+436509272992
Microcredits online to the card
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Microcredits online to the card
 • Все группы товаров

NetCredit po?yczka online Oficjalna strona Warszawa, Polska

Information
Check the price
In stock
Description

NetCredit po?yczka online Oficjalna strona Warszawa, Polska
NetCredit Oficjalna strona Warszawa, Polska

Po?yczka bez zb?dnych formalno?ci! RRSO: 513,59%
Zaufanie to podstawa
Net Credit dzia?a na polskim rynku od 2011r. Firma nale?y do Polskiego Zwi?zku Instytucji Po?yczkowych i regularnie zajmuje wysokie miejsca w rankingach po?yczkodawców.
Dzi?ki wysokiej jako?ci oferowanych przez nas us?ug, cieszymy si? nies?abn?cym zaufaniem nawet najbardziej wymagaj?cych Klientów, dla których upro?cili?my procedur? przyznawania po?yczki do minimum.
Jak otrzyma? po?yczk?
Po?yczka udzielana jest w sposób elektroniczny, szybko i bez zb?dnych formalno?ci, dlatego w celu z?o?enia wniosku niezb?dny jest dowód osobisty, adres e-mail, komputer, pod??czenie do Internetu oraz rachunek bankowy.
Pomagamy ludziom na ca?ym ?wiecie
Zaspokajamy potrzeby naszych klientów i dlatego jeste?my po?yczkodawc? wybranym przez 2 000 392 lojalnych klientów z 6 krajów
Informacje dotycz?ce Po?rednika. Net Credit Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? z siedzib? w Warszawie (00-838) przy ul. Prosta 68, telefon: 22 598 77 99, wpisana do Krajowego Rejestru S?dowego przez S?d Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydzia? Gospodarczy pod nr 0000401570, NIP: 527-267-02-66, REGON: 145874815. Kapita? zak?adowy w wysoko?ci 200.000,00 z?. Informujemy, ?e dzia?amy w oparciu o przepisy polskiego prawa okre?lone w szczególno?ci w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz w Kodeksie Cywilnym. Po?rednik na podstawie umów po?rednictwa finansowego zawartych ze wspó?pracuj?cymi instytucjami po?yczkowymi umocowany jest do dokonywania czynno?ci faktycznych i prawnych zwi?zanych z przygotowaniem, oferowaniem i zawieraniem umów po?yczki. Przy czym umowy po?yczek zawierane s? przez instytucje po?yczkowe wspó?pracuj?ce z Po?rednikiem.

Po?rednik wspó?pracuje z nast?puj?cymi instytucjami po?yczkowymi (kredytodawcami):
1) Ad Credit Sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie, KRS 0000604185, adres: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, oraz
2) PPL Finance Sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie, KRS 0000814365, adres: Al. Jana Paw?a II 11/1301, 00-828 Warszawa.

Reprezentatywny przyk?ad dla po?yczki udzielonej przez instytucj? po?yczkow?, na rzecz której Net Credit Sp. z o.o. ?wiadczy us?ug? po?rednictwa kredytowego: Dla przyk?adowej po?yczki 1000 z? na 30 dni (Standardowe Warunki Sp?aty): RRSO wynosi 513,59% (obliczone na dzie? 29.05.2020); ca?kowita kwota po?yczki: 1000 z?; oprocentowanie zmienne w skali roku: 7.2%; ca?kowity koszt po?yczki: 160,80 z?, w tym: Prowizja 154,90 z?, Odsetki 5,90 z?; okres obowi?zywania umowy: 30 dni; ca?kowita kwota do sp?aty: 1160,80 z?.

Refinansowanie. Po?yczkobiorca ma mo?liwo?? skorzystania z po?yczki refinansuj?cej udzielanej przez jednego z Po?yczkodawców wspó?pracuj?cych z Po?rednikiem. Refinansowanie nast?puje po uiszczeniu przez Po?yczkobiorc? odpowiedniej kwoty za skorzystanie z us?ugi uzale?nionej od kwoty po?yczki refinansowanej oraz terminu na który ma by? dokonane refinansowanie.

Opó?nienie w sp?acie. W przypadku nieterminowej sp?aty udzielonej po?yczki mog? zosta? doliczone dodatkowe koszty zawieraj?ce odsetki za czas opó?nienia w wysoko?ci odsetek maksymalnych za opó?nienie okre?lonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotno?ci wysoko?ci odsetek ustawowych za opó?nienie (odsetki ustawowe za opó?nienie wynosz? sum? stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Po?yczkodawca ma prawo do przekazania prawa do egzekucji zaleg?ych p?atno?ci osobom trzecim, oraz do dochodzenia zwrotu Po?yczki na drodze post?powania s?dowego. W przypadku opó?nienia w sp?acie Po?yczki oraz po spe?nieniu przes?anek okre?lonych przepisami prawa, Po?yczkodawca ma prawo przekaza? informacje o zobowi?zaniach Po?yczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej oraz Biura Informacji Kredytowej. Po?yczkobiorca jest uprawniony do skorzystania z pozas?dowych sposobów rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, w?a?ciwym do pozas?dowego rozstrzygania sporów pomi?dzy Po?yczkodawc?, a Po?yczkobiorc? jest Rzecznik Finansowy. Szczegó?owe informacje dotycz?ce post?powania, w tym kontakt do Rzecznika Finansowego dost?pne s? na stronie internetowej www.rf.gov.pl. Po?yczkobiorca, w celu pozas?dowego rozstrzygni?cia sporu z Po?yczkodawc? mo?e tak?e skorzysta?, z platformy internetowej ODR, dost?pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr/. Platforma ODR s?u?y pozas?dowemu rozwi?zywaniu sporów drog? elektroniczn?.