+436509272992

O!Slim hubnut? kapsle koupit na ofici?ln?ch str?nk?ch v Praze, ?esk? republika

  • Information
Check the price
In stock
Description

O!Slim hubnutí kapsle koupit na oficiálních stránkách v Praze, ?eská republika
O!Slim kapsle koupit na oficiálních stránkách v Praze, ?eská republika

Revolu?ní objev O pro výzkumníky SLIM
Bezpe?né hubnutí
Spalte 12 kg za 4 týdny!
Jméno a p?íjmení
Mluvit s
Poštovní sm?rovací ?íslo
M?sto
Dav
1 láhev, 60 tablet na
420 PLN
3 lahve po 180 tabletách
765 PLN
6 lahví po 360 tabletách
1299 PLN
Ano, moje kontaktní údaje jsou správné a úplné. P?ijímám tyto podmínky
 
Vyvinuto z p?írodních slo?ek, které pomáhají št?pit tuk.

Spalte 12 kg za 4 týdny!
 
Neovliv?uje srdce ani nervový systém.
 
Zaru?ená kvalita, zcela bezpe?ná pro ?ivotní prost?edí
 
100% p?írodní slo?ení
 
ovliv?uje specifické tukové zásoby
 
Ach! Kv?tiná??
OSTROV! Slim ™ je dopln?k stravy speciáln? vyvinutý pro zvýšení metabolismu a potla?ení chuti k jídlu. OSTROV! Slim ™ se skládá pouze z p?írodních slo?ek, které zvyšují hladinu energie.

V 90% p?ípad? je obezita p?ímým d?sledkem stravy v rozporu s lidskou p?irozeností.
Výrobky, které nakupujeme v obchodech, obsahují um?lé konzerva?ní látky, p?íchut? a barvy. Tyto chemikálie zp?sobují za?ívací potí?e, které vedou k hromad?ní tuku a odpadu v t?le.