+436509272992
Microcredits online to the card
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Microcredits online to the card
 • Все группы товаров

Wandoo po?yczka online Oficjalna strona Warszawa, Polska

Information
Check the price
In stock
Description

Wandoo po?yczka online Oficjalna strona Warszawa, Polska
Wandoo Oficjalna strona Warszawa, Polska
Wandoo Szybka Po?yczka Przez Internet Oficjalna strona Warszawa, Polska

Rozwi?zujemy problemy finansowe
Wandoo.pl s?u?y swoim klientom oferuj?c szybkie po?yczki krótkoterminowe (tak zwane chwilówki) w kwocie do 8000 z? na okres maksymalnie 30 dni. Nasze po?yczki dopasujesz do swoich mo?liwo?ci finansowych w pe?ni kontroluj?c ile chcesz po?yczy? i kiedy chcesz sp?aci?. Nasz proces udzielenia po?yczek online jest ca?kowicie przejrzysty i bezpieczny. Wymagamy jedynie podstawowych informacji o Tobie - aplikujesz szybko i wygodnie, bez zb?dnych formalno?ci. Dla nowych klientów przygotowali?my ofert? po?yczki do kwoty 3000 z?.
Po?yczaj odpowiedzialnie z logo-green
Jeste?my z Tob? na dobre i na z?e! Potrzebujesz gotówki? Udzielimy Ci po?yczki. Zabrak?o Ci na sp?at?? Mamy dla Ciebie refinansowanie! Sp?acasz wszystkie po?yczki terminowo? Dajemy rabaty! A ka?dy nowy klient ma mo?liwo?? wnioskowania nawet do 3000z?. I uwaga mamy apetyt na wi?cej. Dla nadchodzi Nowe Era, nie przegap tego!
W?a?ciciel Serwisu. 
Wandoo Finance sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie, pod adresem: ul. Tytusa Cha?ubi?skiego 8, 00-613 Warszawa, telefon: 22 380 01 02, e-mail: info@wandoo.pl, wpisana do rejestru przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego prowadzonego przez S?d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia? Gospodarczy KRS pod numerem: 0000629774, NIP: 5252670955, REGON: 365046670, kapita? zak?adowy w wysoko?ci: 250.000,00 z?. 
Informacje dotycz?ce Po?rednika kredytowego
Wandoo Finance sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie, pod adresem: ul. Tytusa Cha?ubi?skiego 8, 00-613 Warszawa, telefon: 22 380 01 02, e-mail: info@wandoo.pl, wpisana do rejestru przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego prowadzonego przez S?d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia? Gospodarczy KRS pod numerem: 0000629774, NIP: 5252670955, REGON: 365046670, kapita? zak?adowy w wysoko?ci: 250.000,00 z?. .
Wspó?pracuj?cy Po?yczkodawcy. 
Po?yczkodawcami, na rzecz których Wandoo Finance sp. z o.o. ?wiadczy us?ugi po?rednictwa kredytowego za po?rednictwem niniejszego Serwisu, s?: (i) Finva sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie, adres: Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa oraz (ii) Oreon sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie, adres: Al. Jana Paw?a II 23, 00-854 Warszawa. 
Zakres umocowania Po?rednika kredytowego: 
Wandoo Finance sp. z o.o. umocowana jest do dokonywania na rzecz Po?yczkodawców czynno?ci faktycznych i prawnych maj?cych na celu doprowadzenie do zawarcia umowy po?yczki, której stronami b?d? Po?yczkodawca oraz Po?yczkobiorca. Czynno?ci te obejmuj?: (i) prowadzenie serwisu www.wandoo.pl, za po?rednictwem którego U?ytkownicy mog? sk?ada? wnioski o po?yczk?, jak równie? zapoznawa? si? z aktualn? ofert? kredytow? Po?yczkodawców, a tak?e (ii) zasi?ganie informacji o zobowi?zaniach U?ytkownika w zewn?trznych bazach danych nale??cych do biur informacji gospodarczej, co odbywa si? na podstawie udzielonego przez U?ytkownika upowa?nienia. 

Reprezentatywny przyk?ad dla po?yczek udzielanych za po?rednictwem Serwisu 

Reprezentatywny przyk?ad dla po?yczki standardowej udzielanej za po?rednictwem Serwisu: 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 517,31 %, przy za?o?eniu, ?e: Stopa oprocentowania po?yczki: 7,2% (stopa sta?a), Ca?kowita kwota po?yczki: 1800 z?, Ca?kowity koszt po?yczki: 289,62 z?, w tym: (i) Prowizja: 279 z?, (ii) Odsetki: 10,62 z?, Ca?kowita kwota do zap?aty: 2089,62 z?, Czas obowi?zywania umowy: 30 dni. Stan na dzie?: 29.05.2020 r.  
Reprezentatywny przyk?ad dla po?yczki refinansuj?cej udzielanej za po?rednictwem Serwisu: 
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 517,31 %, przy za?o?eniu, ?e: Stopa oprocentowania po?yczki: 7,2% (stopa sta?a), Ca?kowita kwota po?yczki: 2400 z?, Ca?kowity koszt po?yczki: 386,16 z?, w tym: (i) Prowizja: 372,00 z?, (ii) Odsetki: 14,16 z?, Ca?kowita kwota do zap?aty: 2786,16 z?, Czas obowi?zywania umowy: 30 dni. Stan na dzie?: 29.05.2020 r.  

Przetwarzanie danych osobowych 
Troszczymy si? o Twoje dane osobowe. Je?li masz pytania lub w?tpliwo?ci dotycz?ce przetwarzania Twoich danych osobowych w zwi?zku z korzystaniem przez Ciebie z us?ug ?wiadczonych za po?rednictwem Serwisu, skontaktuj si? z naszym Inspektorem Ochrony Danych pisz?c na adres: iod@wandoo.pl
Niezb?dne informacje dotycz?ce przetwarzania Twoich danych osobowych znajduj? si? tu .
Podmiotem uprawnionym, w?a?ciwym do pozas?dowego rozwi?zywania sporów zawis?ych pomi?dzy konsumentami a podmiotami rynku finansowego (tj. Po?rednikiem kredytowym i/lub Po?yczkodawc?), jest Rzecznik Finansowy. Szczegó?owe informacje dotycz?ce ww. post?powania, jak równie? kontakt do Rzecznika Finansowego, znajduj? si? na stronie internetowej dost?pnej pod adresem elektronicznym: 
W celu rozwi?zania sporu U?ytkownik mo?e równie? skorzysta? z Europejskiej Platformy Rozwi?zywania Sporów Online („Platforma ODR”), dost?pnej pod adresem elektronicznym: 
Organem nadzoru w?a?ciwym dla Wandoo Finance, jak równie? ka?dego z Po?yczkodawców, jest Prezes Urz?du Ochrony Konkurencji i Konsumentów.