+436509272992
Czech Republic
 • Credit-online
 • Chile
 • Moldova
 • Europe24
 • Kyrgyzstan
 • Armenia
 • Egypt
 • Azərbaycan
 • Узбекистан
 • Europa
 • Pakistan
 • Красота и здоровье
 • Товары недели
 • Корневая категория
 • Топ Продаж
 • Czech Republic
 • Все группы товаров

Koupit gel Sensual Shape na ofici?ln?m webu v ?esk? republice, v Praze

Information
Check the price
In stock
Description

gel Sensual Shape koupit na oficiálním webu v ?eské republice, v Praze
Koupit gel Sensual Shape na oficiálním webu v ?eské republice, v Praze

Medicine Technology Forum je mezinárodní v?decké léka?ské fórum v USA, které se v?nuje výhradn? moderním patent?m v oblasti zdraví a krásy. Práv? zde se setkávají vlivní odborníci a s hrdostí p?edstavují sv?tu své nejinovativn?jší léka?ské inovace. Tentokrát byla Grand Prix ud?lena italským v?dc?m, kte?í si nechali patentovat ultramoderní biomedicínský p?ípravek, který zaobluje hý?d? a zv?tšuje prsa a? o 3 velikosti za pouhé 4 týdny! A to vše zcela p?irozeným a neinvazivním zp?sobem doma ...

Tento revolu?ní biomedicínský p?ípravek zahájil skute?ný boom v p?irozené korekci t?la. Jeho ú?innost potvrzená nezávislými výzkumnými st?edisky je a? v 97% skute?ná! Moderní metoda obsahuje 100% p?írodních ingrediencí, které stimulují t?lo k spontánním proces?m zv?tšování a zpev?ování hý?dí a poprsí - vaše t?lo samo provede velkolepé zm?ny! ?ádný dosud známý p?ípravek to nedoká?e – bez skalpelu nebo otravy chemickými posilova?i.

Je tento gel absolutní revolucí na trhu estetické medicíny? Zdá se, ?e je to tak! Ukazuje se, ?e nová metoda m??e velmi rychle nahradit plastickou chirurgii, proto?e její ú?inky jsou:

TRVALÉ

metoda nevy?aduje ?ádná opakování!

100% P?ÍRODNÍ

bio p?ísady stimulují t?lo pouze k p?irozeným proces?m odpov?dným za r?st prsou a hý?dí

BEZ JAKÝCHKOLI NE?ÁDOUCÍCH Ú?INK?

?ádné chemikálie, ?ádný skalpel a ?ádné riziko neúsp?šných operací

RYCHLÉ

1 m?síc sta?í k tomu, abyste si mohli u?ít vysn?nou velikost prsou!

…a to vše bez utrácení spousty pen?z, o které nás okradli kliniky estetické medicíny!

Inovativní formule Sensual Shape – díky ?emu je z 97% efektivní?
Poprvé jsme o inovativním p?ípravku slyšeli na veletrhu v Las Vegas. Jedná se o gel, který vám umo?ní zv?tšit prsa a hý?d? bez jakýchkoli vedlejších ú?ink? a bolesti a zárove? poskytne p?irozený ú?inek – neporovnateln? lepší ne? um?lé výsledky plastické chirurgie. Tento inovativní p?ípravek poskytuje:

check-icon
Prsa zv?tšené a? o 3 velikosti za pouhý 1 m?síc!

check-icon
Zpevn?ní a zvednutí hý?dí nejmén? o 65%!

check-icon
Kompletní vyhlazení poko?ky na míst? aplikace – ji? po 7 dnech ?ádná celulitida a strie

check-icon
Získání po?adovaného tvaru modelováním prsou a hý?díw

check-icon
A? o 87% pomalejší ochabování k??e prsou

check-icon
Trvalé výsledky, které trvají dlouho po ukon?ení lé?by

check-icon
P?irozený efekt pevných, kulatých prsou jako u slavných osobností

check-icon
A? 5krát v?tší produkce kolagenu, který omlazuje poko?ku kolem prsou a hý?dí

Receptura produktu byla vyvinuta v laborato?i ?ímského institutu estetické medicíny tak, aby komplexn? obnovila kolagenová vlákna odpov?dná za ochabnutí k??e na poprsí a hý?dích. Navíc Sensual Shape okam?it? vypl?uje k?ivky napodobováním p?irozených proces? t?la b?hem dospívání. Tv?rci gelu zd?raznili, ?e první ú?inky lze zaznamenat ji? po n?kolika dnech pou?ívání, co? potvrdily nezávislá výzkumná centra.

Sensual Shape byl uznán jako nejlepší produkt ve své kategorii, a na jeho vytvo?ení se podílelo 23 v?dc? z Itálie s mnoha úsp?chy p?i patentování inovativních produkt? v oblasti estetické medicíny.

Dr. Alessandro Pittore, specialista v oblasti estetické medicíny a dermatologie
Prsa jsou ve v?tší mí?e vyrobena z pojivové tkán?, tukové tkán? a mlé?ných ?láz a kanálk?. ?enské hormony, které ovliv?ují pohlavní znaky a vývoj prsní tkán?, jsou zodpov?dné za vývoj poprsí. K jejich zvýšené produkci dochází hlavn? b?hem období puberty.

Stává se, ?e u n?kterých ?en tento proces brzdí r?zné vnit?ní a environmentální faktory, které brání správnému vývoji prsou a hý?dí. Ošet?ení Sensual Shape umo??uje p?irozené, 11krát rychlejší pokra?ování t?chto proces?.

Díky p?sobení speciáln? vybraných bioslo?ek stimuluje vývoj tukové tkán? v lipidových bu?kách. Díky tomu se prsa a hý?d? p?irozen? plní tukovou tkání zodpov?dnou za jejich krásný a hezký tvar. Makromolekulární p?ípravek obsa?ený v gelu funguje aktivn?, co? umo??uje 130% intracelulární obnovu a p?idání tukové tkán? na po?adovaná místa. Fytosteroly obsa?ené v ú?inných látkách se kombinují s lipidovou tkání a zajiš?ují biologickou obnovu epiteliálních bun?k pouze z jedné aplikace. Proto je poko?ka na prsou a hý?dích v tak dokonalém stavu, ?e se zcela obnovuje na bun??né úrovni!

S v?kem také dochází do rychlého rozkládání lipid? a kolagenových vláken v poko?ce, v d?sledku ?eho? rychle ztrácí svou pevnost. Komplex slo?ek obsa?ených v gelu, který jsem vytvo?il s týmem 23 specialist?, vám umo?ní rychle obnovit kolagenová vlákna a výrazn? zpevnit poprsí a hý?d? – bez ohledu na v?k pacientek a stav jejich prsou p?ed lé?bou!

Je to nejlepší alternativa k nákladné a invazivní plastické chirurgii!