+436509272992
Việt Nam
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Интимные товары
 • Việt Nam
 • Все группы товаров

TopViz mua tr?n trang web ch?nh th?c t?i Vi?t Nam, H? n?i

 • Information
Check the price
In stock
Description

TopViz — hi?u qu? 100% trong vi?c c?ng c? và b?o v? th? l?c mua ? Vi?t Nam, Hà n?i
TopViz mua ? Vi?t Nam, Hà n?i
TopViz mua trên trang web chính th?c t?i Vi?t Nam, Hà n?i
TopViz - ch?m sóc m?t mua ? Vi?t Nam, Hà n?i
TopViz - trang web chính th?c Vi?t Nam

?ôi m?t quý giá hay làm th? nào ?? ph?c h?i
th? l?c mà không c?n ph?u thu?t
N?u các b?n ngh? r?ng suy gi?m th? l?c là m?t quá trình không th? c?u vãn thì ngay bây gi? tôi s? thuy?t ph?c các b?n! Trên th?c t? chúng ta không nh?ng có th? làm ch?m l?i quá trình này mà còn có th? ??o ng??c hoàn toàn tình th?. Tôi hi?u nh?ng ?i?u mình ?ang nói, b?i vì chính b?n thân tôi ?ã t? chi?n ??u ?? l?y l?i th? l?c cho mình, sau khi ?ã g?n nh? làm m?t ?i nó! Bây gi? tôi có th? tho?i mái ?i l?i mà không c?n ?eo kính và tôi mu?n chia s? v?i các b?n bí m?t ph?c h?i th? l?c c?a mình.
M?i th? b?t ??u nh? th? nào
Th? l?c c?a tôi thì luôn t?t, nh?ng m?t ngày n? t?t c? m?i th? ?ã thay ??i. ??u tiên xu?t hi?n m?t ch?m ?en nh? ? khóe m?t. Nó không làm tôi th?y b?t ti?n cho l?m, nh?ng sau ?ó tôi b?t ??u nh?n th?y kh? n?ng nhìn c?a tôi kém h?n và tôi ?ã ngay l?p t?c ?i khám bác s?.
Bác s? nhãn khoa gi?i thích v?i tôi r?ng th? ?ang gây m? cho m?t tôi xu?t hi?n khi tu?i tác t?ng d?n và th??ng không gây ra m?i ?e do? nào ??c bi?t c?. Nh?ng mà th??ng th??ng l?i không ph?i là luôn luôn. Trong tr??ng h?p c?a tôi hoá ra là c?n th? ti?n tri?n . ?ó là khi th? l?c suy gi?m h?n 1D (diopter) m?i n?m. M?i sáu tháng trôi qua k? t? khi xu?t hi?n hi?n t??ng ru?i bay tr??c m?t nh?ng tôi ?ã c?n t?i 4 ??!

Tôi r?t ho?ng lo?n, b?i vì m?i ngày th? l?c c?a tôi l?i càng tr? nên t?i t? h?n. M?i ngày tôi ??u u?ng r?t nhi?u vitamin, t?p nh?ng bài th? d?c ??c bi?t cho m?t và c? g?ng h?n ch? th?i gian ng?i tr??c màn hình. Nh?ng có v? không có gì là giúp ???c tôi c?...

T?i sao tôi l?i s? ph?u thu?t
Có v? nh? ch? c?n ph?u thu?t m?t là ??! Nh?ng ch? có ?i?u là vi?c này r?t t?n kém và không ph?i lúc nào c?ng mang l?i hi?u qu?. Tôi bi?t nhi?u tr??ng h?p b? mù sau khi ph?u thu?t. H? không nh?ng không b?o ??m cho b?n, mà còn cho b?n ký gi?y, trong tr??ng h?p tái phát ho?c m?t hoàn toàn th? l?c - bác s? s? không ch?u trách nhi?m. Th?t kinh kh?ng, ph?i không nào? ?ây là ?ôi m?t! Và n?u nh? x?y ra tr??ng h?p ?ó, thì s? không th? nào quay tr? l?i ???c n?a.

Nh?ng tôi c?n ph?i kh?n tr??ng làm m?t cái gì ?ó, vì th? l?c c?a tôi gi?m t? -4 xu?ng -10! Tôi không th? nh?n bi?t dáng d?p ng??i hay ?? v?t n?u không có kính. N?u ti?p di?n, trong m?t vài n?m n?a tôi s? b? mù. Tôi nên làm gì sau ?ó? S?ng cùng m?t con chó d?n ???ng sao?

Ph??ng pháp ?i?u tr? thay th?
T?i m?i phiên khám b?nh, tôi ?ã khóc và c?u xin ???c giúp ??, ch? không ph?i là ?? ?o nh?ng chi?c kính m?i, th? mà làm cho m?i th? t?i t? h?n. T?t c? các bác s? nhãn khoa ?? b?t l?c, liên t?c l?p ?i l?p l?i v? vi?c ph?u thu?t và d?a tôi v? vi?c bong võng m?c. Sau ?ó tôi nh?n ra r?ng tôi không th? d?a d?m vào ai ngoài chính b?n thân mình.

Tôi ?ã làm gì: các bài t?p khác nhau cho m?t, ?eo kính luy?n t?p ??c bi?t, u?ng vitamin, th? các lo?i thu?c bôi và thu?c nh? m?t.

Có ph??ng pháp nào hi?u qu? không? – Không! Các bài t?p gây ?au m?t d? d?i ho?c t?ng áp l?c n?i nhãn. ??ng ng?c nhiên, tôi ?ã th? các ph??ng pháp và bài t?p khác nhau. Và sau ?ó thì tôi ???c bi?t là ph??ng pháp Bates n?i ti?ng không nh?ng ch?a ???c ch?ng minh mà còn có th? gây v? võng m?c..

Các d?ng c? t?p luy?n không mang l?i hi?u qu?. M?t kính ??c l? không cho b?t k? tác d?ng nào, và d?ng c? mát xa ??c bi?t gây ra nh?ng c?n ?au ??u d? d?i v?i sóng c?a nó.