+436509272992
Microcredits online to the card
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Microcredits online to the card
 • Все группы товаров

LendOn po?yczka online Oficjalna strona Warszawa, Polska

Information
Check the price
In stock
Description

LendOn po?yczka online Oficjalna strona Warszawa, Polska
LendOn Oficjalna strona Warszawa, Polska
Dla kogo jest nasza po?yczka online?
Dla wszystkich w wieku od 21 do 75 lat
Dla ka?dego kto potrzebuje chwilówki przez internet w wysoko?ci do 6000 z?
Dla ka?dego kto potrzebuje pomocy w przypadku nieplanowanych wydatków
Dla ka?dego kto lubi komfort po?yczki na dowód i mie? wszystko pod kontrol?
Jakie s? korzy?ci z po?yczki chwilówki?
SZYBKO?? - Pieni?dze na twoim koncie nawet tego samego dnia
ELASTYCZNO?? – Ty wybierasz termin i kwot? po?yczki gotówkowej
WYGODA – Minimum formalno?ci. Po?yczka na dowód osobisty
RABATY – dla sta?ych Klientów mamy atrakcyjne rabaty na kolejne po?yczki
Informacje dotycz?ce Po?yczkodawcy
Po?yczkodawc? jest spó?ka KIM Finance sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie (00-682), przy ul. Ho?ej 86/410, S?d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, KRS 600780, NIP 7010545986, REGON 363690880, kapita? zak?adowy 200.000,00 z?.
W przypadku po?yczki refinansuj?cej Po?yczkodawc? jest JJK Credit sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie (00-382), przy ul. Solec 81B lok. 73A, S?d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, KRS 777317, NIP 5252785865, REGON 383012325, kapita? zak?adowy 200.000,00 z? lub MDP Finance sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie (00-844), przy ul. Grzybowskiej 87, S?d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, KRS 600366, NIP 5272758771, REGON 36368292, kapita? zak?adowy 200.000,00 z?.

Informacje dotycz?ce Po?rednika kredytowego
W zale?no?ci od tego, czy jest to pierwsza, czy kolejna po?yczka o któr? wnioskujesz, po?rednikiem kredytowym jest: Solfin.Net Inc. spó?ka powsta?a i dzia?aj?ca pod prawem Stanu Delaware w Stanach Zjednoczonych Ameryki, z siedzib? przy 7950 NW 53rd St, lok. 224-226, Miami, Floryda 33166, Stany Zjednoczone Ameryki, Numer Identyfikacyjny Pracodawcy (EIN) 83-1296749, wpisana do Dzia?u Spó?ek przez Sekretarza Stanu Delaware pod numerem 6982475, dzia?aj?ca przez swój oddzia? zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - Solfin.Net Inc. Spó?ka Akcyjna Oddzia? w Polsce z siedzib? w Warszawie, ul. Grzybowska 4 lok. 13, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego prowadzonego przez S?d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsi?biorców pod numerem KRS 0000747232, REGON: 381211658 lub Creamfinance Poland sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego prowadzonego przez S?d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 453034, NIP 525-254-89-58, posiadaj?ca kapita? zak?adowy w wysoko?ci 2.700.000,00 z?.
Solfin.Net Inc. i Creamfinance Poland sp. z o.o. s? po?rednikami kredytowym dla po?yczkodawców KIM Finance sp. z o.o., MDP Finance sp. z o.o. oraz JJK Credit sp. z o.o. w zakresie czynno?ci faktycznych i prawnych zwi?zanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawarciem umów kredytu konsumenckiego.

Reprezentatywny przyk?ad:
Op?ata rejestracyjna 0,01 PLN (zwracana po?yczkobiorcy); ca?kowita kwota po?yczki 1500 PLN; czas obowi?zywania umowy 30 dni; oprocentowanie zmienne w skali roku 7,2% (odsetki maksymalne); op?ata przygotowawcza 0 PLN; prowizja 232,35 PLN; odsetki kapita?owe 8,88 PLN; ca?kowity koszt po?yczki 241,23 PLN; ca?kowita kwota do zap?aty 1741,23 PLN; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 513,72%. Stan na dzie? 29.05.2020 r.
Odsetki za nieterminow? p?atno?? po?yczki naliczane s? w wysoko?ci dwukrotno?ci wysoko?ci odsetek ustawowych za opó?nienie, tj. dwukrotno?ci sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opó?nienie). W przypadku zmiany wysoko?ci odsetek maksymalnych za opó?nienie Po?yczkodawca poinformuje Po?yczkobiorc? o tej zmianie niezw?ocznie po jej nast?pieniu. Ponadto Po?yczkobiorca mo?e zosta? obci??ony kosztami dochodzenia niesp?aconej po?yczki na drodze s?dowej.

Rozstrzyganie sporów:
Podmiotem w?a?ciwym do pozas?dowego rozstrzygania sporu wynikaj?cego z umowy zawartej pomi?dzy konsumentem a Po?yczkodawc? jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegó?owe informacje dotycz?ce post?powania dost?pne s? na stronie internetowej 
W celu rozstrzygni?cia sporu, istnieje tak?e mo?liwo?? skorzystania z platformy internetowej ODR, dost?pnej TUTAJ. Platforma ODR u?atwia niezale?ne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozas?dowe rozstrzyganie przez internet sporów mi?dzy konsumentami i przedsi?biorcami.

Dane osobowe:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przyznania po?yczki i realizacji umowy po?yczki jest Po?yczkodawca: KIM Finance sp. z. o.o. z siedzib? w Warszawie (00-682), przy ul. Ho?ej 86/410, nr KRS 600780. W przypadku skorzystania z po?yczki refinansuj?cej – administratorem danych osobowych b?dzie Po?yczkodawca MDP Finance sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 87, KRS 600366 lub JJK Credit sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie (00-382), przy ul. Solec 81B lok. 73A, KRS 777317, co zostanie okre?lone w Umowie po?yczki refinansuj?cej. W zale?no?ci od dobrowolnie wyra?onej zgody na dzia?ania marketingowe, a tak?e w zwi?zku z realizacj? umowy po?yczki, dane Po?yczkobiorcy b?d? ujawniane upowa?nionym do ich przetwarzania partnerom biznesowym Po?yczkodawcy.
Administrator wyznaczy? Inspektora ochrony danych w osobie Joanny Noga-Bogomilskiej, z któr? mo?na si? skontaktowa? pod adresem: iod@creamfinance.pl.

Podanie danych przez Po?yczkobiorc? jest dobrowolne. Ka?dej osobie przys?uguje prawo do ??dania dost?pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni?cia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Ka?dej osobie przys?uguje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych. Ka?dej osobie przys?uguje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu oraz przetwarzania opartego na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Wi?cej informacji dotycz?cych danych osobowych znajduje si? w Polityce Prywatno?ci.