+436509272992
Microcredits online to the card
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Microcredits online to the card
 • Все группы товаров

TaniKredyt PL po?yczka online Oficjalna strona Warszawa, Polska

Information
Check the price
In stock
Description

TaniKredyt PL po?yczka online Oficjalna strona Warszawa, Polska
TaniKredyt PL online Oficjalna strona Warszawa, Polska
TaniKredyt PL Szybka Po?yczka Przez Internet Oficjalna strona Warszawa, Polska

Informacje o po?yczkodawcy: Alfa Finance Sp. z o.o, ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 428, 00-695 Warszawa, wpisana przez S?d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego do rejestru dla przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000579136, o numerze NIP 5252632179, REGON 362517837. Informujemy, ?e dzia?amy w oparciu o przepisy polskiego prawa okre?lone w szczególno?ci w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz w Kodeksie Cywilnym. Maksymalna kwota pierwszej po?yczki wynosi 3100 z?. Okres pierwszej po?yczki wynosi 30 dni. Administrator danych osobowych: Alfa Finance Sp. z o.o. Pa?stwa dane b?d? przetwarzane przez Alfa Finance Sp. z o.o. na Pana/Pani wniosek w celu podj?cia niezb?dnych dzia?a? zwi?zanych z przygotowaniem oferty po?yczkowej, zawieraniem umów, a tak?e w celach marketingowych, ?wiadczenia us?ug drog? elektroniczn? oraz analizy finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezb?dne do ww. celu. Przys?uguje Panu/Pani prawo dost?pu do tre?ci swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. W celu zmodyfikowania lub usuni?cia danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: dpo@tanikredyt.pl. Reprezentatywny przyk?ad dla pierwszej po?yczki: ca?kowita kwota po?yczki 700,00 z?, czas obowi?zywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne (sta?e) 7,20%, ??czna kwota odsetek: 4,13 z?, ??czna kwota prowizji 108,43 z?, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 516,65 %, ca?kowita kwota do sp?aty przez Po?yczkobiorc?: 812,56 z?, ca?kowity koszt po?yczki 112,56 z?. Reprezentatywny przyk?ad dla kolejnej po?yczki: ca?kowita kwota po?yczki 700,00 z?, czas obowi?zywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne (sta?e) 7,20%, ??czna kwota odsetek: 4,13 z?, ??czna kwota prowizji 108,43 z?, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 516,65 %, ca?kowita kwota do sp?aty przez Po?yczkobiorc?: 812,56 z?, ca?kowity koszt po?yczki 112,56 z?. Opó?nienie w sp?acie: Je?li Po?yczkobiorca opó?ni si? ze sp?at? po?yczki w terminie, Po?yczkodawca ma prawo podj?? dzia?ania maj?ce na celu zwrot po?yczki przez Po?yczkobiorc?. W szczególno?ci Po?yczkodawca wezwie do zap?aty Po?yczkobiorc?: telefonicznie lub za pomoc? sms, i/lub maila lub poprzez wys?anie zawiadomienia listownego. W przypadku nieterminowej sp?aty udzielonej po?yczki mog? zosta? doliczone dodatkowe koszty zawieraj?ce odsetki w wysoko?ci maksymalnych odsetek za opó?nienie – okre?lone w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. odsetki nie przekraczaj?ce dwukrotno?ci wysoko?ci odsetek ustawowych za opó?nienie (wysoko?? odsetek ustawowych za opó?nienie jest równa sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Po?yczkodawca ma prawo do przekazania prawa do egzekucji zaleg?ych p?atno?ci osobom trzecim, oraz do dochodzenia zwrotu Po?yczki na drodze post?powania s?dowego. W przypadku opó?nienia w sp?acie Po?yczki oraz po spe?nieniu przes?anek okre?lonych przepisami prawa, Po?yczkodawca ma prawo przekaza? informacje o zobowi?zaniach Po?yczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.