+436509272992
Microcredits online to the card
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Microcredits online to the card
 • Все группы товаров

Finbo po?yczka online Oficjalna strona Warszawa, Polska

Information
Check the price
In stock
Description

Finbo po?yczka online Oficjalna strona Warszawa, Polska
Finbo Oficjalna strona Warszawa, Polska
Finbo Szybka Po?yczka Przez Internet Oficjalna strona Warszawa, Polska

Informacje dotycz?ce po?rednika
Fincapital Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? z siedzib? w Warszawie przy ul. Post?pu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego prowadzonego przez S?d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, pod numerem KRS: 0000653383, NIP: 7010642695, REGON: 366100525, o kapitale zak?adowym w wysoko?ci 5.000 PLN. Fincapital Sp. z o.o. jest po?rednikiem mi?dzy klientem a instytucj? po?yczkow?. Oznacza to, ?e wybieraj?c ofert? po?rednika, klient zawiera umow? z reprezentowan? instytucj? po?yczkow?.

Informacje dotycz?ce po?yczkodawcy
PrimaStar Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? z siedzib? w Warszawie przy ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego prowadzonego przez S?d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, pod numerem KRS: 0000655110, NIP: 7010645328, REGON: 366157583, o kapitale zak?adowym w wysoko?ci 200.000 PLN.

Informujemy, i? po?yczkodawca dzia?a w oparciu o przepisy polskiego prawa okre?lone w szczególno?ci w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.

Reprezentatywny przyk?ad dla pierwszej po?yczki: Jednorazowa op?ata rejestracyjna wynosi 0,01 z?. Po?yczka 1300 z? na 30 dni; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 513,89%; ca?kowita kwota po?yczki: 1300 z?; oprocentowanie zmienne w skali roku: 7,2%; ca?kowity koszt po?yczki: 209,10 z? , w tym: Prowizja 201,41 z?, Odsetki 7,69 z?; okres obowi?zywania umowy: 30 dni; ca?kowita kwota do sp?aty: 1509,10 z?. Kalkulacja na dzie? 29.05.2020.

W przypadku braku terminowej sp?aty po?yczkodawca zastrzega sobie prawo do naliczania maksymalnych odsetek za opó?nienie w wysoko?ci dwukrotno?ci sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych w skali roku, obowi?zuj?cych w dniu zwrotu Po?yczki zgodnie z art. 481 § 2(1) Kodeksu Cywilnego. D?ugoterminowy brak sp?aty mo?e skutkowa? równie? przekazaniem danych po?yczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej. Po?yczkobiorca mo?e zosta? zobowi?zany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu Po?yczki na drodze post?powania s?dowego i egzekucyjnego w przypadku ich wyst?pienia.

Klient ma prawo do pozas?dowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem w?a?ciwym do rozstrzygania sporu wynikaj?cego z umowy pomi?dzy Po?yczkobiorc? a Fincapital Sp. z o.o. jest Rzecznik Finansowy. Potrzebne informacje oraz dane kontaktowe do Rzecznika Finansowego znajduj? si? na stronie internetowej  Konsument w celu rozstrzygni?cia sporu mo?e pos?u?y? si? platform? internetow? ODR dost?pn? pod adresem