mi z powrotem 5 kg!“ Ze skrajnych emocji prawie si? rozp?aka?am, dobrze to pami?tam, bo ludzie w sklepie, zacz?li si? na mnie gapi?. „Gruba znowu ?wiruje” pomy?leli pewnie.

„Edyta, jakie g?odówki, jakie sauny, czy? ty zwariowa?a? Zróbmy tak. Chod?my do mnie, pogadamy. Mo?esz teraz, masz chwil?? Mój m?? jest teraz w pracy, napijemy si? herbaty i porozmawiamy. Zrobi? nam jaki? lunch, zostawi? te p?czki dla m??a i powiem Ci o co w tym chodzi“, zawo?a?a Anka, u?miechaj?c si? do mnie z jakim? chytrym b?yskiem w oku. „Wszystko ci opowiem”
„Edyta, jakie diety, jakie sauny, czy? ty zwariowa?a?“
Bezwiednie si? zgodzi?am. Czu?am si? dziwnie, jakbym wpada?a w r?ce jakiej? sekty, ale by?am tak zrezygnowana, ?e nawet nie wiem kiedy zdecydowa?am si? pój??. Nie my?la?am.

Marta schud?a 37 kg praktycznie w 4,5 miesi?ca, jak tylko przesta?a karmi? piersi?. Nie by?a na jakiej? niskokalorycznej diecie, nie robi?a sobie g?odówek i nie chodzi?a na si?owni?. (chocia? zacz??a pod koniec, jak mówi – ?eby nie stetrycze? w domu przy dziecku) Jej styl ?ycia si? nie zmieni? i niczego sobie nie odmawia?a.
Kole?anka schud?a 37 kg w 4,5 miesi?ca. Sposób by? ?miesznie ?atwy

Jej cia?o zrobi?o si? smuk?e jak u m?odej dziewczyny. A co jeszcze dziwniejsze utrata tak ogromnej nadwagi nie zostawi?a ?adnych rozst?pów na jej skórze. Przysz?o mi do g?owy, ?e Micha? na pewno z ch?ci? by sobie na ni? popatrzy?. Prze?kn??am gorzko ?lin?.

Ca?a si? trz?s?am, gdy opowiada?a, z jak? ?atwo?ci? to wszystko osi?gn??a. Jakie? ?atw