+436509272992
Turkey
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Интимные товары
 • Turkey
 • Все группы товаров

Heart Strong Sat?n almak resmi web sitesi, T?rkiye Ankara, ?stanbul, ?zmir

 • Information
Check the price
In stock
Description

Strong Heart sat?n al - hipertansiyon ilac?, Türkiye'deki resmi web sitesi - Ankara, ?stanbul, ?zmir
Heart Strong Türkiye Resmi Web Sitesi Sat?n Al?n - Ankara, ?stanbul, ?zmir
Heart Strong © - ilk kullan?mdan itibaren normal kan bas?nc?. Kal?c? sonuç.
Hastal???n sebebini hedef alarak felç ve damar t?kan?kl??? riskini s?f?ra indirir!

Özel içeri?i sayesinde kan bas?nc?n? 6 saat içine düzenler

1 tedavi kürü ile sol kalp kar?nc???n?n i?levlerini düzenler

Yüksek antioksidan özelli?i sayesinde hastal?klarla mücadele etmeye yard?mc? olu ve her ya? için güvenlidir
?ndirim -50%
Ürün say?s? s?n?rl?d?r:
9 ürün
?hraç fiyat?:
178 TRY
?ndirimli fiyat?:
89 TRY

Türkiye
Ad?n?z? girin
Telefon numaran?z? girin
Adres numaran?z? girin
1 ?i?e + 10 TL Kargo
1 ?i?e Heart Strong ?urup 89 TL + 10 TL Kargo

Kendinizi kontrol edin!
A?a??daki belirtilerden en az birini ya??yor musunuz?

Ba? a?r?s?

Kalp çarp?nt?s?

Gözlerde mor halkalar

Kronik yorgunluk

Hissizlik, hassasiyet, uyu?ukluk

Yüzde ödem

Bulan?k görme

Parmaklarda hissizlik ve so?uma

Çok terleme

Kan bas?nc? yükselmesi
BU H?PER TANS?YONDUR!
Önemli!
Türkiye'deki hiper tansiyon hastalar?n?n %67'si hasta oldu?unu dahi bilmiyor.
Hiper tansiyonu tehlikeli k?lan nedir?
Yüksek kan bas?nc?n?n sonuçlar? onkolojik hastal?klarla tüberkülozun birle?iminden bile daha tehlikelidir. Hipertansiyon vakalar?n?n %89'u damar t?kan?kl??? ile sonuçlan?r. Kan damarlar?nda tromboz olu?ur. Beyin kanamas? ve felç geçirme riski yüksektir.
Sigara ve alkol içmek, kötü beslenmek, düzensiz ya?am tarz?, stres yüksek kolesterol seviyesi sonuçlar? özellikle tehlikeli k?lar. Fazla kilolu ki?iler, normal ki?ilere göre hipertansiyondan 3-4 kat? daha fazla s?k?nt? çeker.
ÖNEML?!
Hipertansiyon h?zl? ilerler. Be? hastadan biri ölümcül risk alt?ndad?r. Tedaviye ?imdi ba?lay?n ve tamamen sa?l???n?za kavu?un.

Bilim insanlar?n?n ça? atlatan ke?fi
Bu hastal?ktan koruyucu töropatik besin takviyesini tasarlamak, Damarbilim Merkezi'ndeki ?ngiliz bilim insanlar?n?n 8 y?l?n? ald?.
Ke?fin yap?ld??? y?l Gairdner Foundation Uluslar Aras? Ödülü'ne aday gösterildi.
Birkaç ad?mdan olu?an testler bu takviyenin etkilili?ine kan?tlad?.