+436509272992
Microcredits online to the card
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Microcredits online to the card
 • Все группы товаров

Smart Po?yczka Oficjalna strona Warszawa, Polska

Information
Check the price
In stock
Description

Smart Po?yczka Oficjalna strona Warszawa, Polska

Smartpozyczka- szybka po?yczka online bez zb?dnych formalno?ci.
B?d? SMART i po?yczaj pieni?dze szybko, wygodnie i bez formalno?ci. Smartpozyczka.pl oferuje po?yczki przez internet stworzone dla wszystkich zabieganych, dla których liczy si? szybko?? i wygoda. W domu, w tramwaju, a nawet w sklepie przesuwaj?c suwak wybierasz kwot? po?yczki nawet do 8000 z?. Pieni?dze z naszej szybkiej po?yczki online znajd? si? na Twoim koncie w mgnieniu oka. Pami?taj, ?e ka?da nasza po?yczka online jest skrojona dla Twoich potrzeb!
Sprawd? najwa?niejsze informacje o naszych szybkich po?yczkach przez internet
Informacje o w?a?cicielu strony udzielaj?cej po?yczki chwilówki online:
Aventus Group Sp. z o.o. z siedzib? w Bia?ymstoku, ul. Kard. S. Wyszy?skiego 2B p. III, 15-888 Bia?ystok, wpisana do rejestru przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego, prowadzonego przez S?d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia? Gospodarczy KRS pod numerem 0000355948, posiadaj?ca kapita? zak?adowy w wysoko?ci 1.500.000,00 z?. Osoba uprawniona do reprezentacji – Prezes Zarz?du Anna Kowalewska. Wpisany do Rejestru Po?redników kredytowych z numerem RPK026240.
Spó?ka prowadzi dzia?alno?? w zakresie po?rednictwa kredytowego w znaczeniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715) na rzecz Podmiotów Wspó?pracuj?cych. Na podstawie odp?atnych umów po?rednictwa finansowego, Po?rednik posiada umocowanie do dokonywania faktycznych i prawnych czynno?ci zwi?zanych z przygotowaniem, oferowaniem i zawieraniem umów po?yczek. Umowy po?yczek zawierane s? przez Podmioty Wspó?pracuj?ce z Po?rednikiem.