+436509272992
Turkey
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Интимные товары
 • Turkey
 • Все группы товаров

Sat?n almak Heart Strong resmi web sitesi, T?rkiye Ankara, ?stanbul, ?zmir

 • Information
Check the price
In stock
Description

Strong Heart sat?n al - hipertansiyon ilac?, Türkiye'deki resmi web sitesi - Ankara, ?stanbul, ?zmir
Heart Strong Türkiye Resmi Web Sitesi Sat?n Al?n - Ankara, ?stanbul, ?zmir
Heart Strong © - ilk kullan?mdan itibaren normal kan bas?nc?. Kal?c? sonuç.
Hastal???n sebebini hedef alarak felç ve damar t?kan?kl??? riskini s?f?ra indirir!

Heart Strong 5 temel hipertansiyon sebebini ortadan kald?r?r
Sinir sistemi üzerindeki fazla yük (stres, uykusuzluk vb.)
Heart Strong içeri?indeki maddeler sayesinde anksiyeteyi giderir
Damarlardaki toksinler
Heart Strong içeri?indeki maddeler sayesinde kalp i?levini ve kan bas?nc?n? düzenler.

Varis ve tromboz
Heart Strong, özel içeri?i sayesinde kalbin sol kar?nc?k i?levini iyile?tirir, yüksek antioksidan özelli?i sayesinde hastal?klarla mücadele etmeye yard?mc? olur.

Yüksek kan ?ekeri seviyeleri
Heart Strong, içeri?i sayesinde kan bas?nc?n? düzenler ve yüksek antioksidan özelli?i sayesinde hastal?klarla mücadele etmeye yard?mc? olur.

Fazla kilo
Heart Strong içeri?indeki maddeler sayesinde metabolizmay? h?zland?rarak incelmeye de katk? sa?lar.

Uzman görü?ü
Onayl?yorum!
Hipertansiyonun ba? dü?man? olan maddeler bu ürünün içeri?inde mevcut. Do?al bitkilerden elde edilen bu maddeler hemen hemen tüm hipertansiyon ürünlerinde bulunur.
Ama! Ço?u üründeki içerik miktar? yetersizdir!
Bu nedenle etkisini y?llarca beklemeniz gerekir. ?çeri?inde bu özel maddelerden yeterli miktarda içeren tek ürünün Heart Strong oldu?unu biliyorum. Formülünü, ba??ms?z uzman ve sayg?n ki?ilerin görü?lerini biliyorum. Bu takviye tüm hastalara öneriyorum. “Arkada?lar?n?n önerdi?i” ya da “internette okuyup” “televizyonda gördükleri” bir ürünü al?p kendi kendilerine tedaviye ba?lamamalar?n? tavsiye ediyorum.
Bu yanl??t?r! hipertansiyon ve sadece güvenli yöntemlerle sava?mal?s?n?z! Uzmanlar?n güvendi?i, hastal???n?z? kal?c? olarak ortadan kald?racak yöntemler.
Rahmi Çetinöz
Bitkisel Tedavi Uzman?
?ndirim -%50
En yak?n stoktaki ürün miktar? s?n?rl?d?r:
9 ürün
?hraç fiyat?:
178 TRY
?ndirimli fiyat?:
89 TRY

ÜRÜN MIKTARI SINIRLIDIR:

Türkiye
Ad?n?z? girin
Telefon numaran?z? girin
Adres numaran?z? girin
1 ?i?e + 10 TL Kargo
1 ?i?e Heart Strong ?urup 89 TL + 10 TL Kargo
Heart Strong ©'in etkilili?i klinik çal??malarla kan?tlanm??t?r
Klinik onay? 2011 y?l?nda Brighton 'da bir merkezde al?nm??t?r.
25 gün süren klinik denemede iki grup gönüllü yer alm??t?r.
Birinci grup - hipertansiyon bozukluklar? olup Heart Strong alan 28-80 ya? aras? erkek ve kad?nlar ?kinci Grup - benzer hastal?klar? olup plasebo alan Erkek ve kad?nlar
Ara?t?rman?n sonuçlar?
PLASEBO

Arteryal bas?nc?n?n normale dönmesi
%1
Damar trombozunun ortadan kalkmas?
%0
Ritm bozuklu?unun giderilmesi
%2
HEART STRONG ©

Arteryal bas?nc?n?n normale dönmesi
%100
Damar trombozunun ortadan kalkmas?
%90
Ritm bozuklu?unun giderilmesi
%99
Heart Strong ©'in etkilerinden memnun olan ki?ilerin geri bildirimleri

Ablam?n ba??na geldi?inde, dü?ük arteryel bas?nc?n iskemik felce yol açt???n? fark ettim - beyinde damar t?kan?kl???. Doktorlar hayat?n? kurtard? ama tamamen iyile?emedi. Ben de bu hastal?kla kar??la?t???nda birkaç yöntemden haberdard?m. Sebze ve bitkisel tedaviler yapmam gerekti?ini biliyordum. Çok zeki bir uzmand