+436509272992
Việt Nam
 • Chile
 • Moldova
 • Europe
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Новинки!
 • Новинки
 • Интимные товары
 • Việt Nam
 • Все группы товаров

Biotrin mua tr?n trang web ch?nh th?c t?i Vi?t Nam, H? n?i

 • Information
Check the price
In stock
Description

Biotrin Lo?i b? ?au nh?c và viêm kh?p mua trên trang web chính th?c t?i Vi?t Nam, Hà n?i
Biotrin mua trên trang web chính th?c t?i Vi?t Nam, Hà n?i
Biotrin kem cho kh?p mua trên trang web chính th?c t?i Vi?t Nam, Hà n?i

Biotrin ph?c h?i các kh?p c?a b?n
- v?i công th?c
d?a trên b? h?t m?
effect1
Gi?m ?au ngay
t? ngày ??u tiên

effect2
Di chuy?n tr? nên d? dàng h?n do s?
t?ng c??ng l?u thông
máu trong kh?p

effect3
Ng?n ng?a các
bi?n ch?ng ph?c
t?p c?a b?nh kh?p

Biotrin
T?i sao b? h?t m? là m?t trong nh?ng
s?n ph?m hi?u
qu? nh?t cho b?nh kh?p.

T?i sao b? h?t m? là m?t trong nh?ng s?n ph?m hi?u qu? nh?t cho b?nh kh?p

? Châu Phi, cây Shea ???c coi là linh thiêng. Nh?ng lo?i cây này m?c ???c trong ?i?u ki?n t? nhiên. Thu ho?ch trái cây t? cây shea ?ã là m?t nghi l? c? x?a trong nhi?u thiên niên k? tr??c. Ph? n? châu Phi thu ho?ch nh?ng qu? trái cây ??u tiên và s? d?ng ch?t béo c?a chúng ?? ?i?u tr? v?t th??ng, viêm, ch?n th??ng kh?p và dây ch?ng.

Các công ngh? hi?n ??i ?ã c?i thi?n tính ch?t c?a các lo?i d?u huy?n tho?i này, làm cho tinh d?u ???c tinh khi?t h?n và ???c l?u tr? ? d?ng n?ng ?? cao nh?t.

??t hàng Biotrin
Thành ph?n t? nhiên c?a Biotrin
giúp c?i thi?n tình tr?ng kh?p

Panthenol
Giúp gi?m ?au và viêm kh?p

B? h?t m?
?i?u tr? hi?u qu? huy?t kh?i, gi?m viêm và ?au kh?p. Thu?c làm nóng các kh?p do ?ó s? làm gi?m ?au nh?c

Tocopheryl acetate
Gi?m thi?u th?i gian h?i ph?c

Bình lu?n
K?t q?a có th? khác nhau tùy thu?c vào c? ??a c?a m?i ng??i.