+436509272992
Việt Nam
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Интимные товары
 • Việt Nam
 • Все группы товаров

GluSure Thu?c tr? ti?u ???ng mua tr?n trang web ch?nh th?c t?i Vi?t Nam, H? n?i

 • Information
Check the price
In stock
Description

GluSure Thu?c tr? ti?u ???ng mua ? Vi?t Nam, Hà n?i
GluSure Thu?c tr? ti?u ???ng mua trên trang web chính th?c t?i Vi?t Nam, Hà n?i
Glusure Diabetes mua trên trang web chính th?c t?i Vi?t Nam, Hà n?i
“Các ph??ng pháp h? tr? ?i?u tr? b?nh ?ái tháo ???ng c?a ng??i Vi?t Nam ch? gây hoang mang”. Nhà n?i ti?t h?c n?i ti?ng ng??i Singapore ?ã tr? l?i ph?ng v?n m?t cách th?ng th?n v?i m?t kênh truy?n hình t?i Vi?t Nam”
Giáo s? Li Zhewen là ng??i duy nh?t s? h?u danh hi?u chính th?c “Chuyên gia n?i ti?t hàng ??u Singapore”, Ch? t?ch Hi?p h?i các bác s? n?i ti?t Singapore, thành viên th??ng tr?c c?a Hi?p h?i các bác s? n?i ti?t Châu Á, bác s?, giáo s? danh d? c?a Singapore.
Vào tháng 6 n?m nay bác s? Li Zhewen s? tròn 50 tu?i. Ông ?ã dành h?n n?a cu?c ??i ?? nghiên c?u các ph??ng pháp h? tr? ?i?u tr? b?nh ?ái tháo ???ng và các v?n ?? liên quan t?i h? th?ng n?i ti?t. ??c bi?t ông còn th??ng xuyên giúp ?? nh?ng b?nh nhân không có ti?n ?? ch?a b?nh.
Bác s? Li Zhewen là m?t trong s? ít các bác s? không ch?p nh?n b?t k? l?i nói d?i nào trong y h?c và luôn tìm cách giúp ?? ng??i b?nh mà không c? ki?m ti?n cho h?.
Do ?ó ??c bi?t ?áng báo ??ng khi nghe nh?ng ?i?u ông nói v? n?n y h?c Vi?t Nam trong l?nh v?c ?i?u tr? các b?nh n?i ti?t nói chung và b?nh ?ái tháo ???ng nói riêng. Ông ?ã ??n th?m nhi?u c? s? y t? c?a Vi?t Nam. Nh?ng gì ông ?ã ???c ch?ng ki?n trong các b?nh vi?n ?ã khi?n ông anh s?c. ? Singapore, theo l?i c?a bác s?, ??n gi?n là không có n?n y h?c ki?u nh? v?y....
Sau nh?ng bài phát bi?u gây ti?ng vang ? Singapore, Giáo s? Li Zhewen ?ã ??ng ý tr? l?i ph?ng v?n cho m?t kênh truy?n hình t?i Vi?t Nam. V? bác s? n?i ti?ng có ?i?u gì không hài lòng ??i v?i n?n y h?c t?i Vi?t Nam? Và t?i sao ông l?i kh?ng ??nh r?ng NH?NG NG??I B? ?ÁI THÁO ???NG T?I VI?T NAM s? không bao gi? có th? tr? nên kh?e m?nh?
- Phát bi?u tr??c các phóng viên Singapore, bác s? ?ã nói r?ng nh?ng gì bác s? ch?ng ki?n ? Vi?t Nam ?ã khi?n bác s? khá s?c. Bác s? có th? bình lu?n thêm v? ?i?u này ???c không?
- Tr??c tiên thì tôi mu?n nói ngay r?ng tôi th?c s? yêu m?n ??t n??c Vi?t Nam, yêu v?n hóa Vi?t Nam và con ng??i n?i ?ây. Tuy nhiên th?c tr?ng hi?n nay c?a y t? t?i Vi?t Nam th?c s? gây s?c cho nhi?u bác s?. N?n y h?c c?a ??t n??c các b?n ?ang b? th?t lùi kho?ng ít nh?t là 20 n?m, và có th? lên t?i 30 n?m. C? th? là trong vi?c ?i?u tr? các b?nh n?i ti?t. T?i sao tôi l?i nói nh? v?y?
Hãy xem các bác s? kê ??n thu?c gì cho b?nh nhân ?ái tháo ???ng ? Vi?t Nam? ?ó là Metformin, Siofor, Glucofage, Galvus và các lo?i thu?c t??ng t? khác.
Tuy nhiên, b?t k? bác s? Singapore nào c?ng s? nói v?i b?n r?ng nh?ng lo?i thu?c này KHÔNG TH? CH?A KH?I B?NH ?ÁI THÁO ???NG. ??n gi?n là chúng không có kh? n?ng này. Nh?ng lo?i thu?c này t? lâu ?ã tr? nên l?i th?i v? m?i m?t! T?t c? nh?ng gì chúng có th? làm là b?ng nhi?u cách khác nhau h? th?p m?c ???ng huy?t. Nh?ng t?t c? nh?ng ?i?u này ch? duy trì ???c m?t th?i gian ng?n. Do ?ó, khi thu?c không còn tác d?ng n?a, m?c glucose trong máu s? t?ng tr? l?i. Nh?ng lo?i thu?c này c?n ph?i ???c s? d?ng th??ng xuyên, ?ó là nh?ng gì b?nh nhân b? ?ái tháo ???ng ? Vi?t Nam ?ang làm. Nh?ng nó không nh?ng không có l?i mà còn vô cùng nguy hi?m!
Vi?c l??ng ???ng trong máu t?ng gi?m nhanh chóng khi s? d?ng li?u pháp ?i?u tr? nh? v?y r?t nguy hi?m th?m chí không kém so v?i vi?c m?c glucose trong máu luôn t?ng cao. B?t k? bác s? Singapore c?ng s? nói v?i các b?n nh? v?y! M?c dù ch?m h?n m?t chút, nh?ng chúng v?n phá h?y các m?ch máu và các c? quan n?i t?ng. ?i?u này có ngh?a là t?t c? các h?u qu? c?a b?nh ?ái tháo ???ng (các v?n ?? v? th? l?c, tim, h? sinh d?c, suy th?n, các v?n ?? c?a bàn chân do ?ái tháo ???ng, v.v.) dù s?m hay mu?n thì c?ng s? xu?t hi?n.

Ch?c h?n các b?n s? r?t ng?c nhiên n?u tôi nói r?ng ? Singapore (c?ng nh? ? nhi?u qu?c gia khác, ví d? nh? Nh?t B?n, Trung Qu?c, Thái Lan) ph??ng pháp ch?a b?nh ?ái tháo ???ng này ?ã không còn ???c s? d?ng trong nh?ng n?m g?n ?ây. Và T?T C? CÁC LO?I THU?C ???C LI?T KÊ BÊN TRÊN ?? GI?M GIÁ L??NG GLUCOSE TRONG MÁU CH? ???C S? D?NG TRONG CÁC TR??NG H?P HI?M, c? th? là khi c?n h? m?c glucose m?t cách kh?n c?p. T?i sao có s? khác bi?t nh? v?y trong y h?c?

Tôi ch? có th? gi?i thích ?i?u này là b?i vì các bác s? t?i Vi?t Nam ??n gi?n là không coi ?ái tháo ???ng là m?t c?n b?nh có th? ch?a ???c. Th?t v?y, các b?n ch?c c?ng ph?i th?a nh?n r?ng vi?c bán thu?c liên t?c và ki?m ti?n t? nh?ng b?nh nhân ?ái tháo ???ng s? có l?i h?n nhi?u so v?i vi?c ch?a kh?i cho h? hoàn toàn.

H?u nh? m?i tu?n trên truy?n hình ??u nói v? mafia d??c ph?m, và không ai làm gì v?i nó c?. T?i sao v?y? Tôi ngh? r?ng b?n thân các b?n c?ng t? hi?u rõ ?i?u này. T?i Vi?t Nam nh?ng ng??i b? b?nh ?ái tháo ???ng th?t không d? dàng! Và tôi th?t s? th?y xót xa cho nh?ng ng??i dân ?ã m?c ph?i c?n b?nh nguy hi?m này. Còn ? Singapore m?i th? khác h?n!

- Bác s? có th? k? cho chúng tôi bi?t v? các ph??ng pháp tiên ti?n ?ang ???c s? d?ng ? Singapore ???c không? Chúng hi?u qu? nh? th? nào?

? Singapore (và nhi?u qu?c gia khác trên th? gi?i), m?t ph??ng pháp ?i?u tr? b?nh lý hoàn toàn khác ???c s? d?ng. Và nó th?c s? cho th?y nh?ng k?t qu? r?t t?t.

TRÊN TH?C T? T?T C? B?NH NH N M?C ?ÁI THÁO ???NG ? SINGAPORE ??U C?M TH?Y KH?E M?NH VÀ H?N 60% B?NH NH N ?ÁI THÁO ???NG TR??C ? Y S? HOÀN TOÀN TR? L?I V?I CU?C S?NG KH?E M?NH. Có ngh?a là nh? b?n th?y ??y, ?ây là nh?ng ch? s? r?t cao. ???ng nhiên, chúng ta ?ang nói v? b?nh ?ái tháo ???ng lo?i hai, hay còn ???c g?i là ?ái tháo ???ng m?c ph?i ho?c ?ái tháo ???ng liên quan ??n tu?i tác (vì nó th??ng xu?t hi?n ? nh?ng ng??i cao tu?i). B?n ch?t c?a ph??ng pháp ?i?u tr? này là gì? Tôi s? c? g?ng gi?i thích m?t cách ??n gi?n.

T? ??u nh?ng n?m 2000, các nhà khoa h?c Nh?t B?n phát hi?n ra r?ng có th? bình th??ng hoá m?c ???ng huy?t không ch? b?ng cách t?ng m?c insulin (?ây là cách mà các bác s? Vi?t nam áp d?ng cho b?nh ?ái tháo ???ng, tuy nhiên nó ch? mang l?i hi?u qu? t?m th?i, hi?n gi? ?ã ???c coi là l?i th?i), nh?ng nó l?i t?ng c??ng ph?n ?ng phân h?y glucose. Có ngh?a là b?ng cách gi?m kháng insulin. V?i ph??ng pháp này, ?? phân hu? hoàn toàn glucose c?n ít insulin h?n - trong h?u h?t các tr??ng h?p, thì l??ng insulin do chính c? th? s?n xu?t là ??.

Nh?ng ?i?u ?áng chú ý nh?t ? ph??ng pháp này ?ó là khi s? d?ng ph?i h?p các ph?c h?p ??c bi?t v?i nhau, ho?t ??ng c?a tuy?n t?y s? ???c bình th??ng hóa – ?ÁI THÁO ???NG LO?I HAI S? ???C CH?A KH?I. ?úng v?y, quá trình này không nhanh chóng, nó có th? m?t t?i sáu tháng ho?c m?t n?m, nh?ng sau ?ó ng??i b?nh s? tr? nên hoàn toàn kh?e m?nh.

Khi tôi nhìn th?y s? li?u th?ng kê y t? c?a Vi?t Nam, tôi ?ã d?ng h?t c? tóc gáy. Các b?n có bi?t r?ng b?nh ?ái tháo ???ng ? Vi?t Nam có t? l? t? vong cao th? hai, ch? ??ng sau b?nh tim m?ch không? H?n n?a, ng??i b?nh ch?t vì nó khi tu?i còn tr? - 90% b?nh nhân m?c ?ái tháo ???ng không s?ng quá 60 tu?i!

- Làm th? nào ?? gi?m kháng insulin th?a bác s??

Vi?c s? d?ng m?t ph?c h?p h? tr? ?i?u tr? b?nh ?ái tháo ???ng ??c bi?t là c? s? c?a ph??ng pháp ?i?u tr? này. Ph?c h?p này ???c phát tri?n b?i các nhà khoa h?c Nh?t B?n vào n?m 2010. Ho?t ch?t chính c?a nó là m?t d?ng vitamin D ??c bi?t, có tên g?i là alpha-cyferol. Ch?t này có kh? n?ng T?NG C??NG PH?N ?NG PH N HU? GLUCOSE LÊN G?P 7 L?N! ?i?u này d?n ??n vi?c l??ng ???ng trong máu s? ???c bình th??ng hóa. H?n n?a, nh? ?ã ?? c?p ? trên, s? gi?m kháng insulin ???c nh?n th?y không ch? ngay sau khi s? d?ng ph?c h?p, mà còn có tác d?ng kéo dài.

Ngoài alfaciferol, ph?c h?p còn ch?a h?n 40 lo?i vitamin có ích cho s?c kh?e c?a b?nh nhân b? ?ái tháo ???ng, các nguyên t? ??i l??ng và nguyên t? vi l??ng, nh?ng ch?t nh?m m?c ?ích ch?a lành các c? quan n?i t?ng b? t?n th??ng do b?nh ?ái tháo ???ng. Tôi s? không li?t kê t?t c? các thành ph?n mà ch? k? tên m?t vài thành ph?n chính.

Mufa & Pufa

Là các axit béo không no giúp gi?m n?ng ?? cholesterol trong máu, ?n ??nh và ki?m soát ???ng huy?t, ng?n ng?a b?nh lý m?ch vành.

Whey Protein

Làm t?ng c?m giác no, và h?n ch? s? t?ng glucose nhanh chóng, hi?u qu? trong vi?c ki?m soát l??ng ???ng trong máu.

Ch?t x? hòa tan (FOS)

Giúp gi?m t?c ?? h?p thu ???ng vào máu, ng?a táo bón, h? tr? s?c kh?e ???ng ru?t, t?ng c??ng h?p thu d??ng ch?t có trong th?c ph?m.

Beta-glucan

Giúp t?ng c??ng h? mi?n d?ch, ?n ??nh huy?t áp, ki?m soát l??ng cholesterol trong máu, cân b?ng l??ng m? trong máu, h? tr? trong vi?c ki?m soát và ?i?u tr? b?nh ?ái tháo ???ng.

S?a non

Ch?a các kháng th? giúp t?ng c??ng s?c ?? kháng, t?ng c??ng h? mi?n d?ch, gi?m nguy c? ?m ?au, b?nh t?t qua ?ó ki?m ch? ???c s? phát tri?n c?a b?nh ?ái tháo ???ng.

Vitamin A

T?ng s? ph?c h?i c?a mô khi b? ch?n th??ng, thúc ??y ch?a lành v?t loét da

Vitamin B1

Bình th??ng hóa quá trình chuy?n hóa glucose n?i bào. Có ích cho vi?c phòng ng?a b?nh th?n kinh, b?nh võng m?c, b?nh th?n.

Vitamin B6

T?ng ?? nh?y v?i insulin c?a t? bào, ?nh h??ng tích c?c ??n h? th?n kinh

C?ng có ngh?a là, nh? các b?n th?y, ph??ng pháp này có m?t tác ??ng ph?c h?p lên c?n b?nh này.

- Ph?c h?p nh? v?y có ???c bán t?i các hi?u thu?c t?i Vi?t Nam không th?a bác s??

- Trên th?c t? thì không. ??ng th?i, không còn nghi ng? gì n?a, các nhà n?i ti?t h?c Vi?t Nam, ít nh?t là nh?ng ng??i quan tâm ??n các ph??ng pháp ?i?u tr? ti?n b?, ??u bi?t ??n alphaciferol và bi?t v? vi?c nó có kh? n?ng làm gi?m tình tr?ng kháng insulin.

Theo nh? tôi ???c bi?t, nhà s?n xu?t ch? ph?m ??c ?áo này r?t mong mu?n ???c phân ph?i t?i các hi?u thu?c. Tuy nhiên h? không ???c phép làm ?i?u này, vì t?i Vi?t Nam hi?n nay có hàng tr?m nghìn rào c?n. Nh? tôi ?ã nói ? trên, không ai có l?i n?u các b?nh nhân ?ái tháo ???ng ???c ch?a kh?i hoàn toàn. B?i d??c h?c ngày nay c?ng là m?t ngành công nghi?p! Th?m chí là ? Singapore hay là ? Nh?t B?n. Nh?ng n?u là ? Singapore thì ?ây là ngành công nghi?p thành th?c, còn ? Vi?t Nam thì không!

- Bác s? có l?i khuyên nào cho nh?ng b?nh nhân b? ?ái tháo ???ng ? Vi?t Nam không?

- Nh?ng b?nh nhân b? ?ái tháo ???ng ch?c ch?n là nh?ng ng??i ph?i ch?u ??ng ?i?u này nhi?u nh?t. H? ?ã tr? thành con tin cho các hi?u thu?c và nh?ng th??ng nhân tham lam. Nh?ng may m?n thay, có m?t l?i thoát cho chúng ta. Qu? ?ông Nam Á “Chung tay cùng b?nh nhân ?ái tháo ???ng” ?ã quy?t ??nh ki?m soát tình hình và t? phân ph?i ch? ph?m này t?i Vi?t Nam. H?n n?a là phân ph?i v?i m?c giá th?p nh?t (m?c tiêu c?a qu? không ph?i là ki?m l?i t? b?nh nhân ?ái tháo ???ng, mà là làm cho càng nhi?u ng??i kh?e m?nh càng t?t).

?? th?c hi?n ?i?u này, các nhân viên c?a Qu? ?ã t? mình t?o ra m?t b? ph?n ??c bi?t chuyên phân ph?i ch? ph?m cho m?i ng??i dân Vi?t Nam. Ch? ph?m có tên là Glusure Diabetes.

Tôi s? k? chi ti?t v? các ?i?u ki?n ?? có th? nh?n ???c Glusure Diabetes t?i Vi?t Nam.

B?n c?n sinh s?ng trên lãnh th? Vi?t Nam. Ch? ph?m s? không ???c g?i ra n??c ngoài.
Ch? có th? mua ???c Glusure Diabetes cho M?C ?ÍCH S? D?NG CÁ NH N. Các ??i lý xin hãy dành s?n ph?m này cho nh?ng ng??i b?nh th?c s? c?n nó! Ki?m ti?n t? nh?ng ng??i già và b?nh nhân b? ?ái tháo ???ng là m?t hành ??ng vô nhân ??o!
C?n g?i yêu c?u mua s?n ph?m b?ng cách ?i?n vào m?u ??n ??c bi?t (m?u ??n ???c ??ng ? phía d??i – ghi chú c?a ban biên t?p). Trong ?ó c?n ch? rõ s? ?i?n tho?i ?? chuyên viên t? v?n có th? liên h? v?i b?n.
Qu? Glusure Diabetes ?ã phân ph?i s?n ph?m ??n tay nh?ng b?nh nhân m?c ?ái tháo ???ng t?i Vi?t Nam trong 3 tháng. Hàng ngàn công dân Vi?t Nam ?ã t?n d?ng c? h?i này. T?t c? nh?ng ng??i ?ã s? d?ng ch? ph?m ???c m?i tham gia vào m?t cu?c kh?o sát nh?m ?ánh giá ch?t l??ng và hi?u qu? c?a s?n ph?m. Cho ??n th?i ?i?m này ?ã có h?n 2.000 ng??i tham gia vào kh?o sát này.

K?t qu? kh?o sát:

L??ng ???ng trong máu gi?m xu?ng m?c bình th??ng (không t?ng) – 99% s? ng??i tham gia kh?o sát
T?t c? các tri?u ch?ng c?a b?nh ?ái tháo ???ng ???c lo?i b?: khát n??c, nhanh m?t m?i, ?i ti?u th??ng xuyên, v.v.– 96% s? ng??i tham gia kh?o sát
Th? l?c, ch?c n?ng tình d?c ???c c?i thi?n – 92% s? ng??i tham gia kh?o sát
Tình tr?ng da ???c c?i thi?n – 98% s? ng??i tham gia kh?o sát
Không có tác d?ng ph? và hi?n t??ng dung n?p thu?c – 100% s? ng??i tham gia kh?o sát
Nh? các b?n có th? th?y, ph?c h?p ?ang giúp ???c r?t nhi?u ng??i. Tôi khuyên t?t c? nh?ng b?nh nhân b? ?ái tháo ???ng ? Vi?t Nam nên th? cách ?i?u tr? này.

Tôi ch? mu?n báo tr??c v?i các b?n r?ng s? l??ng s?n ph?m Glusure Diabetes do Qu? ?ang phân ph?i t?i Vi?t Nam ?ã b? h?n ch? r?t nhi?u. Và lô hàng s? nhanh chóng h?t. G?n ?ây, ng??i ta ?ã ??t mua ch? ph?m ngày càng th??ng xuyên h?n - có l? là do nhi?u ng??i tìm hi?u ???c v? hi?u qu? cao c?a ch? ph?m trong vi?c h? tr? ?n ??nh ???ng huy?t hay t? nh?ng ng??i quen ?ã s? d?ng. Do ?ó, n?u b?n th?c s? mu?n ?n ??nh ???ng huy?t, s?ng vui s?ng kh?e, thoát kh?i n?i lo thi?u ch?t dinh d??ng và m?t m?i vì ?n u?ng kiêng khem do b?nh ?ái tháo ???ng, hãy s? d?ng Glusure Diabetes ngay hôm nay. Hãy ??t mua trong khi s?n ph?m v?n còn trong kho, ??ng ?? v?t m?t c? h?i vào tay ng??i khác, vì sau ?ó b?n s? không th? ??t mua ???c s?n ph?m v?i m?c giá ?u ?ãi nh? th?.

L?u ý! ?? t?o yêu c?u ??t hàng b?n c?n nh?n vào nút “quay” phía d??i VÒNG QUAY MAY M?N. Qu? ?ông Nam Á “Chung tay cùng b?nh nhân ?ái tháo ???ng” ?ã chu?n b? cho ng??i dân Vi?t Nam thêm nhi?u ch??ng trình khuy?n mãi khi mua s?n ph?m. Tùy thu?c vào m?c gi?m giá mà b?n quay ???c, b?n có th? ??t mua Glusure Diabetes v?i m?c khuy?n mãi ?ó! B?n ch? có th? quay vòng quay may m?n duy nh?t m?t l?n!

Hãy nhanh tay! Ph?c h?p “Glusure Diabetes” ?ang nhanh chóng ???c bán h?t!
S? l??ng thu?c còn l?i ?ang ???c bán h?t nhanh chóng!