+436509272992
Microcredits online to the card
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Интимные товары
 • Microcredits online to the card
 • Все группы товаров

Kuki PL Szybka Po?yczka Przez Internet Oficjalna strona Warszawa, Polska

 • Information
Check the price
In stock
Description
24/7 Call Center

Kuki PL po?yczka online Oficjalna strona Warszawa, Polska
Kuki PL Oficjalna strona Warszawa, Polska
Kuki PL Szybka Po?yczka Przez Internet Oficjalna strona Warszawa, Polska
Informacje dotycz?ce po?rednika: Fincapital Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? z siedzib? w Warszawie przy ul. Post?pu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego prowadzonego przez S?d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, pod numerem KRS: 0000653383, NIP: 7010642695, REGON: 366100525, o kapitale zak?adowym w wysoko?ci 5.000 PLN. Fincapital Sp. z o.o. jest po?rednikiem mi?dzy klientem a instytucj? po?yczkow?. Oznacza to, ?e wybieraj?c ofert? po?rednika, klient zawiera umow? z reprezentowan? instytucj? po?yczkow?.

Informacje dotycz?ce po?yczkodawcy: Ducatos Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? z siedzib? w Warszawie przy ul. Post?pu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego prowadzonego przez S?d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego, pod numerem KRS: 0000655385, NIP: 7010645707, REGON: 366164896, o kapitale zak?adowym w wysoko?ci 200.000 PLN.

Informujemy, i? po?yczkodawca dzia?a w oparciu o przepisy polskiego prawa okre?lone w szczególno?ci w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.

Reprezentatywny przyk?ad: Jednorazowa op?ata rejestracyjna wynosi 0,01 z?. Po?yczka 1300 z? na 30 dni; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 513,89%; ca?kowita kwota po?yczki: 1300 z?; oprocentowanie zmienne w skali roku: 7,2%; ca?kowity koszt po?yczki: 209,10 z? , w tym: Prowizja 201,41 z?, Odsetki 7,69 z?; okres obowi?zywania umowy: 30 dni; ca?kowita kwota do sp?aty: 1509,10 z?. Kalkulacja na dzie? 29.05.2020.

W przypadku braku terminowej sp?aty po?yczkodawca zastrzega sobie prawo do naliczania maksymalnych odsetek za opó?nienie w wysoko?ci dwukrotno?ci sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych w skali roku, obowi?zuj?cych w dniu zwrotu Po?yczki zgodnie z art. 481 § 2(1) Kodeksu Cywilnego. D?ugoterminowy brak sp?aty mo?e skutkowa? równie? przekazaniem danych po?yczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej. Po?yczkobiorca mo?e zosta? zobowi?zany do pokrycia kosztów dochodzenia zwrotu Po?yczki na drodze post?powania s?dowego i egzekucyjnego w przypadku ich wyst?pienia.

Informacje dotycz?ce rozstrzygania sporów konsumenckich:

Klient ma prawo do pozas?dowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Podmiotem w?a?ciwym do rozstrzygania sporu wynikaj?cego z umowy pomi?dzy Po?yczkobiorc? a Fincapital Sp. z o.o. jest Rzecznik Finansowy. Potrzebne informacje oraz dane kontaktowe do Rzecznika Finansowego znajduj? si? na stronie internetowej  Konsument w celu rozstrzygni?cia sporu mo?e pos?u?y? si? platform? internetow? ODR dost?pn? pod adresem 

© 2018 Wszelkie prawa zastrze?one