+436509272992
Polsce
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Polsce
 • Все группы товаров

Opticren kupić w Polscе, Warszawie...

Information
Check the price
In stock
Buy
Description

Opticren для улучшения зрения купить на официальном сайте в Польше, Варшава скидка 50%
Opticren для улучшения зрения купить в Польше, Варшава
Opticren купить в Польше, Варшава
Opticren Коррекция глаз не выходя из дома купить в Польше, Варшаве

Корреспондент: «В чем суть идеи Марчина? Ведь она помогает восстановить зрение в любом возрасте?»
Идея Марчина - это новый подход к лечению зрения, даже в случае наследственных заболеваний. Для специалистов не секрет, что все фармацевтические препараты сегодня могут помочь только на начальных этапах. Более того, часто недобросовестные врачи подходят к такому подходу, что на первых порах пациенту назначают множество лекарств, что лишь отсрочивает неизбежное. А когда наступает момент, когда человек практически перестает видеть - его сразу отправляют на операцию.

Для них это просто бизнес - пациента лечить никто не собирается.

Nasi naukowcy jeszcze na pocz?tku lat 2000 zdali sobie spraw?, ?e 90% problemów ze wzrokiem wyst?puje tylko z jednego powodu - niewystarczaj?cego zaopatrzenia ga?ki ocznej w krew, która od?ywia soczewki, twardówk? i rogówk? niezb?dnymi substancjami. A je?li wyeliminujemy t? pierwotn? przyczyn?, mo?emy prawie ca?kowicie zrezygnowa? z kosztownych operacji.

Pomys? Marcina pomaga regulowa? prawid?owy dop?yw krwi do ca?ego aparatu wzrokowego cz?owieka. Pozwala to ca?kowicie wyeliminowa? ryzyko utraty wzroku na pocz?tkowym etapie choroby. Ale z pewno?ci? nie wystarczy, aby wyleczy? ci??kie etapy, je?li chodzi o ca?kowit? ?lepot?. W?a?nie dlatego potrzebne by?y wysi?ki tak du?ej liczby lekarzy i specjalistów medycznych, aby opracowa? skuteczny sposób na przywrócenie wzroku ka?dego pacjenta.

Korespondent: „Uwa?a si? jednak, ?e nie mo?na przywróci? wzroku bez operacji, zw?aszcza po 40 roku ?ycia”

To nie prawda. To tylko ch?? du?ych koncernów farmaceutycznych do dodatkowego zarobku. Ka?dy uk?ad organizmu mo?e si? zregenerowa?, wystarczy mu pomóc i usun?? procesy zapalne, zwi?kszy? kr??enie krwi i przyspieszy? usuwanie martwych komórek i toksyn.

Korespondent: „A jak wcze?niej leczono problemy ze wzrokiem? W aptekach jest mnóstwo leków o takim przeznaczeniu.”

Faktem jest, ?e tych leków jest mnóstwo. Ale wszystkie opieraj? si? na zasadzie opisanej na samym pocz?tku wywiadu. Te leki tylko ?agodz? objawy - to wszystko, co mog? zrobi?. Przez krótki czas wzrok staje si? lepszy. Ale ogólnie rzecz bior?c, cz??ciej maj? negatywny wp?yw na wzrok ni? pozytywny. Tutaj Marcin mia? absolutn? racj?. Je?li spojrzy? na formu?y leków w aptekach, ka?dy specjalista zrozumie, ?e mo?na je przyjmowa? tylko w ostateczno?ci.

Korespondent: "Jaka jest ró?nica od leku Pana? Okazuje si?, ?e pomaga ca?kowicie przywróci? wzrok?"

G?ównym celem leku jest tworzenie nowej tkanki zamiast regeneracji uszkodzonej i przywrócenie dop?ywu krwi do oka. Ju? jedna dawka wystarcza do aktywacji ponad 930 000 komórek, które s? bezpo?rednio zaanga?owane w proces przywracania wzroku. I tak przez ca?a kuracj?. To jest podstawowa zasada leczenia.

Podeszli?my do tej kwestii do?? nietypowo. Nasz lek to nie jest kolejny uk?ad formu? chemicznych. To unikalne po??czenie wysoce skoncentrowanych ekstraktów ro?linnych. Dzi?ki temu jest skuteczny i bezpieczny dla organizmu.

Ju? po 1-2 dniach od rozpocz?cia kuracji wzrok zaczyna si? poprawia?. Obraz staje si? ostrzejszy, znika zaczerwienienie i stany zapalne. Nast?puje regeneracja komórek, a wzrok powraca w nawet najbardziej z?o?onych przypadkach. Ponadto w przeciwie?stwie do innych leków, sk?adniki Opticren korzystnie wp?ywaj? na ma?e naczynia ga?ki ocznej.

Korespondent: „Czy Pa?stwa lek równie? b?dzie dost?pny w aptekach? Ile to b?dzie kosztowa??”

Wie Pan, ?e gdy tylko sta?o si? jasne, ?e naprawd? mamy co? warto?ciowego, farmaceuci zaatakowali nas na wszystkich frontach. Marcinowi te? pocz?tkowo zaoferowali sprzeda? jego formu?y. Wcale nie do rozpocz?cia produkcji leku. Przeciwnie, aby zapobiec temu. Leczenie wzroku w naszych czasach jest najwi?ksz? nisz? na ?wiecie na rynku farmaceutycznym. W samych Stanach Zjednoczonych sprzedawane s? leki na warto?? miliardów dolarów. Nasz ?rodek mo?e radykalnie zmieni? sytuacj? jako. W ko?cu nikt nie b?dzie wydawa? pieni?dzy co miesi?c na stare leki, a tym bardziej na kosztown? operacj? i laserow? korekt?, kiedy b?dzie mia? mo?liwo?? raz wzi?? kurs "Opticren" i na zawsze prywróci? wzrok w ka?dym wieku.

Sieci apteczne s? partnerami ?ci?le wspó?pracuj?cych z nimi firm farmaceutycznych. I naturalnie zale?y im na sprzeda?y leków. Nie chc? nawet s?ysze? o nas w naszym rozwoju. Pomimo tego, ?e obecnie jest to jedyna oficjalnie zalecana przez Centrum nauki o zdrowiu terapia chorób wzroku i zapobieganie powik?aniom w postaci ca?kowitej ?lepoty.

Korespondent: "Tak wi?c, a je?li w aptekach nie b?dzie sprzedawany lek, to jak go zdoby??"

Zdecydowali?my, ?e je?li zwyk?e apteki nawet nie chc? o nas s?ysze?, mo?emy si? bez nich obej??. I ustanowili?my bezpo?redni? dystrybucj? "Opticren". Bez po?rednika w postaci apteki komercyjnej. Omówili?my kilka opcji i zdecydowali?my si? na najbardziej skuteczn?. Osoba, która chce otrzyma? lek, sk?ada zamówienie przez nasz? stron? internetow?, po czym kontaktujemy si? z ni? i wysy?amy lek. Na zamówienie Centrum nauki o zdrowiu apteka internetowa zosta?a ju? utworzona i dzia?a. Prawie wszyscy maj? teraz Internet. I ka?dy mo?e z?o?y? zamówienie.

Ka?dy, kto z?o?y zamówienie do 4 czerwca 2020 do 23:59 (w??cznie), otrzyma opakowanie "Opticren" 50% zni?ki. To jest nasze wspólne dzia?anie z Ministerstwem Zdrowia w celu zwrócenia uwagi ludzi na lek. Mamy nadziej?, ?e efekt "poczty pantoflowej" zadzia?a i ka?da wyleczona osoba poleci lek swoim znajomym.

Korespondent: " A ile b?dzie kosztowa? lek dla wszystkich innych?"

Koszt produkcji produktu wynosi oko?o 100 euro za opakowanie. Teraz uda?o nam si? uzgodni? z kierownictwem Centrum nauki o zdrowiu, ?e zrekompensuj? ca?y koszt. Na szcz??cie na górze rozumiej? znaczenie udost?pniania takiego leku ca?ej populacji kraju, a nie tylko pojedynczym osobom. W zamian zobowi?zali?my si? nie sprzedawa? formu?y za granic? i nie wysy?a? produktu na eksport, dystrybuuj?c go tylko na terenie Unii Europejskiej.