+436509272992
Czech Republic
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Czech Republic
 • Все группы товаров

Gel Sensual Shape koupit na ofici?ln?m webu v ?esk? republice, v Praze

Information
Check the price
In stock
Buy
Description

gel Sensual Shape koupit na oficiálním webu v ?eské republice, v Praze
Koupit gel Sensual Shape na oficiálním webu v ?eské republice, v Praze

SENSUAL SHAPE - EFEKTIVNÍ ZV?TŠENÍ A ZPEVN?NÍ VAŠICH PRSOU!
Zv?tšení prsou a? o 3 velikosti za 1 m?síc

Okam?ité zpevn?ní a sexy prsa a? o 65%

Rychlá aktivace adipogenézy, tj. ukládání lipid? v prsou

Dokonce 7krát rychlejší mikrocirkulace ve srovnání se stavem p?ed zahájením lé?by

A? o 87% pomalejší ochabování k??e prsou

A? 5krát v?tší produkce kolagenu, který omlazuje poko?ku kolem prsou a hý?dí

KUS? VE SLEV?:

28
NEVÁHEJTE!

Získejte Sensual Shape jen za:

799K?

místo
1,598K?

VYPL?TE FORMULÁ?

Vyberte zemi
Jméno i P?íjmení
Zde zadejte své telefonní ?íslo
Kliknutím zde získáte? SENSUAL SHAPE
VAŠE ZPEVN?NÉ A NADZVEDNUTÉ POPRSÍ A HÝ?D? BUDOU P?ITAHOVAT KA?DÝ POHLED!

00
42
05
ZAPOMN?TE NA PUSH-UP, SILIKONOVÉ VLO?KY A DALŠÍ NEEFEKTIVNÍ METODY! SE SENSUAL SHAPE ZV?TŠÍTE SVOJE PRSA ? O 3 VELIKOSTI!
Sensual Shape je inovativní biomedicínský p?ípravek, který zv?tšuje poprsí a hý?d?! Zpev?uje, zvedá a formuje prsa tém?? okam?it?. Kombinace zcela p?írodních, bioaktivních slo?ek rostlinného p?vodu zabra?uje ochabování poko?ky (proces je a? o 87% pomalejší - ?ádný jiný zp?sob to nezvládne!). Makromolekulární vzorec obsa?ený v gelu funguje aktivn?, co? umo??uje 130% intracelulární obnovu a p?idání tukové tkán? na po?adovaná místa. Fytosteroly obsa?ené v ú?inných látkách se kombinují s lipidovou tkání a zajiš?ují biologickou obnovu epiteliálních bun?k pouze z jedné aplikace. Gel navíc posiluje tepny a ?íly a pr?tok krve se stává 5krát rychlejším,co? zaru?uje nezapomenutelný intimní zá?itek!

Extrakt z bo?ské trávy stimuluje syntézu kolagenu a elastinu. Urychluje hojení a regeneraci poko?ky, tonizuje a podporuje boj proti celulitid? a zvyšuje propustnost cév.. Bo?ská tráva umo??uje odvodn?ní poko?ky, a tím nejen ovliv?uje prsa, ale také pozitivn? ovliv?uje hý?d?. Umo??uje vám zpevnit, nadzvednout a odstranit pomeran?ovou k?ru.

GEL JE UR?EN K DENNÍMU POU?ITÍ. SKV?LÉ Ú?INKY POU?IVÁNÍ JSOU IHNED OKAM?IT? VIDITELNÉ!

OPERATIVNÍ ZV?TŠENÍ PRSOU M??E OHROZIT VAŠE ZDRAVÍ A ?IVOT!
Poprsí je nejv?tší ?enskou p?edností. Ka?dá by cht?la, aby její prsa byla sexy, pevná, vytvarovaná a aby poutaly zrak. Mnoho ?en má komplexy zp?sobené p?íliš malou velikostí prsou, co? negativn? ovliv?uje jejich sebeúctu, zbavuje je sebev?domí a vede k depresím. Mnoho ?en se poté rozhodne pro plastickou chirurgii.

Stojí za to jít pod n??, abyste vylepšily vzhled svých prsou? UR?IT? NE! V tabulce ní?e uvádíme srovnání ošet?ení Sensual Shape s oblíbenými ošet?eními pro zv?tšení prsou. Ne? se rozhodnete pro tento slo?itý a nebezpe?ný postup, seznamte se s tím.

Ošet?ení poskytuje 100% p?írodní ú?inek

Cena nákupu Sensual Shape je dokonce 75krát ni?ší ne? cena operace!

Sensual Shape m??e pou?ívat ka?dá ?ena, která sní o v?tších prsou, bez ohledu na v?k, velikost a zdravotní stav

Ošet?ení zv?tší prsa p?irozeným zp?sobem, bezbolestn? a bez vedlejších ú?ink?

B?hem lé?by i po ní není t?eba se vzdát fyzické nebo sexuální aktivity

Pou?ití gelu nevy?aduje odbornou konzultaci – celá lé?ba je 100% bezpe?ná v klidu domova

Chirurgický zákrok

Prsní implantáty vypadají um?le

Operace je velmi nákladná (cena je asi 85 000 K? a implantáty by se m?ly vym??ovat ka?dých 10 let)

Proceduru není mo?né provést v ka?dém p?ípad? (v?k a zdravotní stav pacienta to neumo??ují)

Postup je velmi bolestivý. Poté, co anestetikum p?estane fungovat, je bolest srovnatelná se zlámáním n?kolika kostí najednou, p?i?em? se ?asto vyskytnou vedlejší ú?inky

Po ukon?ení procedury byste se m?li vzdát fyzické a sexuální aktivity i na n?kolik m?síc?

Po zákroku musí být pacient neustále pod dohledem specialisty - pr?m?rná cena ka?dé návšt?vy je p?ibli?n? 1500 K?

Výše uvedený seznam ukazuje, ?e chirurgické zv?tšení prsou je riskantní a nákladné ?ešení. Postup je komplikovaný, bolestivý a nebezpe?ný pro zdraví, a dokonce i ?ivot pacienta.

Sensual Shape nevy?aduje pou?ití skalpelu ani vysoké finan?ní výdaje. Je zcela bezpe?ný, p?irozený a poskytuje celo?ivotní výsledky. Je také ú?inný v jakémkoli v?ku, dokonce i p?i hormonálních problémech, porodu nebo menopauze.

PROHLÉDN?TE SI ZARU?ENÉ VÝSLEDKY POU?ITÍ SENSUAL SHAPE!

Okam?it? dopl?uje chyb?jící ?iviny pot?ebné pro r?st prsou

Okam?it? urychluje proces akumulace lipid? v tukových bu?kách,, které tvo?í prsa

Urychluje proces produkce kolagenu a? o 87% ve srovnání se stavem p?ed zahájením lé?by, co? zabra?uje ochabnutí poko?ky

Posiluje ochranu proti volným radikál?m odpov?dným za proces stárnutí díky obsahu p?írodních antioxidant?

MEZI P?ÍRODNÍMI ZP?SOBY NA SEXY POPRSÍ!

Stále více známých influencerek, které sdílejí své výsledky s lidmi, kte?í sledují jejich ?ivoty na sociálních médiích, p?iznává, ?e pou?ívá biomedicínské estetické ošet?ení Sensual Shape. Efekty jsou Ú?ASNÉ!

100% P?ÍRODNÍ INGREDIENCE ZARU?UJÍ DLOUHOTRVAJÍCÍ ZV?TŠENÉ POPRSÍ A HÝ?D?!
Sensual Shape je gel zalo?ený pouze na p?írodních ingrediencích rostlinného p?vodu, které za?ínají pracovat na úrovni tkán?, díky ?emu? mastné kyseliny mohou plnit lipidové bu?ky v prsou a hý?dích za 30 sekund, automaticky je zv?tšovat a zpev?ovat.

CO DOVOLUJE DOSÁHNOUT TAKOVÝCH Ú?ASNÝCH Ú?INK??
Sensual Shape je inovativní ?ešení, které je ji? velmi populární mezi celebritami i b??nými ?enami. Za svou neuv??iteln? vysokou ú?innost vd??í 3 jednotlivým fázím:

Fáze I

Senza?ní ú?inek produktu za?íná kombinací dvou výta?k?: kigélie africké a bo?ské trávy. Jedná se o jedine?nou kombinaci dvou ú?inných látek rostlinného p?vodu, které zvyšují pru?nost poko?ky a propustnost cév. Ji? n?kolik hodin po první aplikaci se prsa nadzvedají a poko?ka dekoltu je napnutá a zá?ivá.

Fáze II

Toto je nejd?le?it?jší fáze fungování Sensual Shape. V této fázi p?ípravek vyu?ívá cenné vlastnosti š?ávy z šichy ?erné a extraktu z jírovce. Mikrocirkulace se zlepšuje 7krát rychleji ne? p?ed lé?bou, co? umo??uje „uvoln?ní“ mastných kyselin z krevního ?e?išt? a transport do bun?k v prsou. Díky tomu se poprsí stává pevným, tvarovaným a jeho velikost se zv?tšuje o 2 velikosti.

Fáze III

Poslední fází je p?sobení sko?ice ?ínské a výta?k? ze šípk? obsa?ených v p?ípravku. Vyzna?ují se silnými anti-relaxa?ními vlastnostmi a posilují kolagenová vlákna a? o 97%. Jedná se o p?ísady odpov?dné za úplné udr?ení dosa?ených výsledk?, ani? by bylo nutné ošet?ení opakovat. V této fázi se poprsí zv?tšuje a? o 3 velikosti!

„Ú?ASNÉ REMEDIUM, VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY, DOKONALÉ POPRSÍ” – TO O P?ÍPRAVKU MLUVÍ RESPEKTOVÁNÍ SV?TOVÍ VÝZKUMNÍCI
Sensual Shape prošel ?adou nejp?ísn?jších laboratorních test? provád?ných v laborato?i ?ímského institutu estetické medicíny. ?eny ve v?ku 21 a? 55 let byly testovány nezávisle. V?dci cht?li ov??it, zda gel na zv?tšení prsou bude fungovat i u ?en po porodu a menopauze. Výsledky provedeného výzkumu je p?ekvapily. Nemohli uv??it, ?e pou?ití Sensual Shape p?ineslo takové velkolepé výsledky!

V?dci rozd?lili ?eny do 3 skupin. První skupina zahrnovala ?eny, které nosily p?ed lé?bou koší?ky vel. A nebo B. Druhá skupina byla p?id?lena ?enám s koší?kem vel. C a D a poslední skupina s koší?kem vel. E nebo v?tším.

Tém?? 97% ?en prohlásilo, ?e jejich prsa byly pevn?jší ji? po 1 dni pou?ívání p?ípravku

kolem 93% dobrovolnic p?ipustilo, ?e se prsa nadzvedla po 2 dnech pou?ívání geluu

Více ne? 88% respondentek uvedlo, ?e p?ípravek nejen zpev?uje a zvedá poprsí, ale má stejný ú?inek i na hý?d?

Tém?? 90% ú?astnic si všimlo menších strií a ?ádné celulitidy ji? po 7 dnech pou?ívání p?ípravku

U ka?dé ze zkoumaných ?en se významn? zv?tšila velikost prsou. Výzkum ukázal, ?e Sensual Shape p?inášístejné výsledky u všech ?en bez ohledu na v?k, velikost prsou nebo nemoci.

SENSUAL SHAPE OKEM ODBORNÍKA

Dr. Ond?ej Novotný – plastický chirurg, endokrinolog

Ve své kancelá?i ka?dý den potkávám desítky ?en nespokojených se svými prsy. Ka?dá z nich vidí na prsou defekt, který by cht?la napravit co nejd?íve. Samoz?ejm? takové procedury provádím, ale ne všichni moji pacienti mohou podstoupit operaci. P?edtím byste m?li podstoupit ?adu test?, které rozhodnou o mo?nosti implantace. Hlavním faktorem, který mi brání podstoupit takové riziko, je narušení hormonální rovnováhy, u?ívání antikoncepce nebo plánování dít?te v budoucnu. Vysv?tluji svým pacient?m, ?e implantáty pak nemusí být p?ijaty, t?lo m??e cizí t?leso jednoduše odmítnout. N?které ?eny tomu bohu?el nerozumí a podstupují lé?bu u mén? odpov?dných odborník?.

Našt?stí se nyní na trhu objevil produkt, který pom??e ?enám, které sní o dokonalém poprsí, co? je Sensual Shape. Tento ultramoderní gel poskytuje fenomenální výsledky ji? po n?kolika dnech pou?ívání. Musím p?iznat, ?e prsa vypadají po ošet?ení ješt? lépe ne? ta, která zv?tšuji chirurgicky, a riziko poopera?ních komplikací nenastává. Další výhodou je mo?nost pou?ití gelu na hý?d? – ty se za 1 m?síc zaoblí a nadzvednou