+436509272992
Việt Nam
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Интимные товары
 • Việt Nam
 • Все группы товаров

Detox Slim mua ? Vi?t Nam, H? n?i

 • Information
Check the price
In stock
Description

Detox Slim mua trên trang web chính th?c t?i Vi?t Nam, Hà n?i
Detox Slim mua ? Vi?t Nam, Hà n?i
Detox Slim - ?? gi?m cân mua trên trang web chính th?c t?i Vi?t Nam, Hà n?i
Detox Slim - ?? gi?m cân mua ? Vi?t Nam, Hà n?i

DETOX SLIM - C? CH? GI?M CÂN THÔNG MINH ???C KHOA H?C CH?NG NH?N
Detox Slim là th?c ph?m ch?c n?ng ch?a chi?t xu?t hoàn toàn t? t? nhiên an toàn cho s?c kh?e ng??i dùng. Khác v?i các s?n ph?m có s?n trên th? tr??ng, Detox Slim có c? ch? gi?m cân thông minh ?ó là c?t b? tri?t ?? c?m giác thèm ?n, ng?n ng?a t?i ?a h?p thu ch?t béo và t?ng c??ng quá trình chuy?n hóa m? th?a giúp c? th? tho?i mái, nh? nhàng, không m?t m?i. ??c bi?t, Detox Slim có ch?a thành ph?n Sâm T? N? giúp cho kích th??c vòng 1 ???c b?o toàn tuy?t ??i trong quá trình gi?m cân. H?n n?a, Sâm T? N? giúp ?i?u hòa n?i ti?t và duy trì s? m?n màng, t??i tr? cho làn da.
?ây là s?n ph?m t?o lên cu?c cách m?ng th?c s? trong l?nh v?c tân trang nhan s?c, s?c kh?e c?ng nh? công cu?c tr? hóa.
PGS.TS Nguy?n Th? Lâm
Nguyên phó Vi?n tr??ng Vi?n dinh d??ng Qu?c gia
DETOX SLIM ???C BÀO CH? 100% T? THIÊN NHIÊN
AN TOÀN TUY?T ??I, KHÔNG LO TÁC D?NG PH?
Viên s?i có mùi th?m d?u nh? s?a, tan nhanh trong n??c,
h?p ??ng thi?t k? nh? g?n d? dàng mang ?i xa.

V? B??I
Giúp h? cholesterol, thúc ??y quá trình trao ??i ch?t di?n ra nhanh chóng và tiêu m? c?c k? hi?u qu?.
LÁ SEN
Thanh nhi?t gi?i ??c, lo?i tr? các ch?t ?, m? trong máu giúp h? lipid máu, cholesterol trong máu, giúp gi?m m?, gi?m cân, làm s?n ch?c c? th?.
GI?O C? LAM
Có tác d?ng ho?t hóa enzym AMPK, thúc ??y quá trình oxy hóa ch?t béo và t?ng chuy?n hóa ???ng giúp gi?m cân hi?u qu?.
TRÀ XANH
Ch?a EGCG ??t cháy m? th?a, chuy?n hóa glucose, thanh l?c c? th?.
SÂM T? N?
Có ch?a deoxymiroestrol, miroestxal, Isomiroestral có tác d?ng t??ng t? n?i ti?t t? n? estrogen, kích thích s? phát tri?n c?a tuy?n ng?c t? nhiên, giúp duy trì vóc dáng
Mình bi?t ??n Detox Slim qua l?i gi?i thi?u c?a m?t vài ng??i b?n, ?n t??ng b?i ?ây là s?n ph?m ??u tiên và duy nh?t trên th? tr??ng có thành ph?n chi?t xu?t t? Sâm T? N? giúp t?ng c??ng n?i ti?t t? n?. ??t ?ó sau sinh nên mình ch?a có ?i?u ki?n dùng. Ph?i 1 n?m sau mình m?i b?t ??u tr?i nghi?m. Cho ??n hi?n t?i, nó ?ã tr? thành v?t b?t ly thân c?a mình. Mình ?ã gi?m ???c 5 kg trong vòng 1 tháng nh?ng ?i?u làm mình hài lòng h?n c? là vòng 1 ??y ??n h?n lên. Ch?ng mình m?i ?êm l?i th? th? khen v? ??p lên nhi?u còn h?n c? thì con gái. Vui l?m. Hihi

Ph?m Liên
43 tu?i

Th?t x?u h? khi thanh niên trai tráng mà s? h?u vóc dáng quá kh?, cân n?ng g?p 2-3 l?n ng??i th??ng, cao 1m75 n?ng 98kg. ??n tu?i này r?i tôi ch?ng dám ng? l?i yêu ai vì t? ti, ??n phòng t?p gym càng m?c c?m khi luôn ph?i ??i m?t v?i nh?ng thanh niên 6 múi c? b?p. T?i sao tôi l?i x?u xí nh? th?. Detox Slim chính là món quà mà cu?c s?ng này ban cho giúp tôi thay ??i. Sau 1 tháng tôi ?ã gi?m ???c 6kg nhanh chóng mà không c?m th?y m?t m?i. R?i 2 tháng, 3 tháng, qu?n áo c? ??u ph?i thay h?t m?t lo?t vì r?ng. Hi?n t?i, cân n?ng c?a tôi ?ã ??t con s? lý t??ng là 72kg, t? tin lên r?t nhi?u r?i.

Hoàng Nam
29 tu?i

Không bi?t các ch? em khác th? nào ch? Tâm c?c k? nghi?n ?n ng?t và ?n hàng, bi?t là không t?t cho s?c kh?e nh?ng v?n c? lao ?i. Vâng, v?n v?n trong vòng 1 n?m Tâm t?ng lên g?n 20kg, khi?p s?. V?n ?? ??t ra là t?ng thì d?, gi?m thì khó h?n lên tr?i, áp d?ng ?? ph??ng pháp trên tr?i d??i b? mà không ?n thua gì. Ngày nào Tâm c?ng ??ng tr??c g??ng v?n v?o l?p m? dày d??i b?ng. C?n ác m?ng này ?ã ch?m d?t khi Tâm s? d?ng Detox Slim, viên s?i nh? bé có võ công, trong vòng 2 tháng mà Tâm gi?m h?n 7kg, Tâm v?n nh? nh? in c?m giác t?ng ngày b??c lên cân h?nh phúc nh? th? nào. Gi?m cân nhanh nh?ng không ??ng ngh?a da b? ch?y x?, vòng 1 v?n c?ng tròn ??p m?n m?n luôn. Tâm hài lòng l?m, khuyên ch? em nên s? d?ng s?m nhé.

Minh Tâm
32 tu?i
CHITOSAN
Nh? m?t "nam châm" hút các axit béo t?i ru?t và lo?i tr? kh?i c? th?
?ÂY LÀ CÁCH H? S? D?NG ??
DETOX SLIM ??T HI?U QU? T?I ?A
Li?u dùng Dùng 1 viên x 2 l?n/ngày, u?ng tr??c b?a ?n 45 phút.

Hòa tan 1 viên trong 100-200ml n??c ?m ho?c l?nh ch? viên tan h?t m?i u?ng.

K?t h?p ch? ?? dinh d??ng khoa h?c, t?ng c??ng v?n ??ng, t?p luy?n 15 phút/ ngày.

S? d?ng cho c? nam và n?

L?u ý: Không s? d?ng cho ph? n? có thai và ?ang cho con bú, ng??i d??i 16 tu?i, ng??i có ti?n s? tim m?ch, huy?t áp, ti?u ???ng.