+436509272992
Products with worldwide delivery
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Products with worldwide delivery
 • Все группы товаров

Keto Light + pirkti oficialiame tinklalapyje Lietuva, Vilnius

Information
Check the price
In stock
Description

Keto Light + blej në faqen zyrtare në shqipëri
Keto Light + купувайте на официалния уебсайт в България, София
Keto Light + vásárolni a hivatalos weboldalon, Budapest
Keto Light + αγορ?στε στον επ?σημο ιστ?τοπο στην Ελλ?δα
Keto Light + comprar en el sitio web oficial en España, Madrid
Keto Light + comprare sul sito ufficiale in Italia, Milano
Keto Light + αγορ?στε στον επ?σημο ιστ?τοπο Κ?προς, Λευκωσ?α
Keto Light + pirkt ofici?laj? m?jaslap? Latvija, R?ga
Keto Light + pirkti oficialiame tinklalapyje Lietuva, Vilnius
Keto Light + kupi? na oficjalnej stronie w Polscе, Warszawie
Keto Light + comprar no site oficial em Portugal, Lisboa
Keto Light + cump?ra?i pe site-ul oficial din România, Bucure?ti
Keto Light + kúpi? na oficiálnej stránke Slovensko, Bratislava
Keto Light + kupite na uradni spletni strani Slovenija, Ljubljana
Keto Light + kupiti na slu?benoj web stranici Hrvatska, Zagreb
Keto Light + koupit na oficiálním webu v ?eské republice, Praha
Keto Light + osta ametlikul veebisaidil Eesti, Tallinn

JOAQUIN PHOENIX OVLIV?UJE VEŠKEROU TRANSFORMACI ?EZACÍHO T?LA PRO ROL JOKERA
Fanoušci kritizují Joaquin Phoenix za ztrátu více ne? 22 kg za 3 m?síce za jeho roli v novém filmu Joker. Joaquin se nakonec rozhodl všechno ?íct a vysv?tlit.
CNN Joaquin Phoenix nikdy p?edtím nebyl tak tenký. Herec ztratil 22 kg za t?i m?síce za hlavní roli v novém filmu " Joker".
44 letý herec a producent zhubli tak rychle, ?e ho fanoušci a bulvá?i obvinili z hladov?ní a p?emýšleli, zda je taková podvý?iva oprávn?ná. I filmový štáb se za?al obávat fyzického a psychického zdraví Joaquina poté, co dosáhl tak ostré prom?ny t?la v rekordním ?ase.
Kdy? byl herec unavený spekulacemi, p?išel na show Jimmy Fallona, aby ?ekl, jak dokázal ztratit 22 kg za 3 m?síce, a také vysv?tlit, pro? je jeho metoda hubnutí jednou z nejbezpe?n?jších a nejškodliv?jších pro t?lo.
V v?erejší show Jimmy Fallona Joaquin Phoenix ?ekl publiku, ?e dieta keto mu pomohla ztratit 22 kg za 3 m?síce. Phoenix také vysv?tlil, pro? hollywoodští odborníci radí ka?dému, kdo chce rychle zhubnout, vzít keto aktivátory.

Pro naše ?tená?e vám ?ekneme klí?ové body tohoto ?ísla.

Jimmy: Vítejte v show! A rád bych vám pod?koval za to, ?e jste si našli ?as ve svém nabitém programu. Opravdu vypadáte štíhlejší!

Joaquin: D?kuji! Abych byl up?ímný, cítím se skv?le. Vím, ?e ve filmech vypadám velmi ?ídce, ale cítím se skv?le jako nikdy p?edtím. A já chci hned ?íci, ?e bych bez podpory svých fanoušk? a p?íbuzných nic se nestalo.

Jimmy: Jen umíráme na zv?davost - vy jste m?li jen pár m?síc?, abyste ztratili více ne? 22 kg pro rol Jokera. Pro v?tšinu lidí by to vy?adovalo roky p?ísné stravy a cvi?ení. Máte co ?íct lidem, kte?í vás obvi?ují z podpory poruch p?íjmu potravy?

Joaquin: Chápu, pro? byli n?kte?í fanoušci naštvaní a mluvili o tom negativn?. Nikdy jsem nem?l v úmyslu ospravedlnit poruchy p?íjmu potravy. Cht?l bych také pod?kovat celé posádce za obavy z mého zdraví. P?esto jsem tu, abych vše vyjasnil. Nemám poruchu p?íjmu potravy.

Kdy? jsem dostal rol, nem?l jsem v plánu zhubnout. Krom? toho mám velmi nabitý program. Poslední v?c, kterou bych cht?l, je vyhledávat se a sportovat ka?dý den. Pot?eboval jsem p?ijít na to, jak ztratit 22 kg za 3 m?síce, ani? bych se odchýlil od obvyklého rytmu ?ivota.

Inspiroval m? zkušenost Christian Bale, který dokázal ztratit 27 kg za svou roli ve filmu „In?enýr“. Dokázal to bezpe?ným a neškodným zp?sobem. Tak jsem se zeptal Christiana, jak to ud?lal. ?ekl mi o p?írodních dopl?cích Keto.

Jimmy: Keto? Myslíš ketózu? V této v?ci máme n?kolik otázek. Ale p?esto nám ?ekn?te o své zkušenosti. Myslel jsem, ?e dostat se do stavu ketózy trvá hodn? ?asu, a proto musíte zm?nit sv?j jídelní?ek.

Joaquin: Ve skute?nosti ne, není moc ?asu. Pokud je pro vás pár m?síc? hodn?. Stále jsem pot?eboval zhubnout. Proto?e b?hem mého ro?ního vyšet?ení mi m?j léka? ?ekl, ?e kv?li své váze mám riziko mít cukrovky.

V tu chvíli jsem si uv?domil, ?e pot?ebuji zhubnout. Zeptal jsem se svých p?átel na stravu a cvi?ení. Zkusil jsem to, ale skon?il jsem tém?? okam?it?. Nefungovali, proto?e trávím spoustu ?asu s Rooney Marou a neustále p?sobím ve filmech pro nové projekty. Na rozdíl od jiných herc? nemám na trénink n?kolik hodin denn?.

Proto jsem mluvil s Christianem Balem a on mi poradil nový nástroj pro hubnutí. ?ekl, ?e by to m?lo být n?kolikrát denn?, a to je vše! Ve skute?nosti tento nástroj „klamá“ naše t?lo a zp?sobuje, ?e spaluje tuk místo nezbytných sacharid? k výrob? energie. Díky tomu ztratíte nadbyte?ný tuk, ale zárove? ušet?íte hmotu bílkovin a sval?.

I kdy? se jedná o prášek rozpustný ve vod?, aktivuje vrozenou schopnost t?la spalovat tuky a urychlujehubnutí. A nejlepší je, ?e jsem se v?bec necítil hlad a m?l jsem posedlost jídlem, tak?e jsem mohl rychle ztratit na váze roli Jokera.