+436509272992
Microcredits online to the card
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Microcredits online to the card
 • Все группы товаров

CreditPortal.cz Ofici?ln? web Praha, ?esk? republika

Information
Check the price
In stock
Description

CreditPortal.cz Oficiální web Praha, ?eská republika
CreditPortal.cz | P?j?ka online Oficiální web Praha, ?eská republika
P?j?ka online | CreditPortal.cz Oficiální web Praha, ?eská republika

Bezhotovostní p?j?ka Credit 30
Máme Licenci ?NB
Jsme rádi, ?e Vám m??eme nabídnout p?j?ku, u které se nemusíte obávat nep?im??ených výdaj? v prodlení - všechny naše procesy jsou nastaveny dle Zákona o spot?ebitelských úv?rech. U všech p?j?ek u CreditPortal, a.s. máte jistotu, ?e nedostanete smlouvu psanou malými písmeny kdesi pod ?arou. Více informací o licenci ?NB

D?sledky nesplácení a zodpov?dné p?j?ování
Jsme si v?domi toho, ?e mohou nastat situace, kdy bude ovlivn?na vaše schopnost p?j?ku splatit v?as. V p?ípad?, ?e nebudete schopni dodr?et termín splátky, spojte se s naším zákaznickým servisem na telefonním ?ísle 222 209 011 a my ud?láme vše, abychom vám pomohli. Informace o konkrétních poplatcích za nedodr?ování ujednání Smlouvy o úv?ru naleznete na stránce Poplatky za pozdní splácení.
Pe?liv? hodnotíme vaši schopnost splácet na základ? všech dostupných informací. Finální rozhodnutí ale máte ve svých rukou. Pokud víte, ?e p?j?ku nebude schopni splatit, peníze si, prosím, nep?j?ujte.

Refinancování p?j?ky
Klienti mají mo?nost po?ádat o refinancování p?j?ky. Délku refinancování si vyberou sami ve svém klientském profilu, nebo po?ádají o spolupráci operátory. Po zaplacení všech poplatk? spojených s p?vodním úv?rem bude zákazník?m refinancována p?vodní p?j?ka a bude vytvo?ena nová dle aktuálního ceníku. Zákazník bude o kladném refinancu informován pomocí SMS, a to po ?ádném obdr?ení všech poplatk? z p?vodní p?j?ky.

Náklady spot?ebitelského úv?ru

Veškeré náklady spot?ebitelského úv?ru jsou zahrnuty do celkových náklad? spot?ebitelského úv?ru, tzn. ?e spole?nost CreditPortal nepo?aduje úhradu jakýchkoli dalších náklad? nad rámec t?ch uvedených v Kalkulaci ceny a ve Smluvní dokumentaci jednotlivého