+436509272992
Microcredits online to the card
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Microcredits online to the card
 • Все группы товаров

Po?yczka Plus Oficjalna strona Warszawa, Polska

Information
Check the price
In stock
Description

Po?yczka Plus Oficjalna strona Warszawa, Polska
Po?yczkaplus - szybka po?yczka online bez zb?dnych formalno?ci.
Szybkie, wygodne i z niskim kosztem na zawsze – tak po?yczasz w pozyczkaplus.pl Jedyne co musisz zrobi?, ?eby otrzyma? tani? po?yczk? to: wybra? kwot? i termin sp?aty po?yczki na suwaku, z?o?y? wniosek, sprawdzi? konto! Pieni?dze trafi? na Twoje konto nawet po kilkunastu minutach od momentu decyzji o przyznaniu po?yczki. Do tych plusów dok?adamy jeszcze jeden. Teraz ka?da sp?acona w terminie pierwsza po?yczka do 3000 z? na 30 dni, b?dzie Ci? kosztowa? niewiele. Ka?d? pierwsza po?yczk? mo?esz równie? przed?u?y? o okres, na który zosta?a udzielona.
PO?REDNIK KREDYTOWY B?D?CY W?A?CICIELEM SERWISU 
Aventus Group Sp. z o.o. ul. Kard. S. Wyszy?skiego 2B p.III, 15 – 888 Bia?ystok, wpisana do rejestru przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem 0000355948, NIP 9662029390, REGON 200358089, posiadaj?ca kapita? zak?adowy w wysoko?ci 1.500.000,00 z?. Osoba uprawniona do reprezentacji – Prezes Zarz?du Anna Kowalewska. Wpisany do Rejestru Po?redników kredytowych z numerem RPK026240. Spó?ka ?wiadczy us?ugi po?rednictwa kredytowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715) na rzecz Podmiotów Wspó?pracuj?cych. Na podstawie odp?atnych umów po?rednictwa finansowego, Po?rednik posiada umocowanie do dokonywania faktycznych i prawnych czynno?ci zwi?zanych z przygotowaniem, oferowaniem i zawieraniem umów po?yczek. Umowy po?yczek zawierane s? przez Podmioty Wspó?pracuj?ce z Po?rednikiem. Aventus Group Sp. z o.o. jest cz?onkiemKonferencji Przedsi?biorstw Finansowych w Polsce oraz przestrzega Zasad Dobrych Praktyk przyj?tych do stosowania przez przedsi?biorstwa dzia?aj?ce na rynku finansowym w Polsce.

PODMIOTY WSPÓ?PRACUJ?CE Z PO?REDNIKIEM
Podmioty Wspó?pracuj?ce z Po?rednikiem s? instytucjami po?yczkowymi w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715). Po?rednik wspó?pracuje w ramach serwisu www.pozyczkaplus.pl z nast?puj?cymi instytucjami po?yczkowymi: 1. ARENA Finance Sp. z o.o. z siedzib? w Bia?ymstoku, ul. Cieszy?ska 3A lok. 307; 15-371 Bia?ystok, Wpisana do rejestru przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego, prowadzonego przez S?d Rejonowy w Bia?ymstoku XII Wydzia? Gospodarczy KRS pod numerem 0000617270. Osoba uprawniona do reprezentacji – Cz?onek Zarz?du Sabina Pakie?a. Wpisany do Rejestru Instytucji Po?yczkowych z numerem RIP000407. 2. TUSUMI Sp. z o.o. z siedzib? w Bia?ymstoku, ul. Sienkiewicza 1/1 lok. 307 15-092 Bia?ystok, wpisana do rejestru przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego, prowadzonego przez S?d Rejonowy w Bia?ymstoku XII Wydzia? Gospodarczy KRS pod numerem 0000507929. Osoba uprawniona do reprezentacji – Prezes Zarz?du Katarzyna Drezner. Wpisany do Rejestru Instytucji Po?yczkowych z numerem RIP000406. Podmioty Wspó?pracuj?ce z Po?rednikiem udzielaj? krótkoterminowych po?yczek gotówkowych na odleg?o?? na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715) na nast?puj?ce okresy kredytowania: 30, 35, 40 i 45 dni na kwoty od 600 z? do 10 000 z?.