+436509272992
Microcredits online to the card
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Интимные товары
 • Microcredits online to the card
 • Все группы товаров

TaniKredyt PL online Oficjalna strona Warszawa, Polska

 • Information
Check the price
In stock
Description
24/7 Call Center

TaniKredyt PL po?yczka online Oficjalna strona Warszawa, Polska
TaniKredyt PL online Oficjalna strona Warszawa, Polska
TaniKredyt PL Szybka Po?yczka Przez Internet Oficjalna strona Warszawa, Polska

Informacje o po?yczkodawcy: Alfa Finance Sp. z o.o, ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 428, 00-695 Warszawa, wpisana przez S?d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego do rejestru dla przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000579136, o numerze NIP 5252632179, REGON 362517837. Informujemy, ?e dzia?amy w oparciu o przepisy polskiego prawa okre?lone w szczególno?ci w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz w Kodeksie Cywilnym. Maksymalna kwota pierwszej po?yczki wynosi 3100 z?. Okres pierwszej po?yczki wynosi 30 dni. Administrator danych osobowych: Alfa Finance Sp. z o.o. Pa?stwa dane b?d? przetwarzane przez Alfa Finance Sp. z o.o. na Pana/Pani wniosek w celu podj?cia niezb?dnych dzia?a? zwi?zanych z przygotowaniem oferty po?yczkowej, zawieraniem umów, a tak?e w celach marketingowych, ?wiadczenia us?ug drog? elektroniczn? oraz analizy finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezb?dne do ww. celu. Przys?uguje Panu/Pani prawo dost?pu do tre?ci swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. W celu zmodyfikowania lub usuni?cia danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: dpo@tanikredyt.pl. Reprezentatywny przyk?ad dla pierwszej po?yczki: ca?kowita kwota po?yczki 700,00 z?, czas obowi?zywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne (sta?e) 7,20%, ??czna kwota odsetek: 4,13 z?, ??czna kwota prowizji 108,43 z?, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 516,65 %, ca?kowita kwota do sp?aty przez Po?yczkobiorc?: 812,56 z?, ca?kowity koszt po?yczki 112,56 z?. Reprezentatywny przyk?ad dla kolejnej po?yczki: ca?kowita kwota po?yczki 700,00 z?, czas obowi?zywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne (sta?e) 7,20%, ??czna kwota odsetek: 4,13 z?, ??czna kwota prowizji 108,43 z?, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 516,65 %, ca?kowita kwota do sp?aty przez Po?yczkobiorc?: 812,56 z?, ca?kowity koszt po?yczki 112,56 z?. Opó?nienie w sp?acie: Je?li Po?yczkobiorca opó?ni si? ze sp?at? po?yczki w terminie, Po?yczkodawca ma prawo podj?? dzia?ania maj?ce na celu zwrot po?yczki przez Po?yczkobiorc?. W szczególno?ci Po?yczkodawca wezwie do zap?aty Po?yczkobiorc?: telefonicznie lub za pomoc? sms, i/lub maila lub poprzez wys?anie zawiadomienia listownego. W przypadku nieterminowej sp?aty udzielonej po?yczki mog? zosta? doliczone dodatkowe koszty zawieraj?ce odsetki w wysoko?ci maksymalnych odsetek za opó?nienie – okre?lone w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. odsetki nie przekraczaj?ce dwukrotno?ci wysoko?ci odsetek ustawowych za opó?nienie (wysoko?? odsetek ustawowych za opó?nienie jest równa sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Po?yczkodawca ma prawo do przekazania prawa do egzekucji zaleg?ych p?atno?ci osobom trzecim, oraz do dochodzenia zwrotu Po?yczki na drodze post?powania s?dowego. W przypadku opó?nienia w sp?acie Po?yczki oraz po spe?nieniu przes?anek okre?lonych przepisami prawa, Po?yczkodawca ma prawo przekaza? informacje o zobowi?zaniach Po?yczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej.