+436509272992
Việt Nam
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Интимные товары
 • Việt Nam
 • Все группы товаров

Glusure Diabetes mua tr?n trang web ch?nh th?c t?i Vi?t Nam, H? n?i

 • Information
Check the price
In stock
Description

GluSure Thu?c tr? ti?u ???ng mua ? Vi?t Nam, Hà n?i
GluSure Thu?c tr? ti?u ???ng mua trên trang web chính th?c t?i Vi?t Nam, Hà n?i
Glusure Diabetes mua trên trang web chính th?c t?i Vi?t Nam, Hà n?i
CHUYÊN GIA CHIA S? CÁCH K? DI?U ?? C?U S?NG B?NH NHÂN TI?U ???NG
Thi?u kali trong c? th? là nguyên nhân ch? y?u gây ra b?nh ti?u ???ng.

Hi?n nay, khoa h?c ?ã tìm ra cách ?n ??nh l??ng ???ng trong máu và ch?a d?t ?i?m b?nh ti?u ???ng b?ng m?t ph??ng pháp K? DI?U tr??c khi c?n b?nh này ti?n tri?n ph?c t?p và d?n ??n các bi?n ch?ng nguy hi?m.

GluSure Comments: 194
B?nh ti?u ???ng n?u không ???c ch?a tr? s? gây ra nh?ng t?n th??ng nghiêm tr?ng ??n các c? quan n?i t?ng, d?n ??n các bi?n ch?ng c?c k? nguy hi?m nh?: B?nh tim m?ch: (Nh?i máu c? tim, ?au th?t ng?c, b?nh ??ng m?ch vành); t?n th??ng th?n kinh (??t qu?, ch?ng Alzheimer, m?t c?m giác ? chân), b?nh v? m?t (Mù lòa v?nh vi?n, b?nh c??m n??c, ??c th?y tinh th?), b?nh th?n (Suy th?n c?p tính, b?nh th?n m?n, phù n? ? chân).

Giáo s? – Ti?n s? Eric Nguy?n: “Tôi ??m b?o m?i ng??i s? nh?n ???c m?t lo?i ch? ph?m ?ã ???c ki?m nghi?m lâm sàng và ?ng d?ng th?c t? hoàn toàn an toàn h? tr? ?i?u tr? b?nh ti?u ???ng và ?n ??nh l??ng ???ng trong máu. Ch?c ch?n là v?y.”

GluSure 
Khách m?i ph?ng v?n:
Giáo s? – Ti?n s? Eric Nguy?n

Vi?n tr??ng Vi?n Nghiên c?u N?i ti?t – ?ái tháo ???ng ?ã c?u s?ng hàng ngàn ng??i.

Th?c hành y khoa: h?n 30 n?m

"??ng nghe b?t c? ai và hãy ghi nh? m?t s? th?t ??n gi?n: B?nh ti?u ???ng có th? ch?a kh?i và l??ng ???ng huy?t ?n ??nh mãi mãi ? m?i l?a tu?i và ? b?t c? giai ?o?n nào c?a b?nh."

Trong khuôn kh? ch??ng trình c?a H?i bác s? ?ã ??a ra, t?t c? m?i ng??i ??u có th? nh?n ???c m?t lo?i s?n ph?m tr? ti?u ???ng V?I ?U ?ÃI ??C BI?T!”

Ch??ng trình phòng ch?ng B?nh ti?u ???ng và nh?ng bi?n ch?ng c?a nó ?ã ra m?t vào cu?i tháng 6 n?m 2018. Chúng tôi ?ã nh?n ???c r?t nhi?u câu h?i liên quan t?i cách th?c hi?n nó. Và hôm nay, chúng tôi ti?n hành m?t cu?c ph?ng v?n v?i bác s? Eric Nguy?n - m?t giáo s? n?i ti?ng ?ã tr?c ti?p d?n d?t ch??ng trình cùng ??i ng? các chuyên gia và ?ích thân theo dõi công vi?c c?a mình ?? tránh s? tham nh?ng. Trong khuôn kh? ch??ng trình này, m?i ng??i ??u có th? nh?n ???c lo?i d??c ph?m tân ti?n ??i m?i ?? ?i?u tr? b?nh ti?u ???ng v?i s? tr? giá có m?t không hai t? ch??ng trình

Phóng viên: "Xin chào bác s? Eric Nguy?n, t?i sao ông c?n ph?i kh?i ??ng m?t ch??ng trình ???c tài tr? nh? v?y? Các phòng khám và b?nh vi?n thông th??ng không còn có th? ??i phó v?i vi?c ?i?u tr? b?nh ti?u ???ng hay sao?"

Eric Nguy?n.: Chào b?n, th?c t? thì h? th?ng ch?m sóc s?c kh?e hi?n t?i r?t quan liêu. C? ch? ho?t ??ng còn c? k?, l?c h?u T?t nhiên, t?i các phòng khám và b?nh vi?n ??u có khoa chuyên ?i?u tr? b?nh ti?u ???ng. Nh?ng th?t không may, h?u h?t các chuyên gia ? ?ó th??ng ch? y?u t?p trung vào vi?c duy trì cân n?ng, h?n ch? ho?t ??ng th? ch?t và ch?ng l?i h?u qu? c?a b?nh. C?n ph?i hi?u r?ng, vi?c xây d?ng ch? ?? ?n u?ng chuyên bi?t, insulin và thu?c h? tr? ch? t?o ra ?o t??ng v? m?t s?c kh?e bình th??ng. Chúng không có tác d?ng nhi?u ??n c?n nguyên c?a b?nh. Và ng??i b? ti?u ???ng v?n ?ang ch?t t? t?.

K?t qua, hóa ra hàng tri?u ng??i b?nh không ???c ?i?u tr? và giúp ?? ?úng cách. M?c dù trong th?c t?, b?nh ti?u ???ng là m?t c?n b?nh có t? l? t? vong không h? thua kém so v?i c?n b?nh ung th?.

Phóng viên: “Ngh?a là sao ?? Có ph?i m?c ?? nguy hi?m c?a b?nh ti?u ???ng có th? so sánh nh? ung th? không th?a bác s??”

Eric Nguy?n.: Không ch? có th? so sánh v?i nhau, v? c? b?n hai c?n b?nh này r?t gi?ng nhau n?u chúng ta tính theo % t? l? t? vong. S? khác bi?t duy nh?t là b?nh ti?u ???ng d?n ??n cái ch?t ch?m h?n. T? l? t? vong c?a b?nh nhân ti?u ???ng ch? chênh l?ch m?t chút so v?i b?nh nhân ung th?. N?u m?t b?nh nhân ung th? ???c ?i?u tr? tích c?c có th? níu kéo s? s?ng, thì b?nh nhân ti?u ???ng l?i b? gi?i h?n do ph?i tuân theo ch? ?? ?n u?ng kiêng khem kh?c nghi?t và không quên s? d?ng insulin. Th?m chí v?i m?t ng??i ?ang ???c ?i?u tr?, b?n bi?t ??y, trong th?c t? l?i hoàn toàn không th? ??m b?o ???c.

Hi?n nay, s? b?nh nhân m?c b?nh ti?u ???ng trên toàn th? gi?i ?ang t?ng chóng m?t. C?n b?nh này là nguyên nhân gây ra s? l??ng l?n ng??i ch?t.

Phóng viên: “Chính xác thì b?nh ti?u ???ng gây ra nh?ng bi?n ch?ng gì? V?i c?n b?nh ung th? m?i th? ??u rõ ràng, nh?ng ?i?u gì ?e d?a b?nh nhân ti?u ???ng, th?a bác s??”

Eric Nguy?n.: Tr??c tiên, nh?ng bi?n ch?ng kinh ?i?n c?a b?nh ti?u ???ng có th? k? ??n nh?: hôn mê do ti?u ???ng, ho?i t? t? chi, mù lòa, li?t d??ng, nhi?m toan ceton, h? ???ng huy?t. Theo nguyên t?c, chúng s? xu?t hi?n trong quá trình phát tri?n c?a b?nh và d?n ??n t? vong. C? th? là:

Nhi?m toan ceton
H?u qu?: M?t ý th?c, gây r?i lo?n nghiêm tr?ng các c? quan ch?c n?ng trong c? th?, t? vong.

H? ???ng huy?t
H?u qu?: m?t ý th?c, làm t?ng nhanh chóng l??ng ???ng trong máu, ??ng t? ph?n x? kém v?i ánh áng, ?? nhi?u m? hôi, co gi?t, hôn mê.

Hôn mê ?ái tháo ???ng
H?u qu?: khát n??c liên t?c, th??ng xuyên ?i ti?u

Hôn mê nhi?m axit lactic
H?u qu?: choáng váng, suy hô h?p, h? huy?t áp, ?i kèm v?i suy tim m?ch.

Phóng viên: "Còn gì n?a không bác s??"

Eric Nguy?n.: Nh?ng bi?n ch?ng trên có th? x?y ra ngay l?p t?c cho ??n m?t vài tháng sau khi phát b?nh. Trong quá trình t? 2-3 n?m, b?nh ti?u ???ng gây ra các bi?n ch?ng nh?:

1. B?nh võng m?c – t?n th??ng võng m?c, sau ?ó d?n ??n xu?t huy?t ? ?áy m?t, bong võng m?c. D?n d?n b?nh nhân b? m?t hoàn toàn th? l?c. B?nh võng m?c x?y ra ph? bi?n nh?t ? b?nh nhân ti?u ???ng tuýp 2. Ngoài bi?n ch?ng võng m?c, b?nh ti?u ???ng còn gây ra b?nh t?ng nhãn áp, ??c th?y tinh th?.

2. B?nh lý m?ch máu. B?nh ?ái tháo ???ng làm gia t?ng tính k?t dính ? thành m?ch máu, các ti?u c?u d? tích t? ? vùng m?ch máu b? t?n th??ng gây ra tình tr?ng x? v?a ??ng m?ch. B?t c? lúc nào, tình tr?ng cháy máu trong c? th? hay xu?t huy?t não c?ng có th? x?y ra.

3. B?nh ?a dây th?n kinh: M?t c?m giác v?i ?au, nóng ? chân tay. Thông th??ng, nó xu?t hi?n ? vùng ?i “v? và g?ng tay” cùng ph?n chi d??i và trên c?a c? th?. Tri?u ch?ng ??u tiên là c?m giác tê bì, nóng rát ? chân tay, ??c bi?t là vào ban ?êm. M?t ki?m soát chi.

4. B?nh lý bàn chân: Xu?t hi?n các v?t l? loét, áp xe có m?, ho?i t? bàn chân và chi d??i. D?n ??n vi?c c?t c?t ho?c t? vong.

Phóng viên: “B?nh nhân ti?u ???ng nên làm gì khi g?p các tình hu?ng ?ó? Hóa ra vi?c ?i khám là vô d?ng, v?y ph?i ?i?u tr? b?ng cách nào th?a bác s??”

Eric Nguy?n.: Tình hình có v? nh? vô v?ng. ?ây là m?t ph?n lý do t?i sao ch??ng trình thu?c c?a H?i bác s? ???c ??a ra, trong khuôn kh? ch??ng trình này m?i ng??i ??u có th? nh?n ???c lo?i tân d??c tân ti?n nh?t c?a Nga hi?n nay chuyên tr? b?nh ti?u ???ng hoàn toàn v?i m?c giá ?u ?ãi. ?i?u này nh?m tránh s? quan liêu, giúp t?t c? b?nh nhân ti?u ???ng ??u có c? h?i thoát kh?i b?nh ti?u ???ng nguy hi?m.

Phóng viên: "Bác s? có th? cho chúng tôi bi?t thêm thông tin v? ?i?u này?"

Eric Nguy?n.: B?n th?y ??y, ?i?u th?c s? c?n thi?t trong vi?c ?i?u tr? b?nh ti?u ???ng chính là ph?c h?i hoàn toàn ch?c n?ng tuy?n t?y, giúp c? th? h?p th? và s?n xu?t insulin t? nhiên. Không có b?t c? s? giúp ?? nào t? bên ngoài. Hoàn toàn ng??c l?i, nh?ng lo?i thu?c c? ngay c? nh?ng lo?i thu?c chuyên ?i?u tr? t?t nh?t ??u ch? h??ng vào vi?c gi?m b?t tri?u ch?ng b?ng cách t?ng l??ng ???ng trong máu m?t cách gi? t?o. Trong khi, ?? ch?a d?t ?i?m b?nh ti?u ???ng, b?n c?n khôi ph?c ch?c n?ng c?a tuy?n t?y.

Theo các nghiên c?u g?n ?ây, ?i?u duy nh?t ?? làm ?i?u ?ó chính là khôi ph?c n?ng ?? “kali ph?c t?p” trong máu. Tình tr?ng thi?u kali c?p tính khi?n tuy?n t?y ng?ng h?p th? insulin do c? th? t? s?n xu?t. Tuy nhiên, v?n ?? r?t khó ? ?ây là “kali 12” không th? ???c gi? s?n. Do ?ó b?n có th? s? d?ng các lo?i th?c ph?m b? sung có ch?a các thành ph?n giúp t?o ra Kali và các d??ng ch?t c?n thi?t cho c? th?.

Tr??c khi ???c duy?t vào ch??ng trình thì d??c ph?m ?ã tr?i qua thành công quá trình ki?m ??nh ch?t l??ng. T?ng c?ng có t?i 10.120 ng??i tham gia ? các ?? tu?i khác nhau v?i m?c ?? b?nh ti?u ???ng nghiêm tr?ng khác nhau. 93,8% hoàn toàn thoát kh?i các v?n ?? r?i lo?n ???ng huy?t, kh?i b?nh hoàn toàn. 5,6% v?n còn l?i tri?u ch?ng, nh?ng tình tr?ng s?c kh?e ???c c?i thi?n rõ r?t. Nói m?t cách ??n gi?n, n?u b?t c? ai m?c b?nh ti?u ???ng nghiêm tr?ng, ?ang trên b? v?c c?a cái ch?t, thì sau khi tham gia ch??ng trình, ch? còn l?i m?t s? tri?u ch?ng nh?, l??ng ???ng trong máu nói chung ?n ??nh. Tình tr?ng 0,6% s? ng??i còn l?i ?ã có s? c?i thi?n ?áng k?, nh?ng ch?a ?? m?c ?? g?i là ph?c h?i hoàn toàn.

Phóng viên: "Bác s? có th? nói rõ h?n lo?i ch? ph?m này là gì không?"

Eric Nguy?n.: Tôi ?ang nói ??n m?t lo?i d??c ph?m ??t phá m?i c?a y h?c “Glusure Diabetes”. ?ây là m?t lo?i ch? ph?m cho phép b?n thoát kh?i các v?n ?? ???ng huy?t trong th?i gian ng?n nh?t ch? sau 4 ngày và khôi ph?c ch?c n?ng tuy?n t?y ??n 99% trong vòng 2-3 tháng.

Phóng viên: "Bác s? có th? cho bi?t lo?i d??c ph?m th?n k? này ho?t ??ng nh? th? nào không?"

Eric Nguy?n.: Không có phép màu nào ? ?ây c?, mà ch? có c? s? khoa h?c. Công th?c ??t phá này giúp khôi ph?c m?c ?? “kali ph?c t?p” ??ng th?i t?o ra các t? bào mi?n d?ch ??c bi?t kích ho?t quá trình tái t?o tuy?n t?y ho?t ??ng hi?u qu? h?n. Thành ph?n c?a nó giúp h?p th? insulin do c? th? s?n xu?t, lo?i b? nguyên nhân gây ra b?nh ti?u ???ng. K?t qu? là sau m?t quá trình ?i?u tr?, l??ng ???ng huy?t trong máu hoàn toàn ?n ??nh.

Phóng viên: Nghe có v? r?t ?n t??ng. Bác s? có th? gi?i thích thêm v? tác d?ng c?a Glusure Diabetes này ??i v?i ng??i bình th??ng trong vi?c phòng ch?ng b?nh t?t?

Eric Nguy?n.: Lo?i tân d??c này là m?t ??t phá m?i c?a y h?c nói riêng và y h?c qu?c t? nói chung. B?nh nhân có th? ?n ??nh ???ng huy?t v?nh vi?n ch? sau 2-3 tháng. Glusure Diabetes không làm gi?m tri?u ch?ng, ?n ??nh l??ng ???ng huy?t m?t cách t?m th?i mà nó “kh?i ??ng l?i” ch?c n?ng các c? quan trong c? th? ? c?p ?? t? bào. Lo?i ch? ph?m này giúp lo?i b? nguyên nhân c?a b?nh ti?u ???ng, ??a ng??i b?nh tr? l?i cu?c s?ng kh?e m?nh. B?nh nhân không ch? thoát kh?i các tri?u ch?ng mà còn lo?i b? t?n g?c c?n b?nh nguy hi?m này.

Phóng viên: "Glusure Diabetes ch? giúp ng??i b?nh trong giai ?o?n ??u?"

Eric Nguy?n.: Không, nó ho?t ??ng ? c?p ?? t? bào, ph?c h?i s?c kh?e cho b?nh nhân. Phù h?p v?i b?nh nhân ti?u ???ng tuýp 1 và tuýp 2 k? c? nh?ng tr??ng h?p lâu n?m, ng??i có l??ng ???ng trong máu cao và nh?ng ng??i có nguy c? m?c b?nh ti?u ???ng.

Phóng viên: "Và d??c ph?m này th?c s? làm gi?m nguyên nhân gây b?nh, không ch? ?n ??nh ???ng?"

Eric Nguy?n.: Glusure Diabetes giúp ?n ??nh ???ng huy?t trong nh?ng ngày ??u ?i?u tr? (do s? ph?c h?i m?t ph?n ch?c n?ng c?a tuy?n t?y), và lo?i b? hoàn toàn b?nh ti?u ???ng sau khi hoàn thành li?u trình. ??i v?i nh?ng ng??i ?ã ch?p nh?n s?ng chung v?i c?n b?nh ti?u ???ng thì ?ây là gi?i pháp duy nh?t.